Snap Inc. och Privacy Shield

Senast ändrard 6 februari 2019

Snap Inc. efterföljer EU-U.S. Privacy Shield-ramverket för personlig information som överförs från USA till användare i EU. Inom ramverket omfattas vi av den federala handelskommissionens (Federal Trade Commission) tillsynsbefogenheter. Mer information hittar du i vår Privacy Shield-certifiering.

Om du har några frågor eller klagomål på hur vi efterföljer Privacy Shield-principerna, ber vi dig kontakta oss. Om vi inte kan lösa ditt problem, kan du skicka in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Under vissa omständigheter kan du även ha rätt att åberopa en bindande skiljedom för att lösa ditt problem. Mer information om bindande skiljedom hittar du i Annex I EU-U.S. Privacy Shield och Annex 1 i Swiss-U-S. Privacy Shield.

Precis som våra sekretessvillkor påpekar, kan vi ibland dela din personliga information med tredje part för bearbetning åt oss. Vi är ansvariga för dessa tredjeparts-processer om de överträder Privacy Shield-principerna, såvida vi inte kan visa att vi inte var ansvariga för överträdelsen. Om vi delar dina personuppgifter med tredje part för väsentligt olika syften kommer vi att erbjuda dig möjligheten att välja bort det i enlighet med Privacy Shield-villkoren.