Als je in de Verenigde Staten woont, stem je in met de Voorwaarden voor Lensstudio van Snap Inc. die je hier vindt.

Als je buiten de Verenigde Staten woont, stem je in met de Voorwaarden voor Lensstudio van Snap Group Limited die je hier vindt.

Voorwaarden Lensstudio Snap Inc.

(Als je in de Verenigde Staten woont.)

Ingangsdatum: 26 oktober 2018

NB.: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN VERDEROP EEN ARBITRAGEBEPALING. MET UITZONDERING VAN BEPAALDE TYPEN GESCHILLEN DIE WORDEN GENOEMD IN DE ARBITRAGEBEPALING VAN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN SNAP INC., KOMEN JIJ EN SNAP INC. OVEREEN DAT GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN JIJ EN SNAP INC. DOEN AFSTAND VAN HET RECHT TOT DEELNAME AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCESSEN (CLASS-ACTION) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION).

Inleiding

Lees deze Voorwaarden voor Lensstudio van Snap Inc. (“Voorwaarden”) zorgvuldig. Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou (of jouw organisatie) en Snap Inc. (“Snap”) en zijn van toepassing op jouw inzending van een Lens (“Lens”), Lenspictogram en hieraan gerelateerde onderdelen (samen zijn de materialen die je inzendt het “Materiaal”) via Lensstudio. De producten en diensten die worden omschreven in deze Voorwaarden zijn “Diensten” zoals genoemd in de Servicevoorwaarden van Snap Inc.. Als je in de Verenigde Staten woont of de Diensten gebruikt namens een bedrijf met zijn hoofdvestiging in de Verenigde Staten, zijn deze Voorwaarden van toepassing op jouw inzending. Als je buiten de Verenigde Staten woont of de Diensten gebruikt namens een bedrijf met zijn hoofdvestiging buiten de Verenigde Staten, zijn de Voorwaarden voor Lensstudio van Snap Group Limited van toepassing.

Druk deze Voorwaarden af en bewaar ze, zodat je ze later nog eens kunt raadplegen. Om Materiaal te kunnen inzenden, moet je instemmen met de Licentieovereenkomst voor Lensstudio van Snap Inc., die je te zien krijgt als je de Lensstudiosoftware (“Lenssoftware”) downloadt of op een andere manier gebruikt. Download of gebruik de lenssoftware niet en zend geen Materiaal in als je niet instemt met deze Voorwaarden. Om Materiaal in te zenden, kan het nodig zijn dat je inlogt met je Snapchataccount.

In deze Voorwaarden wordt verwezen naar de Servicevoorwaarden van Snap Inc., Communityrichtlijnen, de Merkrichtlijnen van Snapchat, Gebruiksrichtlijnen voor Snapcode, en Richtlijnen voor het inzenden voor Lensstudio, dus lees deze allemaal zorgvuldig. Dit betekent onder andere dat op jouw inzending van Materiaal disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid uit de Servicevoorwaarden van Snap Inc. van toepassing zijn. Lees ook ons Privacybeleid om te lezen hoe we met informatie omgaan als je gebruikmaakt van de Diensten. Je stemt ermee in dat we jouw informatie verzamelen, gebruiken en delen zoals in dat beleid en alle updates van dat beleid wordt omschreven. Voor zover deze Voorwaarden in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Snap Inc., de Communityrichtlijnen, de Merkrichtlijnen van Snapchat, de Gebruiksrichtlijnen voor Snapcode of de Richtlijnen voor inzenden voor Lensstudio, dan gelden deze Voorwaarden.

Je verklaart dat je minimaal 18 jaar oud bent (of de leeftijd van de wettelijke meerderjarigheid geldend in het land waarin jij woont) en in staat en bevoegd bent om in te stemmen met en je te houden aan deze Voorwaarden. Als je minderjarig bent en Assets wilt inzenden, moet je de uitdrukkelijke toestemming van je ouders hebben.

Je stemt ermee in dat de termen “je/jij” en “jouw”, zoals in deze Voorwaarden gebruikt, van toepassing zijn op jou en het bedrijf, indien van toepassing.

