Vilkår for forretningstjenester

Virkning: 25. juli 2023

VOLDGIFTMERKNAD: DU ER UNDERLAGT VOLDGIFTBESTEMMELSENE BESKREVET I DISSE VILKÅR FOR FORRETNINGSTJENESTER. OM DU KONTRAHERER MED SNAP INC., BETYR DET AT DU OG SNAP INC. FRASKRIVER DERE ENHVER RETT TIL Å DELTA I GRUPPESØSKMÅL ELLER GRUPPE-VOLDGIFT.

Innledning

Disse Vilkår for forretningstjenester danner en juridisk bindende kontrakt mellom Snap og individet som samtykker til disse Vilkår for forretningstjenester og enhver entitet som det individet handler på vegne av (deg, du) og styrer bruken av Snaps forretningsprodukter og -tjenester ("forretningstjenester"). Disse Vilkårene for forretningstjenestene omfatter som referanse Snap Tjenestevilkår og Tilleggsvilkår og -retningslinjer. Forretningstjenester er "tjenester" som definert i Snap Tjenestevilkår.

1. Entitet for kontrahering; Kontoer

a. Snap-entiteten du kontraherer med avhenger av hvor du bor (for et individ) eller hvor din entitets hovedkontor er lokalisert. For en person som bruker Forretningstjenestene i en personlig kapasitet, betyr "Snap" Snap Inc. om individet bor i USA, og betyr Snap Group Limited hvis individet bor utenfor USA. Hvis individet bruker Forretningstjeneste på vegne av en entitet, så betyr "Snap" Snap Inc. om den entitetens hovedkontor er i USA, men betyr Snap Group Limited om den entitetens hovedkontor er utenfor USA, i ethvert tilfelle, selv om den entiteten handler på vegne av en annen entitet et annet sted. Men hvis de Lokale vilkår spesifiserer en annen entitet basert på de spesifikke Forretningstjenestene du bruker, så betyr "Snap" den entiteten spesifisert i Lokale vilkår.

b. Du kan være påkrevd å lage og opprettholde en konto og underkontoer for å bruke Forretningstjenestene. Du er ansvarlig for å sette opp og tilbakekalle tilgangsnivåene for kontoene dine, for å gi og oppdatere all informasjon som Snap på rimelig vis etterspør, inkludert oppdaterte e-postadresser for hvert medlem av kontoene dine, og for all aktivitet som foregår på kontoene dine. Hvis du har fått tilgang til en tredjepartskonto, må du samsvare med disse Vilkår for forretningstjenester når du bruker kontoen til den tredjeparten.

Oppsummert: Snap-enheten du inngår en kontrakt med vil avhenge av hvor hovedkontoret til virksomheten din er lokalisert. Du er ansvarlig for å holde kontoinformasjonen for virksomheten din oppdatert og for enhver aktivitet som utføres på kontoene dine.

2. Restriksjoner

a. I tillegg til restriksjonene under Snap Tjenestevilkår skal du ikke, og vil ikke autorisere, oppmuntre eller tillate noen andre parter til å: (i) bruke eller kombinere Tjenestene med programvare som tilbys under en åpen lisens som skaper forpliktelser med hensyn til Tjenestene som er i strid med disse Vilkår for forretningstjenester, eller som påstår å gi enhver tredjepart enhver rettighet eller immunitet ifølge Snaps immaterielle eiendom eller patentbeskyttede rettigheter i tjenestene, (ii) samle, bruke, eller på annen måte behandle enhver persondata via tjenestene for ethvert formål uten Snaps tidligere skriftlige samtykke; (iii) overføre enhver "backdoor", "time bomb", "trojansk hest", "program med virus", "drop dead device", "virus", "spyware", eller "malware", eller andre datamaskinkoder eller programvarerutiner, som tillater uautorisert tilgang til, deaktiverer, skader, sletter, forstyrrer, eller svekker den normale driften av, eller bruken av tjenestene, eller andre produkter eller tjenester du får fra en tredjepart i forbindelse med tjenestene; eller (iv) selger, selger igjen, låner, leier, lisensierer, underlisensierer, syndikere, låne, eller gi tilgang til (unntatt individer du ellers har gitt tilgang til og som bruker kontoene dine) tjenestene, uten Snaps tidligere skriftlige tillatelse. I sammenheng med disse Vilkår for forretningstjenester har "personlig data", "datasubjekt/registrert", "behandling" og "behandlingsansvarlig" de betydningene som gitt i forordningen (EU) 2016/679 av Europaparlamentet og Det europeiske råd den 27. april 2016 angående beskyttelsen av fysiske personer med hensyn til behandlingen av personlige data og den frie bevegelsen av slik data og avskaffelsen av direktiv 95/46/EC ("GDPR"), uavhengig av lokasjonen til datasubjektet, behandlingsansvarlig, behandleren eller behandlingen.

