Advertentiebeleid Snap

 1. Algemene informatie
 2. Algemene eisen
  1. Vermeldingen
  2. Verzameling en gebruik van gegevens
  3. Inbreukmakende inhoud
  4. Verwijzingen naar Snap
  5. Promotie-acties
 3. Verboden inhoud
  1. Ongepaste inhoud
  2. Misleidende inhoud
  3. Slechte kwaliteit of storende ervaringen
  4. Haatdragende of discriminerende inhoud
 4. Branchespecifieke eisen
  1. Reguliere datingservices
  2. Alcohol
  3. Gokdiensten
  4. Entertainment
  5. Financiële producten en diensten
  6. Farmaceutisch en gezondheidszorg
  7. Politieke advertenties

1. Algemene informatie

We willen dat Snapchatters plezier hebben en dat ze veilig zijn. Deze doelen vormen de basis van ons Advertentiebeleid. Adverteerders moeten eerlijk zijn over de producten, diensten of inhoud waarvoor reclame wordt gemaakt in hun advertenties. Ze moeten misleidende, bedrieglijke of beledigende inhoud vermijden en ze mogen de privacy van onze gebruikers nooit in gevaar brengen. Dit Advertentiebeleid is van toepassing op alle door Snap geplaatste advertenties. De betaalde promotie van producten of diensten op het Snap-platform anders dan via door Snap geplaatste advertenties moeten ook in lijn zijn met dit advertentiebeleid.

Adverteerders moeten zich houden aan de Servicevoorwaarden en Communityrichtlijnen van Snap en al het andere beleid van Snap over het gebruik van onze Diensten. We kunnen onze voorwaarden, ons beleid en onze richtlijnen van tijd tot tijd bijwerken, dus lees ze regelmatig opnieuw.

Adverteerders moeten zorgen dat hun advertenties geschikt zijn voor Snapchatters van 13 jaar en ouder (of de door hen gekozen doelgroep) in elke geografische regio waar de advertenties gepubliceerd worden. Ze moeten ook zorgen dat hun advertenties in overeenstemming zijn met alle geldende wetgeving, statuten, verordeningen, regels, de openbare orde, branchecodes en regelgeving in elke geografische regio waar de advertenties gepubliceerd worden. Advertenties voor bepaalde producten of diensten mogen niet gericht zijn op een bepaald geslacht, een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaalde locatie.

Alle advertenties moeten aan strenge kwaliteitseisen en redactionele eisen voldoen. Ga naar het gedeelte Specificaties en Creatieve Richtlijnen van ons Business Help Center voor de technische en creatieve specificaties voor elk van onze advertentieproducten.

Onze gebruikers kunnen advertenties delen met anderen of advertenties opslaan op hun apparaten. Ze kunnen alle tools en functies die we binnen Snapchat beschikbaar stellen gebruiken om bijschriften, tekeningen, filters of andere creatieve elementen aan de advertentie toe te voegen, of als je advertenties publiceert in het Audience Network kunnen ze alle tools en functies gebruiken die beschikbaar zijn op de locatie waar de advertentie wordt gepubliceerd. Leeftijdsgerichte advertenties kunnen binnen Snapchat worden gedeeld met Snapchatters van elke leeftijd. Neem om te onderzoeken of je het delen en opslaan van je advertenties binnen Snapchat kunt beperken contact op met je accountmanager of bezoek ons Business Help Center.

We kunnen informatie met betrekking tot advertenties (waaronder de creatieve informatie, informatie over de doelgroep, informatie over de betalende entiteit, contactgegevens en de voor de betreffende advertenties betaalde bedragen) publiceren of deze informatie delen met derden, waaronder: (a) onze mediapartners als jouw advertenties worden geplaatst in content gerelateerd aan de betreffende mediapartner; en (b) derden van wie jij de producten of diensten hebt gekozen om te gebruiken in verband met de advertenties.

Zoals we in onze Servicevoorwaarden aangeven, zijn de voorwaarden van elke partij van toepassing op je relatie met de betreffende partij wanneer je een dienst, voorziening of functionaliteit gebruikt die wordt verzorgd door een derde partij en toegankelijk wordt gemaakt door middel van onze Diensten (met inbegrip van Diensten die we aanbieden in samenwerking met de betreffende derde partij). Snap en zijn zusterbedrijven zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van een derde partij of stappen die door de derde partij worden genomen.