1. Jouw licentie aan ons

Je verleent Snap en onze gelieerde bedrijven een niet-exclusieve, onbeperkte, onvoorwaardelijke, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie om het Materiaal te archiveren, kopiëren, in cache op te slaan, te versleutelen, op te slaan, te reproduceren, bewaren, verkopen, sublicentiëren, distribueren, over te dragen, uit te zenden, te synchroniseren, aan te passen, te wijzigen, veranderen, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te publiceren, herpubliceren, promoten, tonen, afgeleiden hiervan te maken en het Materiaal op een andere manier te gebruiken in of in verband met de Diensten en de advertenties, marketing en promotie in verband hiermee, in alle vormen en via alle middelen of media die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld. Deze licentie omvat ook het recht voor Snap en onze gelieerde bedrijven om het Materiaal beschikbaar te stellen voor gebruikers van Snapchat en diensten van derden, dit te laten delen door deze gebruikers en dit op te slaan op hun apparaten. De licentie om het Materiaal binnen de Diensten beschikbaar te stellen, is geldig tot 90 dagen na de datum waarop de looptijd van de Lens binnen de Diensten eindigt om ons de kans te bieden Snaps die de Lens bevatten, te bezorgen. De licentie is eeuwigdurend voor het beperkte doeleinde van advertenties, marketing en promotie van de Diensten en voor Herinneringen op Snapchat.

Als je jouw naam, merk, beeltenis, afbeelding, visuele werk, muziekcompositie, tekst, geluidseffect, geluidsopnames, choreografisch werk of andere materialen (samen “Extra Elementen”) of de naam, het merk, de beeltenis, de afbeelding, het visuele werk, de muziek, het geluidseffect of andere materialen van derden in het Materiaal gebruikt, stem je ermee in dat deze licentie ook van toepassing is op alle Extra Elementen.

Je erkent dat derden het Materiaal kunnen gebruiken voor andere doeleinden of op andere manieren dan je had gedacht. Je stemt ermee in dat dergelijk gebruik door gebruikers gemaakte inhoud betreft waarvoor Snap en onze gelieerde bedrijven niet verantwoordelijk zijn. Je stemt ermee in dat Snap en onze gelieerde bedrijven niet aansprakelijk zijn voor vorderingen of schade op basis van of als gevolg van door gebruikers gemaakte inhoud, met inbegrip van inhoud die gebruikmaakt van het Materiaal, zowel binnen als buiten de Diensten.

Je erkent en stemt ermee in dat Snap en onze gelieerde bedrijven eigenaar zijn van alle rechten binnen het Lensproduct, met inbegrip van de Lensstudio en Lenssoftware, en eventuele andere creatieve tools die we aan jou ter beschikking stellen om het Materiaal te maken (zoals templates of Bitmoji).

Je stemt ermee in dat Snap en onze gelieerde bedrijven op geen enkele manier verplicht zijn jou of derden een vergoeding te betalen voor het Materiaal of gebruik van het Materiaal. Voor zover dat wettelijk is toegestaan doe je onherroepelijk afstand van alle morele of soortgelijke rechten van jou met betrekking tot het Materiaal wereldwijd, of stem je ermee in deze rechten niet uit te oefenen jegens Snap en onze gelieerde bedrijven als het niet is toegestaan hier afstand van te doen.

Je stemt ermee in dat Snap het recht (maar niet de plicht) heeft om het Materiaal openlijk aan jou toe te schrijven, onder andere door jouw naam, de naam van jouw bedrijf (indien van toepassing), jouw Lensnaam, de gebruikersnaam of schermnaam van jouw Snapchataccount, jouw woonplaats, provincie en land te vermelden, zoals door jou opgegeven of zoals gekoppeld aan jouw Snapchataccount.

2. Beperkingen met betrekking tot de Inhoud van Materiaal

Het Materiaal moet voldoen aan onze Richtlijnen voor inzenden voor Lensstudio en Communityrichtlijnen en moet geschikt zijn voor personen van 13 jaar en ouder.

3. Berichten van ons

We kunnen je elektronische berichten sturen over je inzending, over het Lensproduct of over onze andere producten of diensten met behulp van de door jou ingevulde contactinformatie of de aan jouw Snapchataccount gekoppelde contactinformatie, al naar gelang wat van toepassing is. Door Assets in te zenden, stem je ermee in de in deze Voorwaarden genoemde elektronische berichten van Snap en onze gelieerde bedrijven te ontvangen.

Je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die we jou elektronisch sturen voldoen aan het juridische vereiste dat deze berichten schriftelijk moeten worden verstrekt, als dat vereiste van toepassing is.

4. Levering van de Lens

Materiaal moet voldoen aan de door Snap verstrekte technische eisen. We garanderen geen levering van de Lens en we garanderen niet dat iemand ervoor kiest de Lens te gebruiken.

Nadat je het Materiaal hebt ingezonden, kan Snap je een scanbare code (“Snapcode”) verstrekken. Je moet deze Snapcode gebruiken in overeenstemming met de Merkrichtlijnen van Snapchat en Gebruiksrichtlijnen voor Snapcode.