b. I tillegg, og unntatt som ellers er tillatt ifølge disse Vilkår for forretningstjenester, inkludert, for avklaring, i alle Tilleggsvilkår og -retningslinjer, skal du ikke og vil ikke autorisere, oppmuntre eller tillate noen andre parter å: (i) lage kompilasjoner eller kombinasjoner av Forretningstjenestedata; (ii) blande Forretningstjenestedata med annen data eller på tvers av din aktivitet på andre plattformer enn tjenestene; (iii) publisere Forretningstjenestedata eller avsløre, selge, leie ut, overføre eller gi tilgang til Forretningstjenestedata til noen tilknyttede selskaper, tredjepart, annonsenettverk, annonsemarkedsplass, annonsemegler eller andre annonsetjenester; (iv) assosiere Forretningstjenestedata med enhver identifiserbar person eller bruker; (v) bruke Forretningstjenestedata for å reengasjere eller på nytt målsikte en bruker eller for å bygge, utvikle, endre, supplere, eller bistå i byggingen, skapelse, utviklingen eller endringen, eller supplering av ethvert segment, profil eller lignende arkiv om noen bruker, enhet, husholdning eller nettleser; (vi) de-aggregere eller de-anonymisere, eller forsøke å de-aggregere eller de-anonymisere, Forretningstjenestedata; eller (vii) samle, beholde eller bruke Forretningstjenestedata, unntatt som uttrykkelig tillatt under disse Vilkår for forretningstjenester, inkludert, for avklaring, alle Tilleggsvilkår og -retningslinjer. I forbindelse med disse Vilkår for forretningstjenester, betyr "Forretningstjenestedata" alle data eller innhold som er samlet inn av deg eller på annen måte gjort tilgjengelig for deg i forbindelse med din bruk av Forretningstjenestene, inkludert alle data eller innhold som er avledet fra de dataene.

c. Hvis du bruker Snapkode, så er din bruk av Snapkode og alt innhold som har blitt låst opp via Snapkode underlagt Retningslinjer for merkevarer og Snapkode brukerretningslinjer. Alt innhold låst opp via Snapkode må være egnet for personer i en alder av 13+. Snap kan, etter eget skjønn og av enhver grunn, når som helst, deaktivere eller omdirigere en Snapkode og kan bruke en etikett eller avsløring når innhold låses opp for å varsle brukerne om at Snapkoden og innhold kan tilskrives deg. Snap, og dets datterselskaper kan bruke en Snapkode og innholdet gjort tilgjengelig via Snapkode for reklame, markedsføring, og salgsfremmende formål. I forbindelse med disse Vilkår for forretningstjenester, betyr "Snapkode" en kode som kan skannes, som Snap eller dets tilknyttede selskaper leverer til deg. Denne kan brukere skanne for å få tilgang til innhold.

d. Hvis du bruker Snapkode, annonser, eller annet innhold, data, eller informasjon angående din bruk av forretningstjenestene som en del av en konkurranse eller annen kampanje, inkludert de som er generert eller gjort tilgjengelig via Tjenesten («kampanje»), er du alene ansvarlig for å samsvare med anvendelig rett der kampanjen din blir tilbudt, samt Snaps kampanjeregler. Med mindre Snap uttrykkelig og skriftlig samtykker, så vil ikke Snap være sponsor eller administrator for din kampanje. I forbindelse med disse Vilkår for forretningstjenester, betyr "Anvendelig rett" anvendelige lover, forordninger, regler, offentlige regler, industriregler og reguleringer.

