Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, wyraża zgodę na Regulamin usługi Snap Inc..

Jeśli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi, wyraża zgodę na Regulamin usługi Snap Group Limited.

Regulamin usługi Snap Inc.

(dotyczy użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych)

Obowiązuje od: 18 lutego 2019 r.

Witamy!

Niniejszy Regulamin usługi (zwany przez nas „Warunkami”) sporządziliśmy po to, aby poinformować Cię o zasadach regulujących stosunki między nami. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby Warunki były napisane prostym językiem, w niektórych fragmentach zachowano brzmienie charakterystyczne dla tradycyjnych umów. Istnieje ku temu uzasadniony powód: niniejsze Warunki faktycznie stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem i Snap Inc. Prosimy zatem o ich uważne przeczytanie.

Korzystając z aplikacji Snapchat lub jakichkolwiek innych produktów bądź usług Snap Inc., które odwołują się do niniejszych Warunków (zwanych dalej „Usługami”), użytkownik wyraża zgodę na Warunki. Oczywiście jeśli użytkownik takiej zgody nie wyraża, nie może korzystać z Usług.

INFORMACJA O ARBITRAŻU: W DALSZEJ CZĘŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZNAJDUJE SIĘ KLAUZULA ARBITRAŻOWA. Z WYŁĄCZENIEM NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPORÓW WSKAZANYCH W TYM PUNKCIE UŻYTKOWNIK I SNAP INC. ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE SPORY MIĘDZY NIMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE W OBOWIĄZKOWYM I WIĄŻĄCYM POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM. PONADTO UŻYTKOWNIK I SNAP INC. ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA PRZYSTĄPIENIA DO POZWU ZBIOROWEGO LUB ARBITRAŻU ZBIOROWEGO.

1. Osoby uprawnione do korzystania z Usług

Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą utworzyć konta ani korzystać z Usług. Możemy oferować dodatkowe Usługi z dodatkowymi warunkami, uzależniającymi korzystanie z nich od ukończenia wyższego wieku. Prosimy zatem o dokładne przeczytanie wszystkich warunków.

Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza że:

 • Jest w stanie zawrzeć wiążącą umowę ze Snap Inc.
 • Nie jest osobą wykluczoną z grona osób mogących być odbiorcami Usługi zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub mającym zastosowanie prawem innego państwa, w tym między innymi nie znajduje się na liście podmiotów objętych sankcjami (ang. „Specially Designed Nationals”) prowadzonej przez amerykański Departament Skarbu ani nie jest objęty innym podobnym zakazem.
 • Nie jest osobą skazaną za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • Będzie stosować się do niniejszych Warunków oraz wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów lokalnych, stanowych, krajowych oraz międzynarodowych.

Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, oświadcza że jest uprawniony do udzielenia wszystkich licencji wskazanych w niniejszych Warunkach oraz wyrażenia zgody na Warunki w imieniu tego przedsiębiorstwa lub podmiotu. Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu podmiotu amerykańskiej administracji rządowej, wyraża zgodę na Aneks do Regulaminu usługi Snap Inc. dla użytkowników z amerykańskiej administracji rządowej.

2. Prawa udzielane użytkownikowi

Snap Inc. udziela użytkownikowi osobistej, nieograniczonej terytorialnie, niezbywalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, odwoływalnej licencji i bez prawa udzielania sublicencji, na dostęp do Usług i korzystanie z nich. Jedynym celem licencji jest umożliwienie użytkownikowi czerpania korzyści z Usługi w sposób dopuszczony niniejszymi Warunkami oraz naszymi wytycznymi dotyczącymi korzystania, np. Wytycznymi dla społeczności.

Oprogramowanie przekazywane użytkownikowi może automatycznie pobierać i instalować nowe wersje, aktualizacje i inne funkcje. Użytkownik może być w stanie skonfigurować automatyczne pobieranie w ustawieniach urządzenia.

Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, powielać, sprzedawać lub wydzierżawiać jakiejkolwiek części naszych Usług, jak również dokonywać inżynierii wstecznej lub prób wydobycia kodu źródłowego oprogramowania, chyba że takie ograniczenia są zabronione prawem lub użytkownik uzyskał nasze pisemne zezwolenie na takie czynności.

3. Prawa udzielane przez użytkownika

Wiele Usług umożliwia użytkownikom tworzenie, wysyłanie, zamieszczanie i przechowywanie treści. Użytkownik korzystający z tych funkcji zachowuje wszystkie początkowo przysługujące mu prawa własności do treści, udziela nam jednak licencji na korzystanie z nich. Zakres licencji uzależniony jest od konkretnych Usług i wybranych Ustawień.

Informacje przesłane do funkcji Story, które zostały ustawione jako widoczne dla Wszystkich, a także treści, które użytkownik wysyła do Usług wykorzystujących crowdsourcing, w tym Our Story, zwane są dalej „treściami publicznymi”. Na wszystkie treści przesyłane do Usług, inne niż treści publiczne, użytkownik udziela Snap Inc. i podmiotom z nią powiązanym nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej, zbywalnej licencji i z prawem udzielania sublicencji na hostowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, wyświetlanie, powielanie, modyfikowanie, adaptację, edytowanie, publikowanie i rozpowszechnianie tych treści. Licencja udzielana jest w ograniczonym celu, jakim jest prowadzenie, rozwijanie, świadczenie, promowanie i ulepszanie Usług oraz badanie i rozwijanie nowych Usług.

Ponieważ treści publiczne są ze swej natury materiałami publicznymi i dokumentują wydarzenia interesujące opinię publiczną, udzielana nam przez użytkownika licencja na te treści ma szerszy zakres. Oprócz uprawnień wymienionych w akapicie poprzedzającym, użytkownik przyznaje nam również nieograniczoną czasowo licencję na tworzenie utworów zależnych, promowanie, wystawianie, nadawanie, sprzedaż z rozpowszechnianiem, udzielanie sublicencji, publiczne wykonywanie i publiczne wystawianie Treści publicznych w dowolnej postaci oraz na wszystkich nośnikach i metodach dystrybucji (znanych obecnie lub opracowanych później). W zakresie, w jakim jest to niezbędne, gdy użytkownik tworzy, przesyła, wysyła lub zamieszcza treści publiczne albo w nich występuje, udziela również Snap Inc., podmiotom z nią powiązanym i partnerom biznesowym nieograniczonej przedmiotowo, terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku i głosu użytkownika, w tym w połączeniu z treściami komercyjnymi lub sponsorowanymi. Oznacza to między innymi, że użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie od Snap Inc., podmiotów z nią powiązanych i partnerów biznesowych w razie pojawienia się jego imienia i nazwiska, wizerunku lub głosu w Usługach, czy to w aplikacji Snapchat czy na platformie jednego z naszych partnerów biznesowych.

Informacje na temat ustawień dostępu do treści użytkownika przez osoby trzecie można znaleźć w Polityce prywatności i na stronie Wsparcia.

Chociaż nie mamy takiego obowiązku, możemy sprawdzać, przeglądać, filtrować i usuwać treści użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym również w celu świadczenia i rozwijania Usług lub jeśli uznamy, że treści te naruszają niniejsze Warunki. Niezależnie od tego użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za treści, które tworzy, wysyła, zamieszcza lub przechowuje w Usługach.

Usługi mogą zawierać reklamy. W zamian za umożliwienie użytkownikowi dostępu do Usług i korzystania z nich, użytkownik zgadza się, że Snap Inc., podmioty z nią powiązane i partnerzy zewnętrzni mogą umieszczać reklamy w Usługach. Ponieważ Usługi zawierają treści przekazywane nam przez użytkownika i innych użytkowników, reklamy mogą być niekiedy wyświetlane w pobliżu treści użytkownika.

Opinie naszych użytkowników są dla nas bardzo cenne. Jednak osoby, które przekazują nam opinie lub sugestie, powinny mieć świadomość, że możemy je wykorzystać bez jakiejkolwiek rekompensaty na ich rzecz, bez ograniczeń i zobowiązań wobec nich.