Snapchatgebruikers krijgen de keuze toegang tot de Lens te krijgen door de Snapcode te scannen of op een andere door Snap aangeboden manier (elk een “ontgrendeling”). Elke Snapchatgebruiker kan de Lens ontgrendelen.

Snap behoudt zich het recht voor de ontgrendeling naar eigen inzicht te deactiveren en de ontgrendeling anders te configureren. Snap behoudt zich het recht voor een Lens te allen tijde te weigeren of annuleren, ook nadat een Snapcode is uitgegeven, als jij of de Lens onze voorwaarden of richtlijnen schenden of om andere redenen naar eigen goeddunken.

Snap kan je de mogelijkheid bieden een oproep (call to action) aan de Lens te koppelen die een swipe-up naar een webview, jouw winkel binnen de Merchant-diensten van Snap of andere content bevat. Een oproep is onderdeel van het Materiaal.

Snap kan er, naar eigen goeddunken, voor kiezen informatie over het gebruik van de Lens met jou te delen. Je mag deze informatie niet voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij we je hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geven.

5. Promotie-acties

Als je de Lens of een deel van de Diensten gebruikt als onderdeel van een loterij, wedstrijd, aanbieding of andere promotie-actie (elk afzonderlijk een “Promotie-actie”) ben jij alleen verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wet- en regelgeving waar je Promotie-actie wordt aangeboden en voor naleving van onze Regels voor Promotie-acties. Tenzij we schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, zijn Snap en onze gelieerde bedrijven geen sponsor of beheerder van jouw Promotie-actie.

6. Jouw verklaringen en garanties

Naast jouw verklaringen en garanties op grond van de Servicevoorwaarden van Snap Inc., verklaar en garandeer je dat (a) je beschikt over alle rechten en noodzakelijke toestemmingen om het Materiaal en alle Extra Elementen in het Materiaal in licentie te geven en om vrijstellingen te verlenen in verband met het Materiaal en alle Extra Elementen in het Materiaal aan Snap en onze gelieerde bedrijven, (b) het Materiaal niet in strijd is met deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen of Richtlijnen voor inzenden voor Lensstudio, (c) het Materiaal, en het gebruik hiervan in verband met de Diensten, geen inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht (waaronder muziekrechten, zoals master- en synchronisatierechten of rechten voor openbare uitvoering), handelsmerk, privacyrecht of publiciteitsrecht of andere rechten van personen of instanties, (d) je het Materiaal niet aan andere personen of instanties hebt overgedragen, in licentie gegeven of op een andere manier hebt bezwaard, (e) voor alle muziek die je als Extra Element toevoegt alle bedragen hebt betaald of zult betalen die verschuldigd zijn aan alle platenlabels, muziekuitgevers, concertorganisaties (bijv. ASCAP, BMI, SESAC, SACEM), muzikanten, componisten en andere rechthebbenden doordat deze muziek op grond van deze Voorwaarden wordt gebruikt, (f) het Materiaal voldoet aan wet- en regelgeving en geschikt is voor een doelgroep van 13 jaar en ouder, (g) het Materiaal derden, nu en in de toekomst, niet in diskrediet brengt, druk op hen uitoefent, hen letsel of schade toebrengt of hen emotionele schade toebrengt, (h) alle informatie die je aan Snap hebt verstrekt in verband met het Materiaal en jouw inzending van het Materiaal juist is. Als Snap het Materiaal beschikbaar stelt binnen de Diensten, doet dit niet af aan en doe je hiermee geen afstand van je verklaringen en garanties in deze Voorwaarden.

Je verklaart en garandeert verder dat (a) jij of, als je een bedrijf bent, enige gelieerde bedrijven van het bedrijf niet voorkomt/voorkomen op de door de Amerikaanse overheid bijgehouden lijsten met partijen waarmee geen zaken gedaan mag worden, waaronder de Specially Designated Nationals List en Foreign Sanctions Evaders List die worden bijgehouden door het Office of Foreign Asset Control (“OFAC”) van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Denied Parties List, Unverified List en Entity List die worden bijgehouden door het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken of door een overheidsinstantie in de landen waarin je werkzaam bent; (b) je als je een bedrijf bent, geen eigendom bent van of wordt bestuurd door een dergelijke verboden partij, en (c) je niet woonachtig of gevestigd bent in een land waarmee volgens de OFAC of andere geldende sancties niet gehandeld mag worden of een bedrijf bent dat is opgericht naar het recht van een dergelijk land.