Oppsummert: For å sikre at tjenestene og andre brukere er beskyttet mot skade, finnes det noen regler som du må følge. Du må overholde visse begrensninger når det gjelder data du samler inn, eller vi gjør tilgjengelig for deg knyttet til din bruk av forretningstjenestene. Hvis du bruker Snapkode, finnes det ekstra regler for dette.

3. Erklæringer og garantier

a. Overholdelse. Du erklærer og garanterer at du, enhver individ med tilgang til dine kontoer, og enhver entitet som eier, kontrollerer, eller på annen måte er knyttet til deg: (i) vil samsvare med all gjeldende eksportkontroll, økonomiske sanksjoner, og antiboikottlover, regler, og reguleringer av USA og andre land; (ii) er ikke inkludert på noen av, eller eid eller kontrollert av noen på, de listene for begrensede aktører administrert av enhver relevant myndighet, inkludert den amerikanske listen "Specially Designated Nationals List And Other Blocked Persons", det amerikanske utenriksdepartementets sanksjonsliste "Nonproliferation Sanctions", det amerikanske handelsdepartementets entitetsliste "Entity List", eller "Denied Persons List" ("Restricted Party Lists); (iii) vil ikke gjøre forretninger med eller levere varer eller tjenester, direkte eller indirekte, til noen på restriksjonslisten Restricted Party Lists eller til andre land eller regioner underlagt omfattende amerikanske sanksjoner, og (iv) er ikke underlagt reguleringer for eksportkontroller av bestemmelsesstedet, inkludert USAs eksportadministrasjonsforskrift.

b. Generelt. I tillegg erklærer og garanterer du at: (i) du har den fulle fullmakten og rettigheten til å utføre dine forpliktelser i samsvar med disse Vilkår for forretningstjenester; (ii) du vil overholde gjeldende rett og disse Vilkår for forretningstjenester, inkludert, for avklaring, alle gjeldende Tilleggsvilkår og -retningslinjer, når du bruker Forretningstjenestene; (iii) du er en entitet som er gyldig og i god anseelse under lovene i din jurisdiksjon for inkorporasjon eller organisasjon; (iv) all informasjon gitt av deg via forretningstjenestene er fullstendig og nøyaktig i alle vesentlige aspekter; (v) alt innhold du godkjenner eller gjør tilgjengelig via Forretningstjenestene samsvarer med disse Vilkår for forretningstjenester og gjeldende lovgivning, krenker ikke eller misbruker åndsverksrettigheter, og du har alle nødvendige lisenser, rettigheter, tillatelser, og klareringer (inkludert fra enhver tredjepart) for å bruke, og for at Snap og dets tilknyttede selskaper kan bruke, det innholdet. Og gi Snap og dets tilknyttede selskaper alle lisenser beskrevet i disse Vilkår for forretningstjenester, inkludert, for avklaring, alle Tilleggsvilkår og -retningslinjer; (vi) du er ansvarlig for å inkludere alle juridiske avklaringer i innholdet du godkjenner eller gjør tilgjengelig via Forretningstjenestene; og (vii) hvis innholdet du gjør tilgjengelig via Forretningstjenestene inkluderer lydopptak eller komposisjoner, så har du fått alle nødvendige rettigheter, lisenser, og tillatelser, og har betalt alle nødvendige gebyrer for de lydopptakene og komposisjonene som skal bli spilt, synkronisert, og offentlig fremført på Tjenestene og hvor som helst de Tjenestene kan være tilgjengelige.

