Als je je in de Verenigde Staten bevindt, stem je in met de Voorwaarden voor Creatieve Tools van Snap Inc. die je hier kunt vinden.

Als je je buiten de Verenigde Staten bevindt, stem je in met de Voorwaarden voor Creatieve Tools van Snap Group Limited die je hier kunt vinden.

Voorwaarden Creatieve Tools Snap Inc.

(Als je je in de Verenigde Staten bevindt)

Ingangsdatum: 10 mei 2018

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN VERDEROP EEN ARBITRAGEBEPALING. MET UITZONDERING VAN BEPAALDE TYPEN GESCHILLEN DIE WORDEN GENOEMD IN DE ARBITRAGEBEPALING VAN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN SNAP INC., KOMEN JIJ EN SNAP INC. OVEREEN DAT GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN JIJ EN SNAP INC. DOEN AFSTAND VAN HET RECHT TOT DEELNAME AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCESSEN (CLASS-ACTION) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION).

Inleiding

Lees deze Voorwaarden voor Creatieve Tools van Snap Inc. (“Voorwaarden”) zorgvuldig. Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou (of jouw organisatie) en Snap Inc. (“Snap”) en zijn van toepassing op jouw aanvraag om een lens of filter (elk afzonderlijk een “Creatieve Tool”) te laten lopen. De producten en diensten die worden omschreven in deze Voorwaarden zijn “Diensten” zoals genoemd in de Servicevoorwaarden van Snap Inc.. Als je je in de Verenigde Staten bevindt of de Diensten gebruikt namens een bedrijf met zijn hoofdvestiging in de Verenigde Staten, zijn deze Voorwaarden van toepassing op jouw inzending. Als je je buiten de Verenigde Staten bevindt of de Diensten gebruikt namens een bedrijf met zijn hoofdvestiging buiten de Verenigde Staten, zijn de Voorwaarden voor Creatieve Tools van Snap Group Limited van toepassing.

Druk deze Voorwaarden af en bewaar ze, zodat je ze later nog eens kunt raadplegen.

In deze Voorwaarden wordt verwezen naar de Servicevoorwaarden van Snap Inc., Communityrichtlijnen, Merkrichtlijnen van Snapchat, Gebruiksrichtlijnen voor Snapcode, Advertentiebeleid en Richtlijnen voor het inzenden van Creatieve Tools op Maat, dus lees deze allemaal zorgvuldig. Dit betekent onder andere dat op jouw aanvraag om een Creatieve Tool te laten lopen de disclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid in de Servicevoorwaarden van Snap Inc.van toepassing zijn. Lees ook ons Privacybeleid om te lezen hoe we met informatie omgaan als je gebruikmaakt van de Diensten. Voor zover deze Voorwaarden in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Snap Inc., de Communityrichtlijnen, de Merkrichtlijnen van Snapchat , de gebruiksrichtlijnen voor Snapcode, het Advertentiebeleid of de Richtlijnen voor inzenden van Creatieve Tools op Maat, dan gelden deze Voorwaarden.

1. De basis

Als jij Snap opdracht geeft om een Creatieve Tool te laten lopen, vraag je Snap Snapchatgebruikers de Creatieve Tool gedurende een bepaalde periode op hun Snaps te laten plaatsen. Jij ontwerpt de voorgestelde Creatieve Tool en dient het als afbeeldingsbestand bij ons in ter beoordeling. Snap kan je toestaan het afbeeldingsbestand aan te passen of te vervangen nadat je het hebt ingezonden (het oorspronkelijke afbeeldingsbestand en alle aanpassingen of vervangingen worden samen “Asset” genoemd). We informeren je voordat je je aangepaste of vervangende Asset inzendt over eventuele extra kosten. De versie van deze Voorwaarden die op de website staat als je een Asset inzendt, is van toepassing op dat ingezonden Asset. Je verleent Snap en zijn zusterbedrijven een vergunning om de Asset te gebruiken en te kopiëren om de Creatieve Tool te verspreiden en voor andere doeleinden, zoals vermeld in deze Voorwaarden. En we kunnen jou vragen of je een persoonlijke of zakelijke Creatieve Tool koopt.

In deze Voorwaarden worden al deze stappen vermeld en ze bevatten andere belangrijke bepalingen, zoals informatie over betaling, terugbetaling en annulering. Om Snap opdracht te geven tot het laten lopen van een Creatieve Tool, moet je eerst instemmen met deze Voorwaarden die je tijdens het inzendingsproces te zien krijgt.