Als je Assets inzendt namens een bedrijf verklaar en garandeer je verder dat je een bevoegd vertegenwoordiger van het bedrijf bent en bevoegd bent namens het bedrijf deze Voorwaarden te aanvaarden en dat je namens het bedrijf instemt met deze Voorwaarden.

7. Jouw vrijwaring aan ons

In aanvulling op jouw vrijwaringsplichten op grond van de Servicevoorwaarden van Snap Inc., stem je ermee in Snap, onze gelieerde bedrijven, directie, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiehouders, vertegenwoordigers en tussenpersonen voor zover wettelijk toegestaan te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle klachten, aanklachten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van, voortkomend uit of op enigerlei wijze in verband met (a) het gebruik van het Materiaal door Snap en derden, met inbegrip van de Extra Elementen, indien van toepassing, in verband met de Diensten, (b) jouw gebruik van de Diensten en jouw activiteiten in verband met de Diensten, (c) schending of vermeende schending van wet- en regelgeving door jou in verband met jouw gebruik van de Diensten of jouw activiteiten in verband met de Diensten, (d) vorderingen dat het Materiaal inbreuk maakt op een auteursrecht, merk, bedrijfsgeheim, modelrecht, handelsimago, octrooi, publiciteitsrecht (waaronder begrepen portretrecht), privacyrecht of ander recht van personen of instanties, (e) jouw gebruik van door derden geleverde producten of diensten in verband met de Diensten, zelfs als dit door Snap is goedgekeurd of wordt aangeraden, (f) fraude of onjuiste voorstelling van zaken door jou, of (g) schending of vermeende schending van deze Voorwaarden door jou, met inbegrip van daadwerkelijk of vermeende schending van jouw verklaringen, garanties of plichten.

8. Geen joint venture, agentuurrelatieovereenkomst van opdrachtovereenkomst of arbeidsrelatie

Je erkent dat niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat alsof er sprake is van een joint venture-, opdrachtgever-opdrachtnemer- of arbeidsrelatie tussen jou en Snap of onze zusterbedrijven.

9. Toepasselijk recht en geschillen tussen jou en Snap

Op deze Voorwaarden is de bepaling over Rechtskeuze en Exclusief forum van de Servicevoorwaarden van Snap Inc. van toepassing.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: MET UITZONDERING VAN BEPAALDE TYPEN GESCHILLEN DIE WORDEN GENOEMD IN DE BEPALING OVER ARBITRAGE IN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN SNAP INC., KOMEN JIJ EN SNAP OVEREEN DAT VORDERINGEN EN GESCHILLEN, WAARONDER WETTELIJKE VORDERINGEN EN GESCHILLEN, TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE UIT HOOFDE VAN DE ARBITRAGEPROCEDURES ZOALS VERMELD IN DE BEPALING OVER ARBITRAGE IN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN SNAP INC., EN STEM JE ERMEE IN AFSTAND TE DOEN VAN HET RECHT OP DEELNAME AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCEDURES (CLASS-ACTION) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION).

Als je Assets hebt ingezonden namens een bedrijf is de Arbitragebepaling van de Servicevoorwaarden van Snap Inc. van toepassing, alleen zijn dan de Commercial Arbitration Rules van de AAA van toepassing op de arbitrage in plaats van de Consumer Arbitration Rules van de AAA. 10. Wijziging van deze Voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Je kunt zien wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd door te kijken naar de “Ingangsdatum” bovenaan. Wijzigingen van deze Voorwaarden gaan in zodra we de aangepaste versie op onze website plaatsen en zijn van toepassing op alle Assets die je na die tijd inzendt. Door Assets in te zenden nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, word je geacht in te hebben ingestemd met de gewijzigde Voorwaarden. Zend geen Assets in als je het op enig moment niet eens bent met een deel van deze Voorwaarden.

11. Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden scheppen of verlenen geen rechten ten gunste van derden. Als we een bepaling uit deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van ons recht. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend. Als een bepaling uit deze Voorwaarden om een bepaalde reden door een rechtbank of een bevoegde arbiter ongeldig, onrechtmatig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling scheidbaar van deze Voorwaarden geacht en de geldigheid van de bepaling heeft geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden (die onverminderd van kracht blijft). Zoals in deze Voorwaarden gebruikt, betekent “met inbegrip van” “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. Snap mag zijn rechten en plichten op grond van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk zonder enige kennisgeving en te allen tijde overdragen aan een willekeurige partij. Deze Voorwaarden mogen niet door jou worden overgedragen aan een ander en je mag je plichten op grond hiervan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snap delegeren. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels en wanneer een vertaalde versie van deze Voorwaarden strijdig is met de Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie.