c. Agentur. Hvis du bruker forretningstjenestene som agent for et annet individ eller entitet, erklærer du og garanterer at: (i) du har tillatelse til å, og kan, binde det individet eller entiteten til disse Vilkår for forretningstjenester; og (ii) alle dine handlinger i forbindelse med disse Vilkår for forretningstjenester er og vil bli innenfor byråets forhold mellom deg og det individet eller entiteten, og i overensstemmelse med enhver anvendelige juridiske plikter og formyndermessige plikter. Hvis du bruker forretningstjenestene som prinsipal i forbindelse med tjenestene du tilbyr til et annet individ eller entitet, erklærer du og garanterer da at du vil sørge for at individet eller entiteten vil samsvare med, og du vil ha hovedansvaret for, enhver forpliktelser henført til det individet eller entiteten under disse Vilkår for forretningstjenester.

Oppsummert: Du lover å overholde alle regler relatert til eksportkontroll- og sanksjoner. Du lover også at du vil oppfylle standardene som kreves i disse vilkårene, inkludert i samsvar med loven og som ikke krenker noen åndsverksrettigheter i forhold til tredjeparter. Separate krav kan gjelde der du bruker tjenestene på vegne av eller som leverandør til en tredjepart.

4. Skadeløsholdelse

I tillegg til skadesløsholdelseforpliktelsene ifølge Snap Tjenestevilkår, samtykker du, i den grad det er tillatt ved gjeldende lovgivning, å skadesløsholde, forsvare og holde skadesløs Snap, Snaps tilknyttede selskaper, styremedlemmer, aksjeholdere, ansatte, lisensgivere, og agenter fra og mot enhver og alle klager, anklager, krav, skader, tap, kostnader, bøter, erstatningsansvar og utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) på grunn av eller på noen måte i sammenheng med: (a) ditt faktiske eller påståtte brudd på disse Vilkår for forretningstjenester; (b) din bruk av ethvert produkt eller tjenester levert av en tredjepart i forbindelse med Forretningstjenester, selv om det er anbefalt, gjort tilgjengelig, eller godkjent av Snap; og (c) handlinger i sammenheng med Forretningstjenester begått av ethvert individ med tilgang til dine kontoer.

Snap vil øyeblikkelig varsle deg skriftlig for ethvert krav om skadesløsholdelse, men hvis de ikke varsler deg vil du ikke bli frigitt fra ditt ansvar om skadesløsholdelse eller forpliktelse som du kanskje har, unntatt i den grad du er i vesentlig grad partisk påvirket av det bruddet. Snap vil samarbeide med deg, på din bekostning, i forbindelse med forsvaret, kompromisset, eller forliket av enhver krav om skadesløsholdelse. Du vil ikke kompromittere eller rette noe krav på noen måte, eller innrømmelse av ansvar, uten Snaps tidligere skriftlige samtykke, som Snap kan gi etter sitt eget skjønn. Snap kan delta (på sin bekostning) i forsvaret, kompromisset, eller forliket til kravet med den rådgiver/advokat som de velger selv.

Oppsummert: Hvis du forårsaker oss skader, vil du kompensere oss.

5. Termination

You may terminate these Business Services Terms by deleting your account(s), but these Business Services Terms will remain effective until your use of the Business Services ends. Snap may terminate these Business Services Terms, and modify, suspend, terminate access to, or discontinue the availability of any Business Services, at any time in its sole discretion without notice to you. All continuing rights and obligations under these Business Services Terms will survive termination of these Business Services Terms.

In summary: You can terminate by deleting your account and ending use of the services. We can terminate this contract and modify, suspend, terminate your access to, or discontinue the availability of any of our Services at any time.

6. Gjeldende rett og tvister

Hvis du har inngått avtale med andre Snap-enheter enn Snap Inc., gjelder følgende:

Disse Vilkår for forretningstjenester er regulert av Lovvalgsklausulen og Eksklusivt verneting-klausulen i Snap Group Limiteds Tjenestevilkår.

Hvis du er en entitet, vil Voldgiftsklausulen i Snap Group Limited Tjenestevilkår gjelde din bruk av Forretningstjenestene.