4. Treści innych osób

Większość treści w naszych Usługach jest tworzona przez użytkowników, wydawców i inne osoby trzecie. Niezależnie od tego, czy zostaną one zamieszczone publicznie czy przesłane prywatnie, odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie osoba lub organizacja, która je przekazała. Chociaż Snap Inc. zastrzega sobie prawo przeglądania lub usuwania każdej treści pojawiającej się w Usługach, niekoniecznie przegląda wszystkie z nich. Nie może zatem odpowiadać i nie odpowiada za treści przekazywane za pośrednictwem Usług przez inne osoby.

W niniejszych Warunkach i Wytycznych dla społeczności wyraźnie zaznaczamy, że nie chcemy wykorzystywania Usług do niewłaściwych celów. Fakt nieprzeglądania przez nas wszystkich treści oznacza jednak niemożność zagwarantowania, że treści w Usługach będą zawsze zgodne z naszymi Warunkami lub Wytycznymi.

5. Prywatność

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak przetwarzamy ich dane gdy korzystają z Usług, czytając naszą Politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego przejrzenia Polityki prywatności, ponieważ korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie jego danych przez Snap Inc. zgodnie z tymi zasadami.

6. Poszanowanie praw innych osób

Snap Inc. szanuje prawa innych osób. Obowiązek taki spoczywa również na użytkowniku. Użytkownik nie może zatem korzystać, ani umożliwiać innym osobom korzystania z Usług, w sposób który:

 • narusza prawo do wizerunku, prawo do prywatności, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej należące do osób trzecich,
 • stanowi gnębienie, nękanie lub zastraszanie,
 • zniesławia,
 • polega na spamowaniu lub nagabywaniu innych użytkowników.

Użytkownik zobowiązany jest również do poszanowania praw Snap Inc. i przestrzegania Wytycznych dotyczących marki oraz wszelkich innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez Snap Inc. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania żadnej z poniższych czynności (i nieumożliwiania ich wykonywania innym osobom):

 • wykorzystywania marki, logo, projektów, zdjęć, filmów ani żadnych innych materiałów używanych w ramach naszych Usług, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi w Wytycznych dotyczących marki lub innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez Snap Inc.
 • kopiowania, archiwizowania, pobierania, wysyłania, rozpowszechniania, sprzedaży z rozpowszechnianiem, emitowania, wykonywania, wystawiania, udostępniania lub innego wykorzystywania dowolnej części Usług lub treści w Usługach, z wyjątkami określonymi w niniejszych Warunkach.
 • korzystania z Usług, narzędzi dostarczonych w ramach Usług lub treści w Usługach do celów komercyjnych bez naszej zgody.

Podsumowanie: użytkownik nie może korzystać z Usług lub treści w Usługach w sposób niedozwolony niniejszymi Warunkami, jak również pomagać w takim korzystaniu osobom trzecim.

7. Przestrzeganie praw autorskich

Snap Inc. przestrzega praw autorskich określonych w ustawie Digital Millennium Copyright Act. Podejmujemy zatem zasadne kroki w celu jak najszybszego usunięcia z Usług materiałów naruszających prawa innych osób, jeżęli zostaniemy o takich materiałach powiadomieni. Jeżeli Snap Inc. dowie się, że którykolwiek z użytkowników regularnie narusza prawa autorskie, dołożymy zasadnych starań stosownie do naszych możliwości, by zamknąć jego konto.

Umożliwiamy użytkownikom łatwe zgłaszanie podejrzeń naruszenia praw autorskich. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jakiekolwiek treści w Usługach naruszają prawa autorskie, których jest właścicielem lub którymi zarządza, prosimy o zgłoszenie tego faktu przy użyciu formularza dostępnego poprzez to narzędzie. Alternatywnie można wysłać powiadomienie naszemu agentowi:

Snap Inc.
Attn: Copyright Agent
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405

e-mail: copyright@snap.com

Adres ten służy wyłącznie do zgłaszania przypadków naruszenia praw autorskich, wiadomości dotyczące innych kwestii będą ignorowane. By zgłosić innego rodzaju naruszenie, należy użyć narzędzia dostępnego tutaj.

W przypadku wysłania powiadomienia agentowi ds. praw autorskich należy spełnić wymagania określone w 17 U.S.C. § 512(c)(3). Oznacza to, że powiadomienie musi:

 • zawierać fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich,
 • wskazywać utwór chroniony prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone,
 • wskazywać materiał, który rzekomo narusza prawa autorskie lub stanowi przedmiot działań je naruszających, i który ma zostać usunięty lub zablokowany, oraz informacje zasadnie wystarczające do zlokalizowania przez nas tego materiału,
 • zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • zawierać osobiste oświadczenie, w którym użytkownik w dobrej wierze stwierdza, że korzystanie z materiału w sposób będący przedmiotem skargi następuje bez upoważnienia ze strony właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisów prawa,
 • zawierać oświadczenie potwierdzające dokładność informacji zawartych w powiadomieniu oraz, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, upoważnienie zgłaszającego do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

8. Bezpieczeństwo

Dokładamy usilnych starań, aby uczynić Usługi miejscem bezpiecznym dla wszystkich użytkowników. Nie możemy jednak takiego bezpieczeństwa zagwarantować. Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się na następujące ograniczenia:

 • Użytkownik nie będzie wykorzystywać Usług do celów bezprawnych lub zakazanych niniejszymi Warunkami.
 • Użytkownik nie będzie korzystać z robotów, spiderów, crawlerów, scraperów lub innych zautomatyzowanych metod lub interfejsów do uzyskiwania dostępu do Usług lub wydobywania z nich danych innych użytkowników.
 • Bez naszej pisemnej zgody użytkownik nie będzie wykorzystywać ani rozwijać aplikacji zewnętrznych komunikujących się z Usługami lub treściami i danymi innych użytkowników
 • Użytkownik nie będzie wykorzystywać Usług w sposób mogący ingerować w działania innych użytkowników, przeszkadzać im, niekorzystnie na nich wpływać lub uniemożliwiać im pełne korzystanie z Usług, bądź mogący uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć działanie Usług.
 • Użytkownik nie będzie korzystać ani próbować korzystać z konta, nazwy użytkownika lub hasła innego użytkownika bez jego zgody.
 • Użytkownik nie będzie prosić innych użytkowników o dane uwierzytelniające.
 • Użytkownik nie będzie zamieszczać treści zawierających pornografię, drastyczną przemoc, groźby, mowę nienawiści lub podżeganie do przemocy albo łącz do takich materiałów.
 • Użytkownik nie będzie wysyłać wirusów ani innego złośliwego kodu bądź w inny sposób ograniczać bezpieczeństwa Usług.
 • Użytkownik nie będzie próbować obejść jakichkolwiek stosowanych przez nas metod filtrowania treści ani uzyskać dostępu do obszarów i funkcji Usług, do których nie jest upoważniony.
 • Użytkownik nie będzie sondować, skanować ani testować podatności naszych Usług, systemów i sieci na atak.
 • Użytkownik nie będzie zachęcać innych osób do podejmowania działań naruszających niniejsze Warunki ani takich działań promować.

O bezpieczeństwo użytkownika dbamy również podczas korzystania przez niego z Usług. Nie należy więc korzystać z nich w sposób mogący rozproszyć uwagę i skutkować naruszeniem przepisów ruchu drogowego lub bezpieczeństwa (np. podczas kierowania pojazdem). Nie należy również narażać siebie ani innych osób na niebezpieczeństwo, aby stworzyć Snap.

9. Konto użytkownika

Użytkownik odpowiada za wszystkie działania wykonywane z jego konta Snapchat. Ważne jest zatem, aby konto było odpowiednio zabezpieczone. Jedną z metod zabezpieczenia jest ustawienie silnego hasła, które nie było wcześniej użyte na innych kontach.

Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się, że oprócz postępowania zgodnie ze zdrowym rozsądkiem:

 • Użytkownik nie utworzy dla siebie więcej niż jednego konta.
 • Użytkownik nie utworzy kolejnego konta, jeśli poprzednie zostało przez nas zablokowane, chyba że uzyskał naszą pisemną zgodę.
 • Bez naszej pisemnej zgody użytkownik nie będzie kupować, sprzedawać, wynajmować ani wydzierżawiać konta Snapchat, Snapów, nazwy użytkownika Snapchata lub łącza do znajomego.
 • Użytkownik nie będzie udostępniać swojego hasła innym osobom.
 • Użytkownik nie będzie logować się do Usług ani próbować uzyskać dostęp do nich za pośrednictwem nieautoryzowanych aplikacji lub klientów innych firm.

Jeśli Użytkownik uważa, że ktoś uzyskał dostęp do jego konta, powinien natychmiast skontaktować się z działem Wsparcia Snapchat

10. Memories

Memories to nasza usługa przechowywania danych, dzięki której użytkownik ma dostęp w dowolnym czasie i miejscu do swoich wspomnień. Usługa Memories jest automatycznie włączana po wyrażeniu zgody na niniejsze Warunki. Po jej włączeniu usługa pozostaje włączona przez cały okres posiadania konta Snapchat. Możliwe jest jednak wyłączenie niektórych funkcji Memories w Ustawieniach.

Jedną z opcji dostępnych w usłudze Memories jest utworzenie obszaru o ograniczonym dostępie poprzez ustawienie kodu dostępu w postaci PIN, hasła lub innego mechanizmu. Efekt jest podobny do opcji blokowania urządzenia mobilnego; po ustawieniu kodu dostępu zmniejsza się prawdopodobieństwo, że inna osoba wchodząca w posiadanie urządzenia użytkownika będzie w stanie zobaczyć treści, które zapisał on w obszarze o ograniczonym dostępie Memories. Ostrzegamy jednak: JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGUBI KOD DOSTĘPU, ZAPOMNI GO LUB WPROWADZI NIEPRAWIDŁOWY KOD ZBYT WIELE RAZY, UŻYTKOWNIK UTRACI DOSTĘP DO TREŚCI ZAPISANYCH W OBSZARZE O OGRANICZONYM DOSTĘPIE. Nie oferujemy bowiem funkcji odzyskiwania kodu do tego obszaru. Za zapamiętanie kodu odpowiada wyłącznie użytkownik. Więcej informacji o kodach dostępu można znaleźć na stronie Wsparcia.

Treści, które użytkownik zapisał w usłudze Memories, mogą stać się niedostępne z wielu powodów, na przykład z powodu usterek w działaniu usługi lub naszej decyzji o zamknięciu konta użytkownika. Ponieważ nie możemy obiecać, że treści użytkownika będą zawsze dostępne, zalecamy przechowywanie osobnej kopii treści zapisywanych w usłudze Memories.

Nie obiecujemy, że usługa Memories będzie na tyle pojemna, aby sprostać zapotrzebowaniu użytkownika na przestrzeń dyskową. Zastrzegamy sobie prawo ustalenia limitów przestrzeni w usłudze Memories oraz zmieniania ich od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania. Podobnie jak w przypadku innych Usług, korzystanie przez użytkownika z usługi Memories może powodować zajęcie przestrzeni w jego urządzeniu i ponoszenie opłat za transmisję danych.

Usługi Memories nie można odsprzedawać. Oznacza to, że użytkownik nie może wykorzystywać tej usługi do prowadzenia własnej usługi przechowywania lub dystrybucji plików dla osób trzecich.

11. Opłaty za dane i telefony komórkowe

Użytkownik odpowiada za opłaty za transmisję w sieci komórkowej, które może ponieść korzystając z naszych Usług, w tym opłaty za SMS i dane. Jeśli użytkownik nie jest pewien, jakie są to opłaty, powinien przed skorzystaniem z Usług zapytać o to swojego dostawcę telefonii komórkowej.

Jeśli użytkownik zmieni lub zdezaktywuje numer telefonu komórkowego, którego użył do utworzenia konta Snapchat, musi w ciągu 72 godzin zaktualizować dane swojego konta w Ustawieniach, aby wiadomości przeznaczone dla niego nie trafiły do innej osoby.

12. Usługi osób trzecich

Jeśli użytkownik korzysta z usługi, funkcji lub funkcjonalności dostarczanej przez osobę trzecią i udostępnianej za pośrednictwem naszych Usług (w tym Usług, które oferujemy wspólnie z osobą trzecią), stosunek między użytkownikiem a daną osobą regulują warunki tej osoby. Snap Inc. nie odpowiada za warunki osób trzecich ani podjęte na ich podstawie działania.

13. Modyfikacja i zakończenie Usług

Nieustannie ulepszamy nasze Usługi i tworzymy nowe. Oznacza to, że możemy dodawać do nich lub usuwać z nich funkcje, produkty i funkcjonalność, a także w całości je zawiesić lub wstrzymać. Działania te możemy podejmować w dowolnym czasie i nie musimy informować o nich użytkownika z wyprzedzeniem.

Jakkolwiek mamy nadzieję, że użytkownik będzie korzystać z aplikacji Snapchat przez wiele lat, może on wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, usuwając konto.

Snap Inc. również może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez wcześniejszego uprzedzenia. Oznacza to, że możemy zaprzestać świadczenia użytkownikowi Usług bądź nałożyć nowe lub dodatkowe ograniczenia na możliwość korzystania przez użytkownika z Usług. Możemy na przykład usunąć konto użytkownika z powodu dłuższego braku aktywności oraz zablokować jego nazwę użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Niezależnie od tego, kto wypowiada niniejsze Warunki, zarówno użytkownik, jak i Snap Inc. pozostają związani punktami 3, 6, 9, 10 i 13–22 Warunków.

14. Zwolnienie od odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym prawem, Użytkownik zgadza się na zwolnienie z odpowiedzialności i ochronę Snap Inc., podmiotów z nią powiązanych, jej członków zarządu, członków kierownictwa, akcjonariuszy, pracowników, licencjodawców i agentów przed wszystkimi skargami, zarzutami, roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, należnościami i wydatkami (w tym honorariami zawodowych pełnomocników) spowodowanych, związanych z lub wynikających z w jakikolwiek sposób z (a) korzystania przez użytkownika z usług lub dostępu do nich; (b) treści użytkownika; oraz (c) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków.

15. Wyłączenia odpowiedzialności

Choć staramy się dbać o ciągłą dostępność wolnych od usterek Usług, nie możemy jednak obiecać, że osiągniemy ten cel.

NINIEJSZE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE BEZ GWARANCJI JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ORAZ, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, BEZ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. DODATKOWO, MIMO ŻE SNAP INC. STARA SIĘ ZAPEWNIĆ UŻYTKOWNIKOWI KOMFORT KORZYSTANIA Z USŁUGI, NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY ŻE: (A) USŁUGI BĘDĄ ZAWSZE BEZPIECZNE, BEZBŁĘDNE CZY WOLNE OD OPÓŹNIEŃ; (B) USŁUGI BĘDĄ ZAWSZE FUNKCJONOWAĆ BEZ PRZERW, ZAKŁÓCEŃ LUB NIEDOKŁADNOŚCI; LUB (C) TREŚCI, TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW LUB INFORMACJE UZYSKIWANE W USŁUGACH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM BĘDĄ WOLNE OD OPÓŹNIEŃ CZY DOKŁADNE.

SNAP INC. NIE PRZYJMUJE ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI, KTÓRE UŻYTKOWNIK, INNY UŻYTKOWNIK LUB OSOBA TRZECIA TWORZY, WYSYŁA, ZAMIESZCZA, OTRZYMUJE LUB PRZECHOWUJE W USŁUGACH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE MOŻE NATKNĄĆ SIĘ NA TREŚCI OBRAŹLIWE, BEZPRAWNE, WPROWADZAJĄCE W BŁĄD LUB Z INNYCH POWODÓW NIEODPOWIEDNIE, ZA KTÓRE SNAP INC. W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRAWEM, SNAP INC. ORAZ CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU, AKCJONARIUSZE, PRACOWNICY, PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJODAWCY, AGENCI I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE, WIELOKROTNE LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ O CHARAKTERZE KARNYM, ZA BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, REPUTACJI BĄDŹ INNE STRATY NIEMATERIALNE WYNIKAJĄCE Z: (A) DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUGI LUB KORZYSTANIA Z BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI; (B) ZACHOWANIA LUB TREŚCI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW BĄDŹ OSÓB TRZECICH W USŁUGACH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM; (C) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO, WYKORZYSTANIA LUB ZMIANY TREŚCI UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI SNAP INC. ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SNAP INC. ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE USŁUG NIE PRZEKROCZY W ŻADNYM RAZIE KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA SNAP INC. W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY LUB KWOTY 100 DOLARÓW, KTÓRAKOLWIEK Z NICH BĘDZIE WIĘKSZA.