12. Contact met ons opnemen

Snap stelt opmerkingen, vragen, zorgen of suggesties op prijs. Om ons feedback te sturen, ga je naar support.snapchat.com. Je kunt ook op de volgende wijzen contact met ons opnemen over klachten of voor feedback:

Postadres: 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, U.S.A.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te vernemen. Maar als je vrijwillig feedback of suggesties geeft, houd er dan rekening mee dat we je ideeën kunnen gebruiken zonder jou compensatie te geven.

Voorwaarden voor Lensstudio Snap Group Limited

(Als je buiten de Verenigde Staten woont.)

Ingangsdatum: 26 oktober 2018

Mededeling over arbitrage: als je de diensten namens een bedrijf gebruikt, is jouw bedrijf gebonden aan de bepaling overArbitrage verderop in deze Voorwaarden.

Inleiding

Lees deze Voorwaarden voor Lensstudio van Snap Group Limited (“Voorwaarden”) zorgvuldig. Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou (of jouw organisatie) en Snap Group Limited (“Snap”) en zijn van toepassing op jouw inzending van een Lens (“Lens”), Lenspictogram en hieraan gerelateerde onderdelen via Lensstudio (samen zijn de materialen die je inzendt het “Materiaal”). De producten en diensten die worden omschreven in deze Voorwaarden zijn “Diensten” zoals genoemd in de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited. Als je buiten de Verenigde Staten woont of de Diensten gebruikt namens een bedrijf met zijn hoofdvestiging buiten de Verenigde Staten, zijn deze Voorwaarden van toepassing op jouw inzending. Als je in de Verenigde Staten woont of de Diensten gebruikt namens een bedrijf met zijn hoofdvestiging in de Verenigde Staten, zijn de Voorwaarden voor Lensstudio van Snap Inc. van toepassing.

Druk deze Voorwaarden af en bewaar ze, zodat je ze later nog eens kunt raadplegen. Om Materiaal te kunnen inzenden, moet je eerst instemmen met de Licentieovereenkomst voor Lensstudio van Snap Group Limited, die je te zien krijgt als je de Lensstudio (“Lenssoftware”) downloadt. Download de lenssoftware niet en zend geen Materiaal in als je niet instemt met deze Voorwaarden. Om Materiaal in te zenden, kan het nodig zijn dat je inlogt met je Snapchataccount.

In deze Voorwaarden wordt verwezen naar de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited, Communityrichtlijnen, de Merkrichtlijnen van Snapchat, Gebruiksrichtlijnen voor Snapcode, en Richtlijnen voor inzenden voor Lensstudio dus lees deze allemaal zorgvuldig. Dit betekent onder andere dat op jouw inzending voor Materiaal disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid uit de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited van toepassing zijn. Lees ook ons Privacybeleid om te lezen hoe we met informatie omgaan als je gebruikmaakt van de Diensten. Je stemt ermee in dat we jouw informatie verzamelen, gebruiken en delen zoals in dat beleid en alle updates van dat beleid wordt omschreven. Voor zover deze Voorwaarden in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited, de Communityrichtlijnen, de Merkrichtlijnen van Snapchat, de Gebruiksrichtlijnen voor Snapcode of de Richtlijnen voor inzenden voor Lensstudio, dan gelden deze Voorwaarden.

Je verklaart dat je minimaal 18 jaar oud bent (of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid geldend in het land waarin jij woont) en in staat en bevoegd bent om in te stemmen met en je te houden aan deze Voorwaarden. Als je minderjarig bent en Assets wilt inzenden, moet je de uitdrukkelijke toestemming van je ouders hebben.

Je stemt ermee in dat de termen “je/jij” en “jouw”, zoals in deze Voorwaarden gebruikt, van toepassing zijn op jou en het bedrijf, indien van toepassing.