Je verklaart dat je minimaal 18 jaar oud bent (of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in het land waarin jij je bevindt als je je bestelling plaatst) en in staat en bevoegd bent om in te stemmen met en je te houden aan deze Voorwaarden. Als je Snap opdracht wilt geven om een Creatieve Tool te laten lopen en nog niet meerderjarig bent, moet je de uitdrukkelijke toestemming van je ouders hebben.

Als je de Diensten gebruikt namens een bedrijf, bevestig je dat je bevoegd bent namens het bedrijf alle in deze Voorwaarden genoemde licenties te verlenen en in te stemmen met deze Voorwaarden. Je stemt ermee in dat de termen “je” en “jouw”, zoals in deze Voorwaarden gebruikt, zowel op jou als het bedrijf van toepassing zijn, afhankelijk wat van toepassing is.

Als onderdeel van het aankoopproces wordt je gevraagd de Asset ter beoordeling bij ons in te dienen. Je erkent en stemt ermee in dat Snap geheel naar eigen goeddunken beslist of de Asset als Creatieve Tool beschikbaar wordt gesteld.

2. Jouw licentie aan ons

Je verleent Snap en zijn zusterbedrijven een niet-exclusieve, onbeperkte, onvoorwaardelijke, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om de Asset te archiveren, kopiëren, in cache op te slaan, te versleutelen, op te slaan, te reproduceren, bewaren, verkopen, sublicentiëren, distribueren, over te dragen, uit te zenden, te synchroniseren, aan te passen, te wijzigen, veranderen, openbaar weer te geven, openbaar te laten lopen, te publiceren, herpubliceren, promoten, tonen, afgeleiden hiervan te maken en de Asset op een andere manier te gebruiken in of in verband met de Diensten en de advertenties, marketing en promotie in verband hiermee, in alle vormen en via alle middelen of media die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld. Deze licentie omvat ook het recht voor Snap en zijn zusterbedrijven om de Asset beschikbaar te stellen voor Snapchatgebruikers, deze te delen onder Snapchatgebruikers en voor opslag hiervan op hun apparaten. De licentie om de Asset binnen de Diensten als Creatieve Tool aan Snapchatgebruikers beschikbaar te stellen, is geldig tot 90 dagen na de datum waarop de looptijd van de Creatieve Tool binnen de Diensten eindigt om ons de kans te bieden ongeopende Snaps die de Creatieve Tool bevatten te bezorgen. De licentie is eeuwigdurend voor het beperkte doeleinde van advertenties, marketing en promotie van de Diensten en, voor Persoonlijke Creatieve Tools, voor Herinneringen binnen Snapchat.

Je erkent en stemt ermee in dat Snapchatgebruikers Snaps die de Creatieve Tool bevatten kunnen opslaan, delen en bekijken tijdens en na de looptijd van de Creatieve Tool. Je erkent dat Snapchatgebruikers de Asset kunnen gebruiken voor andere doeleinden of op andere manieren dan je had gedacht. Je stemt ermee in dat dergelijk gebruik door gebruikers gemaakte inhoud betreft waarvoor Snap en zijn zusterbedrijven niet verantwoordelijk zijn. Je stemt ermee in dat Snap en zijn zusterbedrijven niet aansprakelijk zijn voor vorderingen of verlies op basis van of als gevolg van door gebruikers gemaakte inhoud, met inbegrip van door gebruikers gemaakte inhoud die gebruikmaakt van de Asset, zowel binnen als buiten de Diensten.

Als je jouw naam, logo, merk, beeltenis, afbeelding, visuele werk, muziek, geluidseffect of andere materialen (samen “Extra Elementen”) of de naam, het logo, het merk, de beeltenis, de afbeelding, het visuele werk, de muziek, het geluidseffect of andere materialen van derden in de Asset gebruikt, stem je ermee in dat deze licentie ook van toepassing is op alle Extra Elementen.

Je erkent en stemt ermee in dat Snap en zijn zusterbedrijven eigenaar zijn van alle rechten binnen de Creatieve Tool-producten en eventuele extra tools die we aan jou ter beschikking stellen om jouw Asset te maken (zoals sjablonen of Bitmoji's).