Alle advertenties moeten door ons worden beoordeeld en goedgekeurd. We behouden ons het recht voor advertenties naar ons goeddunken om welke reden dan ook te weigeren of te verwijderen, onder andere als reactie op feedback van gebruikers. We behouden ons ook het recht voor aanpassingen van advertenties te verlangen, te vragen om feitelijke onderbouwing van claims in een advertentie of te vragen om documenten waaruit blijkt dat je een licentie of autorisatie hebt die vereist is in verband met de advertentie.

Snap kan account(s) gekoppeld aan bedrijven of personen die ons Advertentiebeleid overtreden schorsen of sluiten.

2. Algemene eisen

2.1 Vermeldingen

Alle vereiste vermeldingen, disclaimers en waarschuwingen in advertenties moeten helder en duidelijk zijn.

Adverteerders moeten correct en duidelijk in de advertentie worden vermeld.

2.2 Verzameling en gebruik van gegevens

Advertenties mogen geen informatie verzamelen over raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van vakbonden, gezondheid of seksleven of medische geschiedenis.

Het advertentiebeleid van de adverteerder moet gemakkelijk beschikbaar zijn als persoonlijke gegevens worden verzameld.

Persoonlijke gegevens moeten veilig worden verzameld en verwerkt. Advertenties die gebruikers misleiden om onder valse voorwendselen persoonlijke gegevens te verstrekken, zijn niet toegestaan.

In advertenties mag geen kennis over persoonlijke gegevens, gevoelige informatie, online activiteit of de exacte locatie van een gebruiker worden vermeld of geïmpliceerd.

2.3 Inbreukmakende inhoud

Advertenties mogen geen inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere wettelijke rechten van personen of bedrijven. Adverteerders moeten beschikken over alle benodigde rechten en toestemmingen voor alle elementen van hun advertenties. De naam, beeltenis (waaronder lookalikes), stem (waaronder soundalikes) of andere identificerende eigenschappen van een persoon mogen niet zonder toestemming van de betreffende persoon in een advertentie voorkomen.

Het volgende is verboden:

 • Advertenties voor producten of diensten die worden gebruikt om inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten van anderen, waaronder producten en diensten die zijn bedoeld om de auteursrechtelijke beschermingsmechanismen te omzeilen (bijvoorbeeld software of kabelsignaaldecoders).
 • Advertenties voor producten of diensten die voornamelijk gericht zijn op het verkopen van namaakproducten, zoals imitaties van designerproducten of producten waarvoor een officiële licentie nodig is.
 • Advertenties voor producten of diensten met valse getuigenissen of bedrieglijk gebruik van beroemdheden.

Als jij vindt dat er door een advertentie op Snapchat inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht, handelsmerk of publiciteitsrechten, vragen we je rechtstreeks met de adverteerder contact op te nemen en het geschil rechtstreeks met de adverteerder op te lossen. Rechthebbenden en hun agenten kunnen vermeende inbreuk op intellectuele eigendom ook hier melden bij Snap. We nemen al deze meldingen serieus.

2.4 Verwijzingen naar Snap

Advertenties mogen niet de indruk wekken dat er sprake is van samenwerking met of goedkeuring door Snap of zijn producten. Dit betekent dat er geen handelsmerken die eigendom zijn van Snap, Bitmoji-afbeeldingen of weergaven van de gebruikersinterface van Snapchat in advertenties mogen worden gebruikt, behalve voor zover toegestaan op grond van de Snapchat Merkrichtlijnen of de Bitmoji Merkrichtlijnen. Advertenties mogen ook geen aangepaste of verwarrend gelijkende variaties van handelsmerken van Snap bevatten.

2.5 Promotie-acties

Op promotie-acties op Snapchat zijn Snaps Promotieregels van toepassing.