1. Jouw licentie aan ons

Je verleent Snap, Snap Inc. en onze gelieerde bedrijven een niet-exclusieve, onbeperkte, onvoorwaardelijke, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie om het Materiaal aan het publiek mee te delen, te archiveren, kopiëren, in cache op te slaan, te versleutelen, op te slaan, te reproduceren, bewaren, verkopen, sublicentiëren, distribueren, over te dragen, uit te zenden, te synchroniseren, aan te passen, te wijzigen, veranderen, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te publiceren, herpubliceren, promoten, tonen, afgeleiden hiervan te maken en het Materiaal op een andere manier te gebruiken in of in verband met de Diensten en de advertenties, marketing en promotie in verband hiermee, in alle vormen en via alle middelen of media die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld. Deze licentie omvat ook het recht voor Snap, Snap Inc. en onze gelieerde bedrijven om het Materiaal beschikbaar te stellen voor gebruikers van Snapchat en diensten van derden, dit te laten delen door deze gebruikers en dit op te slaan op hun apparaten. De licentie om het Materiaal binnen de Diensten beschikbaar te stellen, is geldig tot 90 dagen na de datum waarop de looptijd van de Lens binnen de Diensten eindigt om ons de kans te bieden Snaps die de Lens bevatten, te bezorgen. De licentie blijft gelden voor het beperkte doeleinde van advertenties, marketing en promotie van de Diensten en voor Herinneringen op Snapchat.

Als je jouw naam, handelsmerk, beeltenis, afbeelding, visuele werk, muziekcompositie, tekst, geluidseffect, geluidsopnames, choreografisch werk of andere materialen (samen “Extra Elementen”) of de naam, het handelsmerk, de beeltenis, de afbeelding, het visuele werk, de muziek, het geluidseffect of andere materialen van derden in het Materiaal gebruikt, stem je ermee in dat deze licentie ook van toepassing is op alle Extra Elementen.

Je erkent dat derden het Materiaal kunnen gebruiken voor andere doeleinden of op andere manieren dan je had gedacht. Je stemt ermee in dat dergelijk gebruik door gebruikers gemaakte inhoud betreft waarvoor Snap, Snap Inc. en onze gelieerde bedrijven niet verantwoordelijk zijn. Je stemt ermee in dat Snap, Snap Inc. en onze gelieerde bedrijven niet aansprakelijk zijn voor vorderingen of schade op basis van of als gevolg van door gebruikers gemaakte inhoud, met inbegrip van inhoud die gebruikmaakt van het Materiaal, zowel binnen als buiten de Diensten.

Je erkent en stemt ermee in dat Snap, Snap Inc. en onze gelieerde bedrijven eigenaar zijn van alle rechten binnen het Lensproduct, met inbegrip van de Lensstudio en Lenssoftware, en eventuele andere creatieve tools die we aan jou ter beschikking stellen om het Materiaal te maken (zoals templates of Bitmoji).

Je stemt ermee in dat Snap, Snap Inc. en onze gelieerde bedrijven op geen enkele manier verplicht zijn jou of derden een vergoeding te betalen voor het Materiaal of gebruik van het Materiaal. Voor zover dat wettelijk is toegestaan doe je onherroepelijk afstand van alle morele of soortgelijke rechten van jou met betrekking tot het Materiaal wereldwijd, of stem je ermee in deze rechten niet uit te oefenen jegens Snap, Snap Inc. en onze gelieerde bedrijven als het niet is toegestaan hier afstand van te doen.

Je stemt ermee in dat Snap het recht (maar niet de plicht) heeft om het Materiaal openlijk aan jou toe te schrijven, onder andere door jouw naam, de naam van jouw bedrijf (indien van toepassing), jouw Lensnaam, de gebruikersnaam of schermnaam van jouw Snapchataccount, jouw woonplaats, provincie en land te vermelden, zoals door jou opgegeven of zoals gekoppeld aan jouw Snapchataccount.

2. Beperkingen met betrekking tot de Inhoud van Materiaal

Het Materiaal moet voldoen aan onze Richtlijnen voor inzenden voor Lensstudio en Communityrichtlijnen en moet geschikt zijn voor personen van 13 jaar en ouder.

3. Berichten van ons

We kunnen je elektronische berichten sturen over je inzending, over het Lensproduct of over onze andere producten of diensten met behulp van de door jou ingevulde contactinformatie of de aan jouw Snapchataccount gekoppelde contactinformatie, al naar gelang wat van toepassing is. Door Assets in te zenden, stem je ermee in de in deze Voorwaarden genoemde elektronische berichten van Snap, Snap Inc. en onze gelieerde bedrijven te ontvangen.

Je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die we jou elektronisch sturen voldoen aan het juridische vereiste dat deze berichten schriftelijk moeten worden verstrekt, als dat vereiste van toepassing is.

4. Levering van de Lens

Materiaal moet voldoen aan de door Snap verstrekte technische eisen. We garanderen geen levering van de Lens en we garanderen niet dat iemand ervoor kiest de Lens te gebruiken.

Nadat je het Materiaal hebt ingezonden, kan Snap je een scanbare code (“Snapcode”) verstrekken. Je moet deze Snapcode gebruiken in overeenstemming met de Merkrichtlijnen van Snapchat en Gebruiksrichtlijnen voor Snapcode.