17. Arbitraż, wyłączenie pozwów zbiorowych i wyłączenie postępowania z udziałem ławy przysięgłych

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI, PONIEWAŻ NAKŁADAJĄ ONE NA UŻYTKOWNIKA I SNAP INC. WYMÓG ROZSTRZYGANIA WSZYSTKICH SPORÓW MIĘDZY NIMI W DRODZE WIĄŻĄCEGO, INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU.

 1. Zastosowanie umowy arbitrażowej. Użytkownik i Snap Inc. zgadzają się, że wszystkie roszczenia i spory (wynikające z odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej lub innej), w tym wszystkie roszczenia i spory ustawowe, wynikające z niniejszych Warunków lub korzystania z Usług bądź z nimi związane, których nie można rozstrzygnąć w sądzie dla drobnych spraw cywilnych, zostaną rozstrzygnięte w drodze wiążącego, indywidualnego arbitrażu, z tym że użytkownik i Snap Inc. nie mają wymogu rozstrzygania w drodze arbitrażu sporów, w których jedna z stron domaga się zgodnego z prawem słuszności zadośćuczynienia za rzekome bezprawne wykorzystanie praw autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych, logo, tajemnic handlowych lub patentów. Dla jasności wskazujemy, że określenie „wszystkie spory i roszczenia” obejmuje również spory i roszczenia powstałe między stronami przed datą wejścia w życie niniejszych Warunków.
 2. Zasady Arbitrażu. Interpretacja i wykonanie niniejszego postanowienia o rozstrzyganiu sporów podlega federalnej ustawie o arbitrażu (ang. The Federal Arbitration Act) . Arbitraż wszczynany jest za pośrednictwem Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (AAA) i prowadzony jest zgodnie z regulaminem arbitrażu konsumenckiego AAA, który na dzień opublikowania niniejszych Warunków dostępny jest tutaj lub telefonicznie pod numerem 1-800-778-7879. Jeśli AAA nie może podjąć się arbitrażu, strony wybiorą alternatywne forum arbitrażowe. Regulamin tego forum arbitrażowego będzie normować wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego, z wyjątkiem zakresu, w jakim jego postanowienia są sprzeczne z niniejszymi Warunkami. Arbitraż prowadzić będzie jeden neutralny arbiter. Wszystkie spory lub roszczenia, w których łączna dochodzona kwota nie przekracza 10 000 dolarów, mogą być rozstrzygane, według decyzji strony ubiegającej się o zadośćuczynienie, w drodze wiążącego arbitrażu niewymagającego stawiennictwa stron. W przypadku sporu lub roszczenia, w których łączna dochodzona kwota wynosi 10 000 i więcej dolarów, prawo do rozprawy ustalane jest stosownie do regulaminu forum arbitrażu. Wszystkie orzeczenia wydane przez arbitra mogą zostać uznane w dowolnym właściwym sądzie.
 3. Dodatkowe reguły dotyczące arbitrażu bez stawiennictwa stron. Jeśli strony wybrały arbitraż bez stawiennictwa, będzie on prowadzony drogą telefoniczną, internetową, pisemną lub dowolną kombinacją tych metod; konkretna metoda zostanie wybrana przez stronę występującą o arbitraż. Arbitraż nie wymaga osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej.
 4. Opłaty. Jeśli użytkownik zdecyduje się na postępowanie arbitrażowe przeciwko Snap Inc., nie będzie musiał ponosić z tego tytułu żadnych opłat, a to dlatego, że Snap Inc. pokryje opłatę za złożenie wniosku, a regulamin arbitrażu konsumenckiego AAA stanowi, że to Snap Inc. jest zobowiązany uiścić opłatę za rozprawę i wynagrodzenie arbitra. W zakresie, w jakim użytkownik wybrał inne forum arbitrażowe, Snap Inc. również pokryje opłaty wymagane przez to forum.
 5. Uprawnienia arbitra. O właściwości arbitra oraz ewentualnych prawach i obowiązkach użytkownika i Snap Inc. decyduje sam arbiter. Spór między stronami nie zostanie rozciągnięty na inne kwestie ani połączony z innymi sprawami i stronami. Arbiter ma prawo dopuszczania wniosków o rozpatrzenie całości lub części roszczenia lub sporu. Arbiter ma prawo zasądzania odszkodowania pieniężnego lub przyznawania niepieniężnych środków zaradczych i zadośćuczynienia, z których strona może skorzystać zgodnie z przepisami prawa, regulaminem forum arbitrażowego i niniejszymi Warunkami. Arbiter wyda pisemne orzeczenie z uzasadnieniem, wskazujące istotne ustalone fakty oraz wnioski będące podstawą orzeczenia, w tym obliczenie przyznanego odszkodowania. Arbiter ma takie same prawo do przyznania indywidualnego zadośćuczynienia, jakie miałby sędzia w sądzie powszechnym. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące użytkownika i Snap Inc.
 6. Wyłączenie rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. UŻYTKOWNIK I SNAP INC. ZRZEKAJĄ SIĘ KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH UPRAWNIEŃ DO WYSTĄPIENIA NA DROGĘ SĄDOWĄ I ŻĄDANIA ROZPRAWY Z UDZIAŁEM SĘDZIEGO I ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. Zamiast tego użytkownik i Snap Inc. wybierają rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj mniej skomplikowane, wydajniejsze i tańsze niż postępowanie sądowe, a wydane w nich orzeczenia podlegają kontroli sądowej jedynie w niewielkim stopniu. W postępowaniu procesowym między użytkownikiem i Snap Inc. dotyczącym uznania lub unieważnienia orzeczenia arbitrażowego UŻYTKOWNIK i SNAP INC. ZRZEKAJĄ SIĘ WSZYSTKICH UPRAWNIEŃ DO ŻĄDANIA ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH i zamiast tego wybierają rozstrzygnięcie sporu przez sędziego.
 7. Wyłączenie pozwów zbiorowych lub połączonych. WSZYSTKIE ROSZCZENIA I SPORY W ZAKRESIE NINIEJSZEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE I ROZSTRZYGANE INDYWIDUALNIE, A NIE ZBIOROWO. ROSZCZENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE LUB ROZSTRZYGANE WSPÓLNIE ANI ŁĄCZONE ZE SPRAWAMI INNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA. Jeśli jednak niniejsze wyłączenie pozwów zbiorowych lub połączonych zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zarówno użytkownik, jak i Snap Inc. nie są upoważnieni do wszczęcia arbitrażu; zamiast tego wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane na drodze sądowej, jak wskazano to w punkcie 18.
 8. Prawo do zrzeczenia się uprawnień. Strona, przeciwko której skierowane jest roszczenie, może zrzec się wszystkich uprawnień i ograniczeń określonych w niniejszej umowie arbitrażowej. Zrzeczenie takie nie powoduje zrzeczenia się dowolnej innej części niniejszej umowy arbitrażowej ani nie ma na nią wpływu.
 9. Cofnięcie zgody. Użytkownik może cofnąć zgodę na niniejszą umowę arbitrażową. W takim przypadku zarówno użytkownik, jak i Snap Inc. nie mogą zmusić drugiej strony do udziału w arbitrażu. Aby cofnąć zgodę, użytkownik musi powiadomić o tym Snap Inc. na piśmie nie później niż 30 dni od daty, w której zaczął podlegać niniejszej umowy arbitrażowej. W powiadomieniu należy podać imię, nazwisko i adres użytkownika, jego nazwę użytkownika w aplikacji Snapchat oraz adres e-mail użyty do założenia konta Snapchat (jeżeli użytkownik je posiada) oraz jednoznaczne stwierdzenie o cofnięciu zgody na niniejszą umowę arbitrażową. Powiadomienie o cofnięciu zgody należy wysłać na adres Snap Inc., ATTN: Arbitration Opt-out, 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, lub e-mailem na adres arbitration-opt-out@snap.com.
 10. Sąd dla drobnych spraw cywilnych. Niezależnie od powyższego postanowienia zarówno użytkownik, jak i Snap Inc. może złożyć pozew do sądu dla drobnych spraw cywilnych.
 11. Dalsze obowiązywanie umowy arbitrażowej. Niniejsza umowa arbitrażowa obowiązuje nadal po zakończeniu stosunków między użytkownikiem a Snap Inc.