3. Verboden inhoud

3.1 Ongepaste inhoud

 • Advertenties die oneerlijk gedrag stimuleren (bijv. advertenties voor valse ID's, plagiaat, essayschrijfdiensten).
 • Advertenties die gericht zijn op kinderen jonger dan 13 of bedoeld zijn om hen in het bijzonder aan te spreken.
 • Advertenties die in de betreffende regio als cultureel ongepast kunnen worden beschouwd.
 • Advertenties die godslastering of obscene gebaren bevatten.
 • Advertenties waarin naakt (met uitzondering van borstvoeding in bepaalde omstandigheden), seksuele inhoud, objectivering van geslacht of seksueel suggestieve afbeeldingen voorkomt/voorkomen.
 • Advertenties voor producten en diensten voor 18+, waaronder stripclubs, escortservices en speciale winkels voor erotische producten.
 • Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor sigaretten (inclusief elektronische sigaretten), sigaren, dampproducten, tabak, nicotine of hieraan gerelateerde producten.
 • Advertenties die zich richten op landen waarvoor Amerikaanse handelssancties en andere Amerikaanse exportwetten gelden.
 • Advertenties die onrechtmatige activiteiten, onrechtmatig gedrag, onrechtmatige producten of onrechtmatige ondernemingen stimuleren.
 • Advertenties waarin drugs of overmatig of onverantwoord drinken worden afgebeeld.
 • Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor illegale handel in wilde dieren en producten en diensten op basis van beschermde en bedreigde soorten.
 • Advertenties die bedoeld zijn om de gebruiker te choqueren.
 • Advertenties die geweld aanmoedigen of hyperrealistisch geweld afbeelden.
 • Advertenties die Snappen tijdens het rijden of ander gevaarlijk gedrag aanmoedigen.
 • Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor vuurwapens, wapens, munitie of hierbij behorende accessoires.
 • Advertenties waarin de gebruiker wordt gevraagd deel te nemen aan rechtszaken.

3.2 Misleidende inhoud

 • Advertenties die onjuiste of misleidende informatie bevatten, waaronder bedrieglijke claims, aanbiedingen, functies of handelspraktijken.
 • Advertenties met misleidende oproepen tot actie of die leiden naar landingspagina's die niet gerelateerd zijn aan het merk of de inhoud waarvoor reclame wordt gemaakt.
 • Cloaking, het op een andere manier beperken van de toegang tot landingspagina's of wijzigingen aan URL-inhoud na het indienen in een poging om beoordeling te voorkomen.

3.3 Slechte kwaliteit of storende ervaringen

 • Advertenties die naar niet-functionele landingspagina's of landingspagina's met onverwachte of storende gebruikerservaringen leiden, waaronder landingspagina's die automatisch bestanden proberen te downloaden.
 • Advertenties die naar landingspagina's leiden die voor het grootste deel niet-relevante advertentie-inhoud of slechte advertentie-inhoud bevatten of waar inhoud alleen wordt verlengd zodat deze niet-relevante advertentie-inhoud of slechte advertentie-inhoud bevatten.

3.4 Haatdragende of discriminerende inhoud

 • Advertenties die een bepaald(e) ras, afkomst, cultuur, land, geloof, nationale afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit of uitdrukking, beperking, aandoening of leden van een beschermde groep vernederen, aantasten of discrimineren.
 • Advertenties die intimidatie of pesten aanmoedigen.

4. Branchespecifieke eisen

4.1 Reguliere datingservices

Advertenties voor datingservices moeten gericht zijn op een publiek van 18 jaar en ouder en mogen niet provocerend of openlijk seksueel van aard zijn of verwijzen naar gezelschap tegen betaling. Alle in advertenties voor datingservices afgebeelde personen mogen niet te jong zijn, of lijken te zijn, om van de dienst gebruik te maken.

Snap staat geen advertenties toe waarin vreemdgaan wordt gestimuleerd of verheerlijkt.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor online datingservices toe:

 • Algerije, Bahrein, Egypte, Gaza en de westelijke Jordaanoever, Irak, Japan, Jordanië, Koeweit, Libanon, Marokko, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten.

4.2 Alcohol

Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor alcohol of waarin wordt verwezen naar alcohol mogen niet:

 • Specifiek gericht zijn op of aantrekkelijk zijn voor personen die de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie nog niet hebben bereikt in het gebied waar de advertentie te zien zal zijn.
 • Niet aanzetten tot overmatige consumptie van alcohol of dit afbeelden.
 • Geen misbruik maken van een persoon die dronken of op een andere manier onder invloed is.
 • Alcohol niet verheerlijken of de gevolgen van de consumptie van alcohol op een andere manier onjuist weergeven.
 • Alcohol associëren met het besturen van een voertuig of andere activiteiten waarbij een bepaald vaardigheidsniveau of bepaalde fysieke coördinatie vereist is of met onrechtmatig gedrag.

Verplichte waarschuwingsetiketten, zoals 'Geniet, maar drink met mate' of een lokale variant hierop (indien van toepassing) moeten prominent in de advertentie te zien zijn.