Hvis du har inngått avtale med Snap Inc. gjelder følgende:

Lovvalg og Eksklusivt sted bestemmelsene i Snap Inc. Tjenestevilkår gjelder for disse vilkårene for forretningstjenester, samt voldgiftsbestemmelsen i avsnitt 7 nedenfor.

7. Voldgift, fraskrivelse av gruppesøksmål og juryavståelse

DEN OBLIGATORISKE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN I DETTE AVSNITTET GJELDER HVIS DU HAR EN KONTRAKT MED SNAP INC. (HVIS DU HAR KONTRAKT MED EN ANNEN SNAP-ENHET, SE voldgiftbestemmelsen av Snap Group Limited Tjenestevilkår.)

a. Anvendelighet av voldgiftsavtalen. I dette avsnitt 7 («voldsgiftsavtale») samtykker du og Snap til at (i) voldgiftbestemmelsene i Tjenestevilkårene for Snap Inc. ikke gjelder for din bruk av forretningstjenestene, og (ii) i stedet alle krav og tvister (enten det finnes en kontrakt, tort og svie, eller på annen måte), inkludert alle lovbestemte krav og tvister, som oppstår som følge av eller relatert til Tjenestevilkårene for Forretningstjenestene eller bruken av Forretningstjenestene som ikke kan løses i småkravsretten, vil bli løst ved voldgift på et enkelt grunnlag som angitt i denne avsnitt 7, med unntak av at du eller Snap ikke er pålagt å megle noen tvist der noen av partene søker rettferdig fordel for den påståtte ulovlige bruken av opphavsrett, varemerker, handelsnavn, logoer, forretningshemmeligheter eller patenter. For å gjøre det helt klart: Uttrykket "alle krav og tvister" inkluderer også krav og tvister som har oppstått mellom oss før disse Vilkårenes dato. I tillegg, alle tvister angående om hvorvidt en sak kan løses med voldsgift (inkludert tvister om omfanget, anvendelighet, håndhevelsen, gjenkalleligheten, eller gyldigheten til voldsgiftsavtalen) skal avgjøres av voldgiftsdommeren, unntatt som uttrykkelig er angitt nedenfor.

b. Voldgiftsregler The Federal Arbitration Act, inkludert dets prosedyrebestemmelser, styrer tolkningen og håndhevelsen av denne tvisteløsningsbestemmelsen, ikke statlig lovverk. Voldgift vil bli utført av ADR Services, Inc. ("ADR Services") (https://www.adrservices.com/). Hvis ADR Services ikke er tilgjengelig for å utføre voldgift, vil partene velge et alternativt voldgiftsforum. Om de ikke greier å bli enige, vil de be en domstol om å oppnevne en megler i henhold til 9 U.S.C. § 5. Reglene til voldgiftsinstituttet styrer alle aspektene ved voldgiften, med unntak for de tilfeller der reglene bryter med disse Vilkårene. Voldgiften vil ledes av én nøytral voldgiftsdommer. Alle krav eller tvister der den totale summen som kreves er mindre enn 10 000 USD, kan løses gjennom bindende voldgift uten fremmøte, som et alternativ for parten som søker erstatning. For krav og tvister der den totale summen er på 10 000 USD eller mer avgjøres retten til å ha en høring av voldgiftsinstituttets regler. Eventuelle bedømmelser om erstatningssum som gjøres av voldgiftsdommeren, kan legges frem for en hvilken som helst kompetent domstol.

c. Ytterligere regler for voldgift ved uteblivelse. Hvis voldgift uten fremmøte velges, skal voldgiften utføres over telefon, online, med skriftlige innspill eller en kombinasjon av disse tre fremgangsmåtene; den spesifikke måten velges av parten som initierer voldgiften. Voldgiften skal ikke involvere noe personlig tilstedeværelse av partene eller vitner med mindre partene har blitt enige om annet.

d. Avgifter. ADR Services fremstiller følgende gebyrer for sine tjenester, som er tilgjengelige på https://www.adrservices.com/rate-fee-schedule/.