18. Wybór sądu

W zakresie, w jakim niniejsze Warunki pozwalają użytkownikowi lub Snap Inc. na wszczęcie sporu sądowego, zarówno użytkownik, jak i Snap Inc. zgadzają się, że wszystkie roszczenia i spory (z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i innej), w tym roszczenia i spory wynikające z przepisów prawa, z Warunków lub korzystania z Usług bądź z nimi związane, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd okręgowy Stanów Zjednoczonych dla okręgu centralnego stanu Kalifornia. Jeśli jednak sąd ten nie posiada pierwotnie właściwości rzeczowej w stosunku do przedmiotu sporu, wszystkie spory i roszczenia będą rozstrzygane przez sąd (ang. Superior Court) hrabstwa Los Angeles. Użytkownik i Snap Inc. zgadzają się na objęcie ich jurysdykcją obu tych sądów..

19. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki oraz wszystkie roszczenia i spory (z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i innej), w tym roszczenia i spory wynikające z przepisów prawa, Warunków lub korzystania z Usług z nimi związanych, podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem odnośnych norm kolizyjnych, z wyjątkiem zakresu, w jakim w miejsce tego prawa wchodzi prawo federalne USA.

20. Częściowa nieważność

W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie to zostanie oddzielone od Warunków i nie będzie mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

21. Dodatkowe warunki dotyczące konkretnych usług

Ze względu na szeroki asortyment naszych Usług zdarza się, że musimy sporządzić dla niektórych z nich warunki dodatkowe. Owe warunki dodatkowe, udostępniane z odpowiednią Usługą, stają się częścią umowy między użytkownikiem a nami, jeśli korzysta on z tych Usług. W przypadku gdy warunki dodatkowe są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, dodatkowe warunki mają przed nimi pierwszeństwo.

22. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Warunki (łącznie z warunkami dodatkowymi dotyczącymi konkretnych Usług, z których korzysta użytkownik) stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i Snap Inc. i zastępują wszystkie poprzednie porozumienia.
 • Niniejsze Warunki nie ustanawiają ani nie przyznają żadnych uprawnień dla osób trzecich.
 • Nieegzekwowanie przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za ich wyłączenie.
 • Zastrzegamy wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.
 • Użytkownik nie może przenieść swoich praw i obowiązków z niniejszych Warunków bez naszej zgody.

Kontakt

Snap Inc. chętnie przyjmuje uwagi, pytania, problemy i sugestie. Prosimy o kontakt poprzez stronę https://support.snapchat.com/.

Snap Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych przy 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, California 90405.


Regulamin usługi Snap Group Limited

(dotyczy użytkowników mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi)

Effective: February 18, 2019

Witamy!

Niniejszy Regulamin usługi (zwany przez nas „Warunkami”) sporządziliśmy po to, aby poinformować Cię o zasadach regulujących stosunki między nami. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby Warunki były napisane prostym językiem, w niektórych fragmentach zachowano brzmienie charakterystyczne dla tradycyjnych umów. Istnieje ku temu dobry powód: niniejsze Warunki faktycznie stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem i Snap Group Limited. Prosimy zatem o ich uważne przeczytanie.

Aby korzystać ze Snapchata lub innych produktów lub usług odwołujących się do niniejszych Warunków (zwanych dalej „Usługami”), użytkownik musi najpierw zaakceptować nasze Warunki i Politykę prywatności, przedstawione użytkownikowi (i) po pierwszym uruchomieniu aplikacji oraz (ii) po dokonaniu istotnych zmian w Warunkach lub Polityce prywatności. Oczywiście jeśli użytkownik nie akceptuje Warunków lub Polityki prywatności, nie może korzystać z Usług.

Niniejsze Warunki stosuje się do użytkownika, jeśli mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub korzysta z Usług w imieniu osoby prawnej mającej siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych lub korzysta z usług w imieniu osoby prawnej mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych, stosuje się do Regulaminu usługi Snap Inc.

INFORMACJA O ARBITRAŻU: JEŚLI UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ, OSOBA PRAWNA JEST ZWIĄZANA KLAUZULĄ ARBITRAŻOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W DALSZEJ CZĘŚCI WARUNKÓW.

1. Osoby uprawnione do korzystania z Usług

Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą utworzyć konta ani korzystać z Usług. Możemy oferować dodatkowe Usługi z dodatkowymi warunkami, uzależniającymi korzystanie z nich od ukończenia wyższego wieku. Prosimy zatem o dokładne przeczytanie wszystkich warunków

Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza że:

 • Jest w stanie zawrzeć wiążącą umowę ze Snap Group Limited.
 • Nie jest osobą wykluczoną z grona osób mogących być odbiorcami Usługi zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub mającym zastosowanie prawem innego państwa, w tym między innymi nie znajduje się na liście podmiotów objętych sankcjami (ang. „Specially Designed Nationals”) prowadzonej przez amerykański Departament Skarbu ani nie jest objęty innym podobnym zakazem.
 • Nie jest osobą skazaną za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • Będzie przestrzegać niniejszych Warunków oraz wszystkich ustaw, rozporządzeń i regulaminów szczebla lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, oświadcza że jest uprawniony do udzielenia wszystkich licencji wskazanych w niniejszych Warunkach oraz wyrażenia zgody na Warunki w imieniu tego przedsiębiorstwa lub podmiotu.

2. Prawa udzielane użytkownikowi

Snap Group Limited udziela użytkownikowi osobistej, nieograniczonej terytorialnie, niezbywalnej, niewyłącznej, odwoływalnej licencji, bezpłatnej i bez prawa udzielania sublicencji, na dostęp do Usług i korzystanie z nich. Jedynym celem licencji jest umożliwienie użytkownikowi czerpania korzyści z Usługi w sposób dopuszczony niniejszymi Warunkami oraz naszymi wytycznymi dotyczącymi korzystania, np. Wytycznymi dotyczącymi społeczności.

Oprogramowanie przekazywane użytkownikowi może automatycznie pobierać i instalować nowe wersje, aktualizacje i inne funkcje. Użytkownik może być w stanie skonfigurować automatyczne pobieranie w ustawieniach urządzenia.

Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, powielać, sprzedawać lub wydzierżawiać jakiejkolwiek części naszych Usług, jak również dokonywać inżynierii wstecznej lub prób wydobycia kodu źródłowego oprogramowania, chyba że takie ograniczenia są zabronione prawem lub użytkownik uzyskał nasze pisemne zezwolenie na takie czynności.

3. Prawa udzielane przez użytkownika

Wiele Usług umożliwia użytkownikom tworzenie, wysyłanie, zamieszczanie, przesyłanie, odbieranie i przechowywanie treści. Użytkownik korzystający z tych funkcji zachowuje wszystkie początkowo przysługujące mu prawa własności do treści, udziela nam jednak licencji na korzystanie z nich. Zakres licencji uzależniony jest od konkretnych Usług i wybranych ustawień.

Informacje przesłane do funkcji Story, które zostały ustawione jako widoczne dla Wszystkich, a także treści, które użytkownik wysyła do Usług wykorzystujących crowdsourcing, w tym Our Story, zwane są dalej „treściami publicznymi”. Na wszystkie treści przesyłane do Usług, inne niż treści publiczne, użytkownik udziela Snap Group Limited, Snap Inc. i podmiotom z nimi powiązanym nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej, zbywalnej licencji i z prawem udzielania sublicencji na hostowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, wyświetlanie, powielanie, modyfikowanie, adaptację, edytowanie, publikowanie i rozpowszechnianie treści przez cały okres korzystania przez użytkownika z Usług. Licencja udzielana jest w ograniczonym celu, jakim jest prowadzenie, rozwijanie, świadczenie, promowanie i ulepszanie Usług oraz badanie i rozwijanie nowych Usług.