Je stemt ermee in dat Snap en zijn zusterbedrijven op geen enkele manier verplicht zijn jou of derden een vergoeding te betalen voor de Asset of het gebruik van de Asset. Voor zover dat wettelijk is toegestaan doe je onherroepelijk afstand van alle morele of soortgelijke rechten van jou met betrekking tot de Asset wereldwijd, of stem je ermee in deze rechten niet uit te oefenen jegens Snap en zijn zusterbedrijven als het niet is toegestaan hier afstand van te doen. Je stemt ermee in dat Snap naar eigen goeddunken het formaat van de Asset mag wijzigen, de transparantie van de Asset mag instellen en andere wijzigingen aan de Asset mag aanbrengen.

Als Snap de Asset beschikbaar stelt binnen de Diensten erken je en stem je ermee in dat Snap het recht (maar niet de plicht) heeft om de Asset openlijk aan jou toe te schrijven, waaronder het vermelden van jouw naam, woonplaats, provincie en land, zoals door jou opgegeven of zoals gekoppeld aan jouw Snapchataccount.

3. Beperkingen met betrekking tot de Inhoud van Assets

De Asset moet voldoen aan onze Richtlijnen voor het inzenden van Creatieve Tools op Maat, onze Communityrichtlijnen en ons Advertentiebeleid. Alles wat door ons niet is toegestaan als advertentie-inhoud is ook niet toegestaan als Creatieve Tool en alles dat door ons met beperkingen is toegestaan als advertentie is ook met beperkingen toegestaan als Creatieve Tool. Voor informatie over het kopen van een Creatieve Tool die een product bevat dat in de categorie advertenties met beperkingen valt, kun je contact opnemen met create-support@snap.com.

Snap kan jou de mogelijkheid bieden de Creatieve Tool op een bepaalde leeftijdscategorie te richten. Dit houdt in dat we de Creatieve Tool alleen beschikbaar stellen aan Snapchatgebruikers waarvan we redelijkerwijs denken dat ze binnen de door jou in de aankooptool geselecteerde leeftijdscategorie vallen. Je erkent en stemt ermee in dat Snapchatgebruikers die leeftijdsgerichte creatieve Tools op hun Snaps toepassen in staat zijn deze Snaps zonder leeftijdsbeperking naar andere Snapchatgebruikers te sturen. Als de inhoud van de Creatieve Tool volgens de wetgeving, regelgeving of branchenormen in de regio waar de Creatieve Tool gaat lopen leeftijdsgericht moet zijn, ben jij verantwoordelijk voor het selecteren van de juiste leeftijd in de aankooptool en zijn wij niet aansprakelijk als jij dat niet doet. Plaats je bestelling niet als een vereiste leeftijdsgerichte optie niet beschikbaar is.

4. Bestellingen, prijzen en beschikbaarheid

a. Bestellingen. We geven in de aankooptool de eerste datum weer waarop de Creatieve Tool zou kunnen gaan lopen.

We kunnen je de mogelijkheid bieden om de looptijd van de Creatieve Tool automatisch te verlengen met terugkerende facturering, zoals aangegeven in de aankooptool. Als je deze optie kiest, kan de Creatieve Tool lopen tot het wordt geannuleerd of tot je de Creatieve Tool weigert te verlengen.

b. Prijzen. We bepalen de prijzen van onze Creatieve Tools naar ons goeddunken op basis van een aantal factoren, waaronder hoelang en in welk gebied je de Creatieve Tool wilt laten lopen. Je kunt de prijs zien veranderen als je de omvang, locatie en looptijd van de Creatieve Tool in de aankooptool aanpast. We kunnen je ook de mogelijkheid bieden om een algemenere tijd en locatie voor de Creatieve Tool te kiezen en het bepalen van het geografische gebied, de duur en de prijs aan ons over te laten. We kunnen naar ons goeddunken elke dienst wijzigen, opschorten of beëindigen of de prijzen prospectief aanpassen. Je krijgt altijd de uiteindelijke aankoopprijs te zien voordat je klikt om je bestelling te plaatsen of een overeenkomst met ons aangaat. Voor aankopen waarbij sprake is van het automatisch verlengen van Creatieve Tools informeren we je van tevoren over eventuele prijswijzigingen die worden doorgevoerd aan het begin van de volgende verlengingsperiode. Voor zover volgens de plaatselijke wetgeving toegestaan, word je geacht de op dat moment geldende prijs te accepteren als je de verlenging niet annuleert volgens het op dat moment geldende annuleringsbeleid. Als je niet akkoord gaat met de verlenging of de prijswijziging, kun je voordat de verlenging ingaat annuleren. Lees alle berichten die we sturen over veranderingen van de prijs, deze Voorwaarden en eventuele andere aanbiedingen zorgvuldig.

c. Beschikbaarheid. Snap garandeert geen beschikbaarheid van Creatieve Tools in alle gebieden. Vergeet niet dat we meerdere Creatieve Tools kunnen laten lopen op één locatie en dat waarschijnlijk ook doen. We behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving bepaalde gebieden te blokkeren. Lees Artikel 8 voor informatie over restitutie en annulering.