Snapchatgebruikers krijgen de keuze toegang tot de Lens te krijgen door de Snapcode te scannen of op een andere door Snap aangeboden manier (elk een “ontgrendeling”). Elke Snapchatgebruiker kan de Lens ontgrendelen.

Snap behoudt zich het recht voor de ontgrendeling naar eigen inzicht te deactiveren en de ontgrendeling anders te configureren. Snap behoudt zich het recht voor een Lens te allen tijde te weigeren of annuleren, ook nadat een Snapcode is uitgegeven, als jij of de Lens onze voorwaarden of richtlijnen schenden of om andere redenen naar eigen goeddunken.

Snap kan je de mogelijkheid bieden een oproep (call to action) aan de Lens te koppelen die een swipe-up naar een webview, jouw winkel binnen de Merchant-diensten van Snap of andere content bevat. Een oproep is onderdeel van het Materiaal.

Snap kan er, naar eigen goeddunken, voor kiezen informatie over het gebruik van de Lens met jou te delen. Je mag deze informatie niet voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij we je hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geven.

5. Promotie-acties

Als je de Lens of een deel van de Diensten gebruikt als onderdeel van een loterij, wedstrijd, aanbieding of andere promotie-actie (elk afzonderlijk een “Promotie-actie”) ben jij alleen verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wet- en regelgeving waar je Promotie-actie wordt aangeboden en voor naleving van onze Regels voor Promotie-acties. Tenzij we schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, zijn Snap, Snap Inc. en onze gelieerde bedrijven geen sponsor of beheerder van jouw Promotie-actie.

6. Jouw verklaringen en garanties

Naast jouw verklaringen en garanties op grond van de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited, verklaar en garandeer je dat (a) je beschikt over alle rechten en noodzakelijke toestemmingen om het Materiaal en alle Extra Elementen in het Materiaal in licentie te geven en om vrijstellingen te verlenen in verband met het Materiaal en alle Extra Elementen in het Materiaal aan Snap, Snap Inc. en onze gelieerde bedrijven, (b) het Materiaal niet in strijd is met deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen of Richtlijnen voor inzenden voor Lensstudio, (c) het Materiaal, en het gebruik hiervan in verband met de Diensten, geen inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht (waaronder muziekrechten, zoals master- en synchronisatierechten of rechten voor openbare uitvoering), handelsmerk, privacyrecht of publiciteitsrecht of andere rechten van personen of instanties, (d) je het Materiaal niet aan andere personen of instanties hebt overgedragen, in licentie gegeven of op een andere manier hebt bezwaard, (e) voor alle muziek die je als Extra Element toevoegt alle bedragen hebt betaald of zult betalen die verschuldigd zijn aan alle platenlabels, muziekuitgevers, concertorganisaties (bijv. ASCAP, BMI, SESAC, SACEM), muzikanten, componisten en andere rechthebbenden doordat deze muziek op grond van deze Voorwaarden wordt gebruikt, (f) het Materiaal voldoet aan wet- en regelgeving en geschikt is voor een doelgroep van 13 jaar en ouder, (g) het Materiaal derden, nu en in de toekomst, niet in diskrediet brengt, druk op hen uitoefent, hen letsel of schade toebrengt of hen emotionele schade toebrengt, (h) alle informatie die je aan Snap hebt verstrekt in verband met het Materiaal en jouw inzending van het Materiaal juist is. Als Snap het Materiaal beschikbaar stelt binnen de Diensten, doet dit niet af aan en doe je hiermee geen afstand van je verklaringen en garanties in deze Voorwaarden.

Je verklaart en garandeert verder dat jij of, als je een bedrijf bent, enige gelieerde bedrijven van het bedrijf niet voorkomt/voorkomen op lijsten met partijen waarmee geen zaken gedaan mag worden die worden bijgehouden door de Verenigde Staten, Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of een andere relevante overheidsinstantie, bijvoorbeeld de Amerikaanse Specially Designated Nationals List, Foreign Sanctions Evaders List, Denied Parties List, Unverified List en Entity List, en de geconsolideerde lijsten van personen en instanties waarvoor financiële sancties gelden van het Verenigd Koninkrijk en de EU; dat je (als je een bedrijf bent) geen eigendom bent van of wordt bestuurd door een dergelijke verboden partij; en dat je niet woonachtig of gevestigd bent in een land waarmee niet gehandeld mag worden volgens de hierboven genoemde sancties of een bedrijf bent dat is opgericht naar het recht van een dergelijk land.