Ponieważ treści publiczne są ze swej natury materiałami publicznymi i dokumentują wydarzenia interesujące opinię publiczną, udzielana nam przez użytkownika licencja na te treści ma szerszy zakres. Oprócz uprawnień wymienionych w akapicie poprzedzającym, użytkownik przyznaje nam również licencję na tworzenie utworów zależnych, promowanie, wystawianie, nadawanie, sprzedaż z rozpowszechnianiem, udzielanie sublicencji, publiczne wykonywanie i publiczne wystawianie Treści publicznych w dowolnej postaci oraz na wszystkich nośnikach i metodach dystrybucji (znanych obecnie lub opracowanych później). W zakresie, w jakim jest to niezbędne, gdy użytkownik tworzy, przesyła, wysyła lub zamieszcza treści publiczne albo w nich występuje, udziela również Snap Group Limited, Snap Inc., podmiotom z nimi powiązanym i partnerom biznesowym nieograniczonej, ważnej na całym świecie licencji na wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku i głosu użytkownika. Oznacza to między innymi, że użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie od Snap Group Limited, Snap Inc., podmiotów z nią powiązanych i partnerów biznesowych w razie pojawienia się jego imienia i nazwiska, wizerunku lub głosu w Usługach, czy to w aplikacji Snapchat czy na platformie jednego z naszych partnerów biznesowych.

Dodatkowe informacje na temat ustawień dostępu do treści użytkownika przez osoby trzecie, można znaleźć w Polityce prywatności i na stronie Wsparcia.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszystkich treści, (i) które naszym zdaniem naruszają niniejsze Warunki lub nasze Wytyczne dotyczące społeczności, lub (ii) gdy jest to niezbędne do wypełnienia przez nas naszych obowiązków prawnych. Za treści, które użytkownik tworzy, przesyła, zamieszcza, wysyła lub przechowuje w Usługach, odpowiada wyłącznie on sam.

Usługi mogą zawierać reklamy. W zamian za umożliwienie użytkownikowi dostępu do Usług i korzystania z nich użytkownik zgadza się, że Snap Group Limited, Snap Inc., podmioty z nią powiązane i partnerzy zewnętrzni mogą umieszczać reklamy w Usługach, w tym reklamy spersonalizowane w oparciu o informacje, które użytkownik nam przekazał lub które od niego zebraliśmy lub które o nim uzyskaliśmy. Ponieważ Usługi zawierają treści przekazywane nam przez użytkownika i innych użytkowników, reklamy mogą być niekiedy wyświetlane w pobliżu treści użytkownika, między nimi, nad nimi i wewnątrz nich.

Opinie naszych użytkowników są dla nas bardzo cenne. Jednak osoby, które przekazują nam opinie lub sugestie, powinny mieć świadomość, że możemy je wykorzystać bez jakiejkolwiek rekompensaty na ich rzecz, bez ograniczeń i zobowiązań wobec nich.

4. Treści innych osób.

Większość treści w naszych Usługach jest tworzona przez użytkowników, wydawców i inne osoby trzecie. Niezależnie od tego, czy zostaną one udostępnione publicznie czy przesłane prywatnie, odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie osoba lub organizacja, która je przekazała. Chociaż Snap Group Limited zastrzega sobie prawo przeglądania treści pojawiających się w Usługach i usuwania tych, które naruszają niniejsze Warunki, Wytyczne dotyczące społeczności lub przepisy prawa, niekoniecznie przegląda wszystkie z nich.

W niniejszych Warunkach i Wytycznych dotyczących społeczności wyraźnie zaznaczamy, że nie chcemy wykorzystywania Usług do niewłaściwych celów. Fakt nieprzeglądania przez nas wszystkich treści oznacza jednak niemożność zagwarantowania, że treści w Usługach będą zawsze zgodne z naszymi Warunkami lub Wytycznymi.

5. Prywatność

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak są przetwarzane ich dane podczas korzystania z Usług, czytając naszą Politykę prywatności.

6. Poszanowanie praw innych osób

Snap Group Limited szanuje prawa innych osób. Obowiązek taki spoczywa również na użytkowniku. Użytkownik nie może zatem korzystać ani umożliwiać innym osobom korzystania z Usług w sposób, który:

 • narusza prawo do wizerunku, prawo do prywatności, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej należące do osób trzecich,
 • gnębi, nęka lub zastrasza,
 • zniesławia,
 • polega na spamowaniu lub nagabywaniu innych użytkowników.

Podsumowanie: użytkownik nie może korzystać z Usług lub treści w Usługach w sposób niedozwolony niniejszymi Warunkami, jak również pomagać w takim korzystaniu osobom trzecim.

Użytkownik zobowiązany jest również do poszanowania praw Snap Inc. i przestrzegania Wytycznych dotyczących marki oraz wszelkich innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez Snap Inc. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania żadnej z poniższych czynności (i nieumożliwiania ich wykonywania innym osobom):

 • wykorzystywania marki, logo, projektów, zdjęć, filmów ani żadnych innych materiałów używanych w ramach naszych Usług, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi w Wytycznych dotyczących marki lub innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez Snap Inc.
 • kopiowania, archiwizowania, pobierania, wysyłania, rozpowszechniania, sprzedaży z rozpowszechnianiem, emitowania, wykonywania, wystawiania, udostępniania lub innego wykorzystywania dowolnej części Usług lub treści w Usługach, z wyjątkami określonymi w niniejszych Warunkach.
 • korzystania z Usług, narzędzi dostarczonych w ramach Usług lub treści w Usługach do celów komercyjnych bez naszej zgody.

7. Poszanowanie praw autorskich

Snap Group Limited przestrzega praw autorskich określonych w ustawie Digital Millennium Copyright Act. Podejmujemy zatem zasadne kroki w celu jak najszybszego usunięcia z Usług materiałów naruszających prawa innych osób, jeżeli zostaniemy o takich materiałach powiadomieni. Jeżeli Snap Group Limited dowie się, że którykolwiek z użytkowników regularnie narusza prawa autorskie, dołożymy zasadnych starań stosownie do naszych możliwości, by zamknąć jego konto.

Umożliwiamy użytkownikom łatwe zgłaszanie podejrzeń naruszenia praw autorskich. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jakiekolwiek treści w Usługach naruszają prawa autorskie, których jest właścicielem lub którymi zarządza, prosimy o zgłoszenie tego faktu przy użyciu formularza dostępnego poprzez to narzędzie. Alternatywnie można wysłać powiadomienie naszemu agentowi:

Snap Inc.
Attn: Copyright Agent
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405

e-mail: copyright@snap.com

Adres ten służy wyłącznie do zgłaszania przypadków naruszenia praw autorskich, wiadomości dotyczące innych kwestii będą ignorowane. By zgłosić innego rodzaju naruszenie, należy użyć narzędzia dostępnego tutaj.

