Snap Inc. là công ty chuyên về camera. Chúng tôi tin rằng việc phát minh lại camera là cơ hội lớn nhất để chúng tôi cải thiện cách mọi người sống và giao tiếp. Chúng tôi đóng góp cho sự tiến bộ của con người bằng cách tạo điều kiện để mọi người thể hiện bản thân, sống trọn khoảnh khắc, tìm hiểu thế giới và vui chơi cùng nhau.