e. Voldgiftdommerens myndighet. Voldgiftsdommeren vil avgjøre domsmyndigheten til voldgiftsdommeren, og rettighetene og ansvaret, om noen, til deg og Snap. Tvisten blir ikke konsolidert med andre saker og slås ikke sammen med andre saker eller parter. Voldgiftdommeren har myndighet til å innvilge begjæringer som er dispositive for alle eller deler av ethvert krav eller enhver tvist. Voldgiftsdommeren har myndighet til å tilkjenne økonomisk erstatning og til å tilkjenne eventuelle ikke-økonomisk avhjelp eller godtgjørelser som er tilgjengelig for person i henhold til lovgivning, voldgiftsreglene og Vilkårene. Voldgiftsdommeren skal utstede en skriftlig avgjørelse som beskriver de essensielle grunnlagene og konklusjonene som avgjørelsen er basert på, inkludert utregningen av eventuell tilkjent erstatning. Voldgiftsdommeren har samme myndighet til å tilkjenne erstatning og annen kompensasjon på en individuell basis som en dommer i en rettsak har. Avgjørelsen til voldgiftsdommeren er endelig og bindende for deg og Snap.

f. Fraskrivelse fra rettsak med jury. DU OG SNAP FRASKRIVER DERE HERVED ALLE KONSTITUSJONELLE OG LOVBESTEMTE RETTIGHETER TIL Å GÅ TIL RETTSSAK OG HA EN PROSESS FORAN EN DOMMER ELLER JURY. Du og Snap velger istedenfor at krav og tvister skal løses ved voldgift. Voldgiftsprosedyrer er typisk mer begrensede, mer effektive og mindre kostbare enn prosedyren som gjelder i en rettssal og er bare gjenstand for en veldig begrenset prøving av en domstol. Ved enhver rettstvist mellom deg og Snap med formål om å oppheve eller håndheve en voldgiftskjennelse, FRASKRIVER DU OG SNAP DERE ALLE RETTIGHETER TIL Å GÅ TIL SØKSMÅL MED JURY, og velger istedenfor at tvisten skal avgjøres av en dommer.

g. Fraskrivelse av adgang til å gå til gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål. ALLE KRAV OG TVISTER INNENFOR OMFANGET AV DENNE VOLDGIFTSAVTALEN MÅ UNDERGIS VOLDGIFT ELLER RETTSFORFØLGES PÅ EN INDIVIDUELL BASIS OG IKKE PÅ EN GRUPPEBASIS. KRAV FRA MER ENN ÈN KUNDE ELLER BRUKER KAN IKKE MEGLES, BEDØMMES ELLER BEHANDLES FELLES ELLER SAMLES MED ANDRE KUNDER ELLER BRUKERE. På tross av enhver bestemmelse i denne avtalen, Voldgiftsavtalen eller Reglene ved ADR Services, så kan tvister angående tolkning, anvendelighet eller håndhevelse av denne fraskrivelsen kun bli løst av en domstol, og ikke en voldgiftsdommer eller megler. Hvis denne fraskrivelsen fra gruppesøksmål eller konsoliderte søksmål regnes som ugyldig eller umulig å håndheve, har verken du eller vi rett til voldgift; alle krav og tvister skal istedenfor løses i en domstol, som angitt i del 7.

h. Rett til fraskrivelse. Noen eller alle av rettighetene og begrensningene som er fastsatt i denne voldgiftsavtalen, kan fraskrives av den parten som fordringen blir reist mot. En slik fraskrivelse skal ikke fraskrive eller påvirke noen annen del av denne voldgiftsavtalen.

i. Fravalg Du kan velge bort denne voldgiftsavtalen. Hvis du gjør det, kan verken du eller Snap tvinge den andre part til voldgift. For å velge bort denne voldgiftsavtalen må du varsle Snap skriftlig ikke senere enn 30 dager etter du først ble underlagt denne Voldgiftsavtalen. Meldingen må inneholde navn og adresse, Snapchat brukernavn og e-postadressen du brukte til å sette opp din Snapchat-konto (hvis du har en), og en utvetydig uttalelse om at du ønsker å velge bort denne voldgiftsavtalen. Du må enten sende din beskjed om fravalg til denne adressen: Snap Inc. Ved: Arbitration Opt-out, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, eller sende beskjed om fravalg via e-post til arbitration-opt-out@snap.com.

j. Småkravsrett. På tross av det ovennevnte, kan enten du eller Snap bringe en individuell sak for småkravsretten.

k. Overlevelse av voldgiftsavtale. Denne voldgiftsavtalen vil fortsatt være gjeldende etter opphør av ditt forhold med Snap.