Powiadomienie wysłane do agenta ds. praw autorskich musi:

 • zawierać fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich,
 • wskazywać utwór chroniony prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone,
 • wskazywać materiał, który rzekomo narusza prawa autorskie lub stanowi przedmiot działań je naruszających, i który ma zostać usunięty lub zablokowany, oraz informacje zasadnie wystarczające do zlokalizowania przez nas tego materiału,
 • zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • zawierać osobiste oświadczenie, w którym użytkownik w dobrej wierze stwierdza, że korzystanie z materiału w sposób będący przedmiotem skargi następuje bez upoważnienia ze strony właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisów prawa,
 • zawierać oświadczenie potwierdzające dokładność informacji zawartych w powiadomieniu oraz, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, upoważnienie zgłaszającego do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

8. Bezpieczeństwo

Dokładamy usilnych starań, aby uczynić Usługi miejscem bezpiecznym dla wszystkich użytkowników. Nie możemy jednak takiego bezpieczeństwa zagwarantować. Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się na następujące ograniczenia:

 • Użytkownik nie będzie wykorzystywać Usług do celów bezprawnych lub zakazanych niniejszymi Warunkami.
 • Użytkownik nie będzie korzystać z robotów, spiderów, crawlerów, scraperów lub innych zautomatyzowanych metod lub interfejsów do uzyskiwania dostępu do Usług lub wydobywania z nich danych innych użytkowników.
 • Bez naszej pisemnej zgody użytkownik nie będzie wykorzystywać ani rozwijać aplikacji zewnętrznych komunikujących się z Usługami lub treściami i danymi innych użytkowników.
 • Użytkownik nie będzie wykorzystywać Usług w sposób mogący ingerować,, przeszkadzać, niekorzystnie oddziaływać lub uniemożliwiać innym użytkownikom pełne korzystanie z Usług, bądź mogący uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć działanie Usług.
 • Użytkownik nie będzie korzystać ani próbować korzystać z konta, nazwy użytkownika lub hasła innego użytkownika bez jego zgody.
 • Użytkownik nie będzie prosić innych użytkowników o dane uwierzytelniające.
 • Użytkownik nie będzie zamieszczać treści zawierających pornografię, drastyczną przemoc, groźby, mowę nienawiści lub podżeganie do przemocy.
 • Użytkownik nie będzie wysyłać wirusów ani innego złośliwego kodu bądź w inny sposób ograniczać bezpieczeństwa Usług.
 • Użytkownik nie będzie próbować obejść jakichkolwiek stosowanych przez nas metod filtrowania treści ani uzyskać dostępu do obszarów i funkcji Usług, do których nie jest upoważniony.
 • Użytkownik nie będzie sondować, skanować ani testować podatności naszych Usług, systemów i sieci na atak.
 • Użytkownik nie będzie zachęcać innych osób do podejmowania działań naruszających niniejsze Warunki ani takich działań promować.

O bezpieczeństwo użytkownika dbamy również podczas korzystania przez niego z Usług. Nie należy więc korzystać z nich w sposób mogący rozproszyć uwagę i skutkować naruszeniem przepisów ruchu drogowego lub bezpieczeństwa (np. podczas kierowania pojazdem). Nie należy również narażać siebie ani innych osób na niebezpieczeństwo, aby stworzyć Snapa.

9. Konto użytkownika

Użytkownik odpowiada za wszystkie działania wykonywane z jego konta Snapchat. Ważne jest zatem, aby konto było odpowiednio zabezpieczone. Jedną z metod zabezpieczenia jest ustawienie silnego hasła, które nie było wcześniej użyte na innych kontach.

Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się, że oprócz postępowania zgodnie ze zdrowym rozsądkiem:

 • Użytkownik nie utworzy dla siebie więcej niż jednego konta.
 • Użytkownik nie utworzy kolejnego konta, jeśli poprzednie zostało przez nas zablokowane, chyba że uzyskał naszą pisemną zgodę.
 • Bez naszej pisemnej zgody użytkownik nie będzie kupować, sprzedawać, wynajmować lub wydzierżawiać konta Snapchat, Snapów, nazwy użytkownika Snapchat lub łącza do znajomego.
 • Użytkownik nie będzie udostępniać swojego hasła innym osobom.
 • Użytkownik nie będzie logować się do Usług ani próbować uzyskać dostęp do nich za pośrednictwem nieautoryzowanych aplikacji lub klientów innych firm.

Jeśli Użytkownik uważa, że ktoś uzyskał dostęp do jego konta, powinien natychmiast skontaktować się z działem Wsparcia Snapchata

10. Memories

Memories to nasza usługa przechowywania danych, dzięki której użytkownik ma dostęp w dowolnym czasie i miejscu do swoich wspomnień. Usługa Memories jest automatycznie włączana po wyrażeniu zgody na niniejsze Warunki. Po jej włączeniu usługa pozostaje włączona przez cały okres posiadania konta Snapchat. Możliwe jest jednak wyłączenie niektórych funkcji Memories w Ustawieniach.

Jedną z opcji dostępnych w usłudze Memories jest utworzenie obszaru o ograniczonym dostępie poprzez ustawienie kodu dostępu w postaci PIN, hasła lub innego mechanizmu. Efekt jest podobny do opcji blokowania urządzenia mobilnego; po ustawieniu kodu dostępu zmniejsza się prawdopodobieństwo, że inna osoba, która wejdzie w posiadanie urządzenia użytkownika, będzie w stanie zobaczyć treści, które zapisał on w obszarze o ograniczonym dostępie Memories. Ostrzegamy jednak: jeśli użytkownik zgubi kod dostępu, zapomni go lub wprowadzi nieprawidłowy kod zbyt wiele razy, użytkownik utraci dostęp do treści zapisanych w obszarze o ograniczonym dostępie. Nie oferujemy bowiem funkcji odzyskiwania kodu do tego obszaru. Za zapamiętanie kodu odpowiada wyłącznie użytkownik. Więcej informacji o kodach dostępu można znaleźć na stronie Wsparcia.

Treści, które użytkownik zapisał w usłudze Memories, mogą stać się niedostępne z wielu powodów, na przykład z powodu usterek w działaniu usługi lub naszej decyzji o zamknięciu konta użytkownika. Ponieważ nie możemy obiecać, że treści użytkownika będą zawsze dostępne, zalecamy przechowywanie osobnej kopii treści zapisywanych w usłudze Memories.

Nie obiecujemy, że usługa Memories będzie na tyle pojemna, aby sprostać zapotrzebowaniu użytkownika na przestrzeń dyskową. Zastrzegamy sobie prawo ustalenia limitów przestrzeni w usłudze Memories oraz zmieniania ich od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania. Podobnie jak w przypadku innych Usług, korzystanie przez użytkownika z usługi Memories może powodować zajęcie przestrzeni w jego urządzeniu i ponoszenie opłat za transmisję danych.

Usługi Memories nie można odsprzedawać. Oznacza to, że użytkownik nie może wykorzystywać tej usługi do prowadzenia własnej usługi przechowywania lub dystrybucji plików dla osób trzecich.

11. Opłaty za dane i telefony komórkowe

Użytkownik odpowiada za opłaty za transmisję w sieci komórkowej, które może ponieść korzystając z naszych Usług, w tym opłaty za SMS i dane. Jeśli użytkownik nie jest pewien, jakie są to opłaty, powinien przed skorzystaniem z Usług zapytać o to swojego dostawcę telefonii komórkowej.

Jeśli użytkownik zmieni lub zdezaktywuje numer telefonu komórkowego, którego użył do utworzenia konta Snapchat, musi w ciągu 72 godzin zaktualizować dane swojego konta w Ustawieniach, aby wiadomości przeznaczone dla niego nie trafiły do innej osoby.

12. Usługi osób trzecich

Jeśli użytkownik korzysta z usługi, funkcji lub funkcjonalności dostarczanej przez osobę trzecią i udostępnianej za pośrednictwem naszych Usług (w tym Usług, które oferujemy wspólnie z osobą trzecią), stosunek między użytkownikiem a daną osobą trzecią regulują warunki stosowane przez tą osobę. Snap Group Limited i Snap Inc. nie odpowiadają za warunki osób trzecich ani podjęte na ich podstawie działania.

13. Modyfikacja i zakończenie Usług

Nieustannie ulepszamy nasze Usługi i tworzymy nowe. Oznacza to, że możemy dodawać do nich lub usuwać z nich funkcje, produkty i funkcjonalność, a także w całości je zawiesić lub wstrzymać. Działania te możemy podejmować w dowolnym czasie i w takim przypadku spróbujemy poinformować o nich użytkownika z wyprzedzeniem, chociaż nie zawsze będzie to możliwe.

Choć mamy nadzieję, że użytkownik będzie korzystać z aplikacji Snapchat przez wiele lat, może on wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, usuwając konto.