Snap staat voor de volgende landen geen advertenties toe gericht op de promotie van alcohol of waarin alcohol wordt genoemd:

 • Algerije, Bahrein, Egypte, Indonesië, Jordanië, Kazachstan, Koeweit, Litouwen, Marokko, Nigeria, Noorwegen, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië, Tunesië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Advertenties voor alcoholproducten moeten gericht zijn op een publiek van 18 jaar en ouder of de geldende minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in het land waarvoor je adverteert:

 • Canada: 19+.
 • Japan, Thailand: 20+.
 • Verenigde Staten: 21+.
 • Zweden: 25+.
 • India: 18+, 21+ of 25+ afhankelijk van de staat of de gebieden waarop de advertentie zich richt.

4.3 Gokdiensten

Ons advertentiebeleid met betrekking tot het promoten van Gokdiensten is van toepassing op het promoten van online casino's, fysieke casino's, loterijen, daily fantasy sports en alle producten of diensten die Snapchatters vragen om geld om spelletjes te kunnen spelen of kans te maken om prijzen te winnen met echte waarde ("Gokdiensten").

Adverteerders voor Gokdiensten moeten zich houden aan alle geldende eisen ten aanzien van licenties of registratie en moeten Snap bewijs leveren van actuele licentie of registratie. Alle adverteerders voor Gokdiensten moeten van tevoren door Snap worden goedgekeurd. Vul om goedkeuring aan te vragen de Goedkeuringsaanvraag adverteren van Gokdiensten in en stem in met de Snap Gokvoorwaarden

Advertenties voor Gokdiensten mogen:

 • Niet gericht zijn op gebieden waar de adverteerder niet actief mag zijn.
 • Niet specifiek gericht zijn op of aantrekkelijk zijn voor personen die de minimumleeftijd voor gokken nog niet hebben bereikt in het gebied waar de advertentie te zien zal zijn.
 • Gokken niet verheerlijken of een verkeerde voorstelling geven van de voordelen van deelname.
 • Personen niet aanzetten om meer in te zetten dan ze hebben.

Advertenties mogen geen reclame maken voor tipdiensten voor gokken (informatie over kansen of aanbiedingen van gokbedrijven).

4.4 Entertainment

Advertenties voor films, videogames en televisieprogramma's moeten gericht zijn op de leeftijd van de beoogde doelgroep van de inhoud waarvoor reclame wordt gemaakt.

4.5 Financiële producten en diensten

Voor advertenties voor financiële producten en diensten moeten alle geldende belangrijke voorwaarden voor consumenten duidelijk en prominent worden vermeld voordat plaatsing van een dergelijke advertentie wordt aangevraagd.

In advertenties voor leningen moeten onder andere het jaarlijkse kostenpercentage (JKP), de terugbetalingstermijn, provisies en kosten, boetes en de contactinformatie van de leningverstrekker worden vermeld.

Advertenties die voor een beperkt publiek bestemd zijn, mogen alleen op dat publiek gericht zijn. Als een creditcardaanbieding bijvoorbeeld alleen geldig is voor personen van 18 jaar en ouder, moet de advertentiecampagne op personen van 18 jaar en ouder gericht zijn.

Advertenties voor de volgende producten en diensten zijn niet toegestaan:

 • Programma's waarmee je snel rijk kunt worden of piramidesystemen of andere misleidende financiële aanbiedingen en financiële aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn.
 • Advertenties waarin reclame wordt gemaakt voor bepaalde aandelen of waarin insidertips worden gegeven of worden gesuggereerd.
 • Flitskredieten of woekerleningen.
 • Cryptogeld zoals wallets, handelsplatforms en Initial Coin Offerings (ICO's), tenzij hiervoor van tevoren toestemming is verkregen van Snap.

4.6 Farmaceutisch en gezondheidszorg

Advertenties voor farmaceutische producten en zorgproducten en -diensten mogen alleen producten of diensten promoten die door de lokale regelgevende instanties in elk van de landen waarop de advertentie zich richt goedgekeurd zijn.

Online apotheken

Advertenties voor online apotheken moeten worden geregistreerd bij de relevante instanties in het land waarin je adverteert. In de Verenigde Staten en Canada moeten online apotheken bijvoorbeeld geverifieerd worden door de National Association of Board of Pharmacies (NABP).