8. Ansvarsbegrensning

DU SAMTYKKER TIL AT ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRENSNINGER I SNAP TJENESTEVILKÅR GJELDER DIN BRUK AV FORRETNINGSTJENESTENE, UNNTATT AT PÅ INGEN MÅTE VIL SNAP OG DETS DATTERSELSKAPER AGGREGERE ANSVAR FOR KRAV ANGÅENDE FORRETNINGSTJENESTENE (UANSETT ÅRSAK, HVORVIDT I KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD, (INKLUDERT UAKTSOMHET), BRUDD PÅ LOVFESTET PLIKT, ERSTATNING, FEILAKTIG FREMSTILLING, ELLER PÅ ANNEN MÅTE) OVERSKRIDE MER ENN $500 AMERIKANSKE DOLLAR OG BELØPET DU BETALTE SNAP FOR BETALTE FORRETNINGSTJENESTER UNDER DISSE VILKÅR FOR FORRETNINGSTJENESTER I DE TOLV MÅNEDENE FOREGÅENDE DATOEN FOR AKTIVITETEN SOM STARTET DETTE KRAVET.

Din bruk av produkter eller tjenester gitt av en tredjepart i forbindelse med forretningstjeneste er på din egen risiko og er underlagt tredjepartens vilkår. I den grad som er tillatt ved lov, er Snap ikke ansvarlig for skader eller tap som er pådratt av deg som et resultat av din bruk av de produktene eller tjenestene.

Med mindre du inngår avtale med Snap Inc. vil ingenting i disse Vilkår for forretningstjenester ekskludere eller på noen måte begrense en parts ansvar for svindel, død, eller personlige skader pådratt av forsømmelse, eller annet ansvar i den grad slikt ansvar ikke kan ekskluderes eller begrenses som et saksforhold ved lov.

Oppsummert: Våre begrensninger om ansvar i forhold til Tjenestevilkårene gjelder i tillegg til den økonomiske grensen i disse vilkårene. Vi er ikke ansvarlig for tap forårsaket av tredjeparter. Vi utelukker ikke ansvar for ting vi ikke kan utelukke som relatert til lov.

9. Merknader

Merknader under disse Vilkår for forretningstjenester må være skriftlige og sendes: (a) hvis det er til Snap, Snap Inc., 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, med en kopi til legalnotices@snap.com eller Snap Inc., 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, ved: General Counsel; og (b) hvis det er til deg, til e-postadressen eller gateadressen du har oppført via forretningstjenestene, eller ved å publisere på forretningstjenestene. Merknader vil ansees som levert ved personlig levering, ved levering via post, ved gyldig overføring gjennom e-post, eller 24 timer etter merknaden ble publisert på forretningstjenestene.

10. Tilleggsvilkår og retningslinjer

Du vil overholde Samfunnsretningslinjer, Retningslinjer for annonsering, Retningslinjer for grossister, retningslinjer for merkevarer, Regler for kampanjer, retningslinjer for bruk av snapkoder, enhver kreativ eller teknisk spesifikasjon som fremsettes av Snap, og alle andre av Snap sine vilkår, retningslinjer, og praksiser som styrer din bruk av forretningstjenestene, inkludert de som er beskrevet andre steder i disse Vilkår for forretningstjenester og de som er angitt nedenfor hvis du bruker forretningstjenester for de formål som er spesifisert i disse dokumentene ("Tilleggsvilkår og Retningslinjer").