5. Onze beoordeling van de voorgestelde Creatieve Tool

Als je je bestelling plaatst, betekent dat niet dat de Creatieve Tool binnen de Diensten beschikbaar wordt gesteld. Snap kan naar eigen goeddunken een voorgestelde Creatieve Tool weigeren als het in strijd is met de Beperkingen ten aanzien van de Inhoud van Assets in Artikel 3 of om een willekeurige andere reden. Terugstortingen voor geweigerde bestellingen worden beschreven in Artikel 8.

6. Je aankoop en betaling

a. Betaalwijzen. Snap accepteert verschillende betaalwijzen, zoals weergegeven in de aankooptool. Voordat je je verzoek om een Creatieve Tool te laten lopen bij Snap kunt indienen, moet je mogelijk een geldig betaalkaartnummer en de bijbehorende informatie verstrekken voor een betaalkaart die jij mag gebruiken, waaronder een of meer van de volgende gegevens: (i) je naam zoals vermeld op de kaart, (ii) het soort creditkaart of betaalpas, (iii) de vervaldatum van de kaart, (iv) eventuele activeringsnummers of -codes die nodig zijn om de kosten van je rekening te kunnen afschrijven, en (v) het factuuradres of postcode dat aan de kaart is gekoppeld. Je geeft Snap en onze betalingsverwerker of je in-app-aankoopprovider, al naar gelang van toepassing, toestemming om de informatie die je verstrekt te gebruiken om het bedrag voor de Creatieve Tool die je hebt ingediend, plus eventuele belastingen, vergoedingen en toeslagen die in deze Voorwaarden worden genoemd van je rekening af te schrijven naar ons goeddunken, waaronder het moment waarop de bestelling wordt geplaatst. Als de betaling niet kan worden verwerkt, kun je voordat de Creatieve Tool moet gaan lopen opnieuw een betalingswijze invullen.

Voor het automatisch verlengen van Creatieve Tools schrijven we voordat de verlengingsperiode ingaat het verschuldigde bedrag van je rekening af, tenzij de Creatieve Tool wordt geannuleerd of je de Creatieve Tool weigert te verlengen.

Je betaling wordt verwerkt voordat de Creatieve Tool gaat lopen. Als je met een betaalkaart betaalt, kunnen wij of kan een externe betalingsverwerker voor die tijd een of meer autorisatiecontroles uitvoeren voor de betaalkaart. Jij geeft ons of onze externe betalingsverwerker toestemming om jouw betaalgegevens op te slaan en, indien nodig, factuurbedragen van je rekening te blijven afschrijven tot de looptijd van de Creatieve Tool is beëindigd om onderbrekingen van de looptijd van de Creatieve Tool te voorkomen.

Als Snap geen betaling ontvangt van jouw betaalkaart of de verstrekker (of diens vertegenwoordiger) van een andere betaalwijze, blijf je verplicht en stem je ermee in alle verschuldigde bedragen op verzoek van Snap of onze vertegenwoordigers te voldoen.

b. Accountcodes/-tegoeden. Snap kan soms een code, tegoed, tegoedbon of andere vorm van korting verstrekken voor een door ons te bepalen bedrag en onder door ons te bepalen voorwaarden.

c. Kosten, vergoedingen en belastingen. Bevestig voordat je je bestelling plaatst dat alle gegevens die je hebt verstrekt juist zijn. Als je je bestelling plaatst, stem je ermee in de kosten van de Creatieve Tool en verschuldigde belastingen, vergoedingen en heffingen te voldoen en, in het geval van het automatisch verlengen van Creatieve Tools, de prijs die geldt op het moment van verlenging (tenzij de Creatieve Tool wordt geannuleerd of je de Creatieve Tool weigert te verlengen). Als Amerikaanse sales tax en use tax verschuldigd is, maar deze niet is opgenomen in het totaalbedrag dat u belooft te betalen, betaalt Snap of jouw in-app aankoopprovider, afhankelijk wat van toepassing is, deze sales tax of use tax en draagt deze af aan de relevante belastinginstantie. Wanneer de genoemde kosten niet worden voldaan, kan dit leiden tot beëindiging of opschorting van de Creatieve Tool. We bieden geen prijsbescherming en geven geen geld terug in het geval van een prijsdaling of promotieactie.