Geneesmiddelen op voorschrift

Alle adverteerders van geneesmiddelen op voorschrift moeten van tevoren door Snap worden goedgekeurd en kunnen gevraagd worden om een bewijs van bevoegdheid om reclame te maken voor het geneesmiddel in het betreffende rechtsgebied.

Snap staat voor de volgende landen gerichte advertenties voor geneesmiddelen op voorschrift toe:

 • Algerije, Bahrein, Canada, Costa Rica, Egypte, Hongkong, Japan, Koeweit, Nieuw-Zeeland, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Singapore, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.

Vrij verkrijgbare geneesmiddelen

Adverteerders van vrij verkrijgbare geneesmiddelen kunnen voorafgaande goedkeuring van Snap nodig hebben.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen toe:

 • Colombia, Irak, Libanon, Roemenië, Spanje en Turkije.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Tsjechië: 15+
 • Israël en het Verenigd Koninkrijk: 16+.
 • Argentinië, Egypte, Finland, Italië, Koeweit, Litouwen, Oman, Polen, Portugal, Rusland en Zweden: 18+.

Gezondheids- en dieetsupplementen

Advertenties voor gezondheids- en dieetsupplementen mogen:

 • Geen producten promoten die een risico kunnen vormen voor consumenten (zoals producten in adviezen van lokale regelgevende instanties).
 • Geen supplementen voor gewichtsverlies promoten.
 • Geen overdreven of onrealistische claims bevatten.
 • Geen 'voor en na'-foto's met betrekking tot gewichtsverlies bevatten.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Colombia, Griekenland, Koeweit en de Verenigde Staten: 18+.

Dieet en gezondheid

 • Advertenties die overdreven claims of 'voor en na'-foto's bevatten of de gebruiker op een andere manier vernederen, zijn niet toegestaan.
 • Advertenties voor voedingsproducten moeten een juiste omschrijving geven van de kwaliteiten en kenmerken van een voedselproduct, inclusief alle bijbehorende voedings- en gezondheidsclaims.

Condooms

Indien advertenties voor condooms wel zijn toegestaan, mag de inhoud niet provocatief of openlijk seksueel van aard zijn.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor condooms toe:

 • Bahrein, Ierland, Koeweit, Libanon, Monaco, Oman, Polen en Qatar.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Noorwegen: 16+
 • Australië, Chili, Egypte, Filipijnen, Litouwen, Peru, Portugal, Rusland, Slowakije en Turkije: 18+

Hormonale anticonceptiemiddelen

Op hormonale anticonceptiemiddelen die als geneesmiddel zijn geclassificeerd, is het beleid voor geneesmiddelen op voorschrift of vrij verkrijgbare geneesmiddelen van toepassing, al naar gelang van toepassing op grond van landspecifieke eisen.

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor hormonale anticonceptiemiddelen toe:

 • Bahrein, Colombia, Denemarken, Duitsland, Irak, Ierland, Italië, Koeweit, Libanon, Monaco, Oman, Polen, Qatar, Roemenië, Saudi-Arabië, Spanje, Thailand, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, Uruguay en Zwitserland.

In de volgende landen moeten de advertenties op een bepaalde leeftijdsgroep gericht zijn:

 • Australië, Egypte, Litouwen, Portugal en Slowakije: 18+

Plastische chirurgie

Snap staat voor de volgende landen geen gerichte advertenties voor plastische chirurgie toe:

 • Griekenland, Hongkong, India, Indonesië, Italië, Jordanië, Libanon, Monaco, Oman, Filipijnen, Polen, Servië, Tunesië en Turkije.

Advertenties voor plastische chirurgie moeten gericht zijn op een publiek van 18 jaar en ouder, behalve in Bahrein; hier geldt een leeftijd van 21 jaar en ouder.

4.7 Politieke advertenties

Op politieke advertenties is Snaps Beleid voor Politieke Advertenties van toepassing.

In Canada staat Snap geen “partijreclame” of “verkiezingsreclame” toe (zoals gedefinieerd door de Canada Elections Act, zoals van tijd tot tijd aangepast (“Wet”)) die direct of indirect is ingekocht namens een verkiesbare partij, geregistreerde vereniging, kandidaat voor voordracht, mogelijke of daadwerkelijk kandidaat of een derde die op grond van lid 349.6(1) of 353(1) van de Wet verplicht is zich te registreren. Hieronder kan onder andere ook content vallen die reclame maakt voor of gericht is tegen een van deze personen/groepen of een onderwerp waarmee een van deze personen/groepen wordt geassocieerd.