Als je Assets inzendt namens een bedrijf verklaar en garandeer je verder dat je een bevoegd vertegenwoordiger van het bedrijf bent en bevoegd bent namens het bedrijf deze Voorwaarden te aanvaarden en dat je namens het bedrijf instemt met deze Voorwaarden.

7. Jouw vrijwaring aan ons

In aanvulling op jouw vrijwaringsplichten op grond van de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited, stem je ermee in Snap, Snap Inc., onze gelieerde bedrijven, directie, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiehouders, vertegenwoordigers en tussenpersonen voor zover wettelijk toegestaan te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle klachten, aanklachten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van, voortkomend uit of op enigerlei wijze in verband met (a) het gebruik van het Materiaal door Snap en derden, met inbegrip van de Extra Elementen, indien van toepassing, in verband met de Diensten, (b) jouw gebruik van de Diensten en jouw activiteiten in verband met de Diensten, (c) schending of vermeende schending van wet- en regelgeving door jou in verband met jouw gebruik van de Diensten of jouw activiteiten in verband met de Diensten, (d) vorderingen dat het Materiaal inbreuk maakt op een auteursrecht, merk, bedrijfsgeheim, modelrecht, handelsimago, octrooi, publiciteitsrecht (waaronder begrepen portretrecht), privacyrecht of ander recht van personen of instanties, (e) jouw gebruik van door derden geleverde producten of diensten in verband met de Diensten, zelfs als dit door Snap is goedgekeurd of wordt aangeraden, (f) fraude of onjuiste voorstelling van zaken door jou, of (g) schending of vermeende schending van deze Voorwaarden door jou, met inbegrip van daadwerkelijk of vermeende schending van jouw verklaringen, garanties of plichten.

8. Geen joint venture, agentuurrelatieovereenkomst van opdrachtovereenkomst of arbeidsrelatie

Je erkent dat niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat alsof er sprake is van een joint venture-, opdrachtgever-opdrachtnemer- of arbeidsrelatie tussen jou en Snap, Snap Inc. of onze zusterbedrijven.

9. Toepasselijk recht en geschillen tussen jou en Snap

Op deze Voorwaarden is de bepaling over Rechtskeuze van de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited en de bepaling over Beslechting van geschillen van de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited van toepassing.

Voor individuele consumenten (geen bedrijven) die in de Europese Unie wonen: volg deze link naar het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie voor informatie over beslechting van geschillen.

De Arbitragebepaling van de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited is van toepassing als je de Diensten namens een bedrijf gebruikt.

10. Wijzigingen van deze Voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Je kunt zien wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd door te kijken naar de “Ingangsdatum” bovenaan. Wijzigingen van deze Voorwaarden gaan in zodra we de aangepaste versie op onze website plaatsen en zijn van toepassing op alle Assets die je na die tijd inzendt. Door Assets in te zenden nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, word je geacht in te hebben ingestemd met de gewijzigde Voorwaarden. Zend geen Assets in als je het op enig moment niet eens bent met een deel van deze Voorwaarden.

11. Afsluitende bepalingen

Als je een individuele consument (geen bedrijf) bent, is niets in deze Voorwaarden van invloed op jouw wettelijke rechten en rechtsmiddelen op grond van het dwingende consumentenrecht in jouw land. Deze Voorwaarden scheppen of verlenen geen rechten ten gunste van derden. Als we een bepaling uit deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van ons recht. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend. Als een bepaling uit deze Voorwaarden om een bepaalde reden door een rechtbank of een bevoegde arbiter ongeldig, onrechtmatig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling scheidbaar van deze Voorwaarden geacht en de geldigheid van de bepaling heeft geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden (die onverminderd van kracht blijft). Zoals in deze Voorwaarden gebruikt, betekent “met inbegrip van” “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. Snap mag zijn rechten en plichten op grond van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk zonder enige kennisgeving en te allen tijde overdragen aan een willekeurige partij. Deze Voorwaarden mogen niet door jou worden overgedragen aan een ander en je mag je plichten op grond hiervan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snap delegeren. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels en wanneer een vertaalde versie van deze Voorwaarden strijdig is met de Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie.

12. Contact met ons opnemen

Snap stelt opmerkingen, vragen, zorgen of suggesties op prijs. Om ons feedback te sturen, ga je naar support.snapchat.com. Het bedrijf dat buiten de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor de Diensten heet Snap Group Limited en is gevestigd in Engeland te 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom met bedrijfsnummer 09763672.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te horen. Maar als je vrijwillig feedback of suggesties geeft, houd er dan rekening mee dat we je ideeën kunnen gebruiken zonder jou daarvoor te compenseren.