Andre forretningstjenester kan også styres av tilleggsvilkår og -retningslinjer, som vil bli gjort tilgjengelig til deg når du velger å bruke de spesifikke forretningstjenestene, og de tilleggsvilkårene og -retningslinjene er inkorporert som referanse inn i disse Vilkår for forretningstjenester når du godtar dem.

Oppsummert: Ytterligere vilkår og retningslinjer gjelder og du må lese og forstå dem i tillegg til disse vilkårene.

11. Diverse

a. Disse Vilkår for forretningstjenester stadfester intet agentur, partnerskap, eller samarbeid mellom deg og Snap.

b. I enhver handling som oppstår av eller knyttet til disse Vilkår for forretningstjenester eller forretningstjenestene, vil den seirende parten ha krav på å få dekket sine juridiske avgifter og kostnader.

c. Snap vil ikke være påkrevd å håndtere, eller avholde seg fra handling, hvis slik handling eller avholdning vil bryte med anvendelig rett, inkludert antiboikottlover administrert av det amerikanske handelsdepartementet.

d. Referanser til en seksjon inkluderer alle dens underseksjoner. Seksjonstitler er kun for bekvemmelighetens skyld og vil ikke påvirke hvordan disse Vilkår for forretningstjenester tolkes. Med mindre Vilkår for forretningstjenester henviser spesifikt til "arbeidsdager", vil alle referanser til "dager" bety kalenderdager. Ordene "inkludere", "inkluderer" og "inkludert" betyr "inkludere uten begrensning".

e. Snap kan når som helst oppdatere disse Vilkår for forretningstjenester. Du samtykker til at Snap kan varsle deg om slike oppdateringer via e-post, via publisering av oppdateringer på tjenestene, eller andre metoder som Snap velger. Du samtykker til å være bundet til de oppdateringene hvis du har tilgang eller bruker forretningstjenestene etter de oppdateringene trer i kraft. Unntatt på annen måte som er lagt frem i disse Vilkår for forretningstjenester eller med mindre det er uttrykkelig samtykket til skriftlig og signert av Snap, vil ingenting som er oppført i kjøpsordre, innrykkingsordre, eller andre avtaler på noen måte modifisere, overstyre, eller legge til ytterligere vilkår eller betingelser til disse Vilkår for forretningstjenester.

f. Hvis det er en konflikt eller motsetning mellom disse Vilkår for forretningstjenester, Snap Tjenestevilkår, eller de anvendelige Tilleggsvilkår og -retningslinjer, vil prioriteringsrekkefølgen være følgende: De gjeldende Tilleggsvilkår og -retningslinjer, disse Vilkår for forretningstjenestene og Snap Tjenestevilkår.

g. Snap kan tilordne disse Vilkår for forretningstjenester, inkludert alle rettigheter og forpliktelser under disse Vilkår for forretningstjenester, til alle av sine tilknyttede selskaper.

h. Du og Snap bekrefter at det er begge parters ønske at disse Vilkårene for forretningstjenester, samt relaterte dokumenter, inkludert alle merknader, skal kun skrives på engelsk. Alle partene samtykker herved til å skrive denne avtalen og alle relaterte dokumenter, inkludert tilbakemeldinger, på engelsk.

i. Du erkjenner at Snap kan presentere disse Vilkår for forretningstjenester i et annet språk enn engelsk for din bekvemmelighet, men at du kun samtykker til den engelske versjonen av disse Vilkår for forretningstjenester. Hvis det er en konflikt eller uoverensstemmelser mellom disse Vilkår for forretningstjenester på engelsk og ethvert annet språk, så er det den engelske versjonen av disse Vilkår for forretningstjenester som er gjeldende.

Oppsummert: Denne delen beskriver forholdet vårt med deg, hvordan vilkårene er strukturert og skrevet, og hvordan vilkårene kan oppdateres eller overføres til en annen tjenesteleverandør. Den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene vil være gjeldende ved en eventuell konflikt eller inkonsistens med en annen språkversjon som vi gjør tilgjengelig.