Snap Group Limited również może wypowiedzieć niniejsze Warunki, jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków, naszych Wytycznych dotyczących społeczności lub przepisów prawa, bądź z dowolnego powodu leżącego poza kontrolą Snap Group Limited. Chociaż spróbujemy poinformować o tym użytkownika z wyprzedzeniem, nie możemy zagwarantować, że nam się to uda. Nasze prawo do wypowiedzenia niniejszych Warunków oznacza, że możemy zaprzestać świadczenia użytkownikowi Usług bądź nałożyć nowe lub dodatkowe ograniczenia na możliwość korzystania przez użytkownika z Usług. Możemy na przykład usunąć konto użytkownika z powodu dłuższego braku aktywności oraz zablokować jego nazwę użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Niezależnie od tego, kto wypowiada niniejsze Warunki, zarówno użytkownik jak i Snap Group Limited pozostają związani punktami 3, 6, 9, 10 i 13–22 Warunków.

14. Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się, w zakresie dozwolonym prawem, na zwolnienie z odpowiedzialności i ochronę Snap Group Limited, Snap Inc., podmiotów z nimi powiązanych, ich członków zarządu, członków kierownictwa, akcjonariuszy, pracowników, licencjodawców, dostawców i agentów przed wszystkimi skargami, zarzutami, roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, należnościami i wydatkami (w tym honorariami zawodowych pełnomocników) spowodowanych, związanych z lub wynikających z w jakikolwiek sposób z (a) korzystania przez użytkownika z Usług lub dostępu do nich; (b) treści użytkownika; oraz (c) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków.

15. Wyłączenia odpowiedzialności

Choć staramy się dbać o ciągłą dostępność i nieuciążliwość Usług, nie możemy obiecać, że w pełni osiągniemy ten cel.

Niniejsze Usługi są świadczone bez gwarancji jakości i dostępności oraz, w zakresie dozwolonym prawem, bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym w szczególności dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego, niezakłóconego korzystania i nienaruszania praw osób trzecich lub gwarancji wynikających ze zwyczajów handlowych. Dodatkowo, mimo że Snap Group Limited stara się zapewnić użytkownikowi komfort korzystania z usługi, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy że: (a) Usługi będą zawsze bezpieczne, bezbłędne lub aktualne; (b) Usługi będą zawsze funkcjonować bez przerw, zakłóceń lub niedokładności; lub (c) treści, treści użytkowników lub informacje uzyskiwane w Usługach lub za ich pośrednictwem będą aktualne lub dokładne.

JEŚLI PRAWO KRAJU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK MIESZKA, NIE DOPUSZCZA WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYMIENIONYCH W NINIEJSZYM PUNKCIE, WYŁĄCZENIA TE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA.

Snap Group Limited, Snap Inc. i podmioty z nimi powiązane nie przyjmują ani nie ponoszą odpowiedzialności za treści, które użytkownik, inny użytkownik lub osoba trzecia tworzy, wysyła, zamieszcza, otrzymuje lub przechowuje w Usługach lub za ich pośrednictwem. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może natknąć się na treści obraźliwe, bezprawne, wprowadzające w błąd lub z innych powodów nieodpowiednie, za które Snap Group Limited, Snap Inc. i podmioty z nimi powiązane w żadnym wypadku nie będą ponosiły odpowiedzialności.

Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszego obowiązku usunięcia treści, jeśli wymagają tego przepisy prawa kraju, w którym użytkownik mieszka.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

Snap Group Limited, Snap Inc., podmioty z nimi powiązane oraz ich członkowie zarządu, akcjonariusze, pracownicy, podmioty powiązane, licencjodawcy, dostawcy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe, wielokrotne lub odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze karnym, za bezpośrednią lub pośrednią utratę zysków lub przychodów, utratę danych, możliwości korzystania, reputacji bądź inne straty niematerialne wynikające z: (a) korzystania lub niemożności korzystania przez użytkownika z Usług; (b) dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do Usług; (c) zachowania lub treści innych użytkowników lub osób trzecich w Usługach lub za ich pośrednictwem; (d) nieupoważnionego dostępu do, wykorzystania lub zmiany treści użytkownika. Łączna odpowiedzialność Snap Group Limited, Snap Inc. lub podmiotów z nimi powiązanych za wszystkie roszczenia dotyczące Usług nie przekroczy w żadnym razie kwoty zapłaconej przez użytkownika Snap Group Limited w ciągu ostatnich 12 miesięcy za płatne Usługi lub kwoty 100 euro, jeśli jest ona większa.

JEŚLI PRAWO KRAJU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK MIESZKA, NIE DOPUSZCZA JAKIEJKOLLWIEK OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYMIENIONEGO W NINIEJSZYM PUNKCIE, OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA.

17. Rozstrzyganie sporów. Arbitraż.

W przypadku problemów zachęcamy do rozmowy o nich. Użytkownik powinien najpierw skontaktować się z nami, a my dołożymy wszystkich starań, aby rozwiązać problem.

Niektóre z naszych Usług mogą podlegać dodatkowym warunkom zawierającym postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów specyficzne dla kraju zamieszkania użytkownika.

Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu osoby prawnej (a nie do użytku osobistego), użytkownik i Snap Group Limited zgadzają się, że w zakresie dozwolonym prawem wszystkie spory i roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub korzystania z Usług bądź z nimi związane będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem arbitrażu LCIA, który jest włączony do niniejszego punktu przez odniesienie. Spór rozstrzyga jeden arbiter (wyznaczony przez LCIA), miejscem arbitrażu jest Londyn, a arbitraż prowadzony jest w języku angielskim. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszy punkt, nie może korzystać z Usług.

18. Wybór sądu

W zakresie, w jakim stronom wolno zgodnie z niniejszym Warunkami wystąpić na drogę sądową, zarówno użytkownik, jak i Snap Group Limited zgadzają się, że wszystkie spory i roszczenia (z umowy lub inne) wynikające z tytułu niniejszych Warunków lub korzystania z Usług bądź z nimi związane będą rozstrzygane w postępowaniu sądowym wyłącznie przed sądami angielskimi, chyba że zabrania tego prawo kraju, w którym użytkownik mieszka. Użytkownik i Snap Group Limited wyrażają zgodę na wyłączną właściwość tych sądów.

19. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki oraz wszystkie spory i roszczenia (z tytułu umowy lub inne) wynikające z niniejszych Warunków lub korzystania z Usług bądź z nimi związane podlegają prawu Anglii i Walii. Sądy niektórych krajów mogą odmówić stosowania prawa Anglii i Walii do niektórych sporów dotyczących niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik mieszka w takim kraju, do sporów tych mogą stosować się prawa tego kraju.

20. Częściowa nieważność

W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie to zostanie oddzielone od Warunków i nie będzie mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

21. Dodatkowe warunki dotyczące konkretnych Usług

Ze względu na szeroki asortyment naszych Usług zdarza się, że musimy sporządzić dla niektórych z nich dodatkowe warunki. Owe dodatkowe warunki, przedstawiane użytkownikowi przed dostępem do odpowiedniej Usługi, stają się częścią umowy między użytkownikiem a nami w momencie ich akceptacji przez użytkownika. W przypadku gdy warunki dodatkowe są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, mają przed nimi pierwszeństwo.

22. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i Snap Group Limited i zastępują wszystkie poprzednie porozumienia.
 • Niniejsze Warunki nie ustanawiają ani nie przyznają żadnych uprawnień dla osób trzecich będących ich beneficjentami.
 • Nieegzekwowanie przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za ich wyłączenie.
 • Zastrzegamy wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.
 • Użytkownik nie może przenieść swoich praw i obowiązków z niniejszych Warunków bez naszej zgody.

Kontakt

Snap Group Limited chętnie przyjmuje uwagi, pytania, problemy lub sugestie. Użytkownik może skontaktować się lub uzyskać wsparcie, wypełniając ten formularz internetowy.

Spółką odpowiedzialną za Usługi poza Stanami Zjednoczonymi jest Snap Group Limited. Spółka została zarejestrowana w Anglii, z siedzibą przy 7-11 Lexington Street, Londyn W1F 9AF, Wielka Brytania. Numer wpisu do rejestru: 09763672. Upoważniony przedstawiciel: David Lewis, członek zarządu. Nr płatnika VAT: GB 237218316.