Je stemt ermee in alle vergoedingen en kosten in verband met je bestelde Geofilter te voldoen tegen de tarieven die golden toen je de aankoop deed. Als je bijvoorbeeld betaalt met een betaalkaart die is verstrekt door een bank buiten de Verenigde Staten, brengt je bank hier mogelijk kosten voor buitenlandse transacties en soortgelijke kosten voor in rekening.

d. Overige betalingsvoorwaarden. Jouw overeenkomst met de verstrekker van je betaalkaart is van toepassing op jouw gebruik van de betreffende kaart en de voorwaarden van je in-app aankoopprovider zijn van toepassing op jouw gebruik van aankooptools in de app. Je moet jouw overeenkomsten met de betreffende derden raadplegen, en niet deze Voorwaarden, om vast te stellen welke rechten en plichten er bestaan tussen jou en de betreffende derden.

JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLDOEN VAN ONGEAUTORISEERDE BEDRAGEN DIE WORDEN GEFACTUREERD DOOR EEN EXTERNE PARTIJ IN VERBAND MET JOUW BETAALWIJZE.

Tenzij je ons binnen 60 dagen nadat afwijkingen voor het eerst zijn verschenen op je rekeningoverzicht inlicht over deze afwijkingen, worden deze geacht door jou te zijn geaccepteerd, behalve in geval van via de app bestelde Geofilters.

7. Berichten van ons

Als je bij Snap een verzoek indient voor het laten lopen van een Creatieve Tool, sturen we je een digitaal bericht. We gebruiken hiervoor de door jou verstrekte contactgegevens of de contactgegevens die aan je Snapchataccount zijn gekoppeld, afhankelijk wat van toepassing is. Deze bevestiging betekent niet dat we jouw inzending hebben geaccepteerd. We behouden ons het recht voor jouw verzoek om welke reden dan ook en te allen tijde te accepteren of weigeren, ook als de Creatieve Tool al loopt. Voordat we een bestelling accepteren, kunnen we om een extra verificatie of informatie vragen.

We kunnen je andere digitale berichten sturen over je bestelling van een Creatieve Tool, onder andere over status, verwerking van betalingen, terugbetaling, prijswijzigingen voor automatisch verlengde Creatieve Tools, en alle wijzigingen, updates of annuleringen van je bestelling. We kunnen je ook digitale berichten sturen over de Creatieve Tool-producten of onze andere producten of diensten. Door Snap te vragen een Creatieve Tool te laten lopen, stem je ermee in de in deze Voorwaarden omschreven digitale berichten van Snap en zijn zusterbedrijven te ontvangen.

Je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die we jou elektronisch sturen voldoen aan het juridische vereiste dat deze berichten schriftelijk moeten worden verstrekt, als dat vereiste van toepassing is.

8. Annulering en restitutie

a. Ons recht om te annuleren. Snap behoudt zich het recht voor de Creatieve Tool te allen tijde te weigeren of te annuleren, ook nadat de Creatieve Tool is gaan lopen, omdat we een bepaald gebied hebben geblokkeerd (zie Artikel 4), omdat jij of de Creatieve Tool onze voorwaarden of richtlijnen schendt (zie Artikel 3 en 5), omdat de betaling niet is afgerond of om andere redenen naar ons inzicht. Bovendien garanderen we niet dat prijsspecificaties volledig, juist, actueel en foutloos zijn, hoewel we ons best doen om onze producten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. In geval van een prijs- of specificatiefout hebben we het recht je bestelling naar ons goeddunken te annuleren. Als we je bestelling voor een automatisch verlengde Creatieve Tool annuleren, brengen we na de datum van annulering geen kosten voor die Creatieve Tool in rekening. Meer informatie over restitutie voor annuleringen vind je hieronder.

b. Jouw recht om te annuleren. Je kunt de Creatieve Tool op elk moment nadat je je bestelling hebt geplaatst annuleren. Neem contact op via create-support@snap.com of gebruik een van de annuleringsmogelijkheden die Snap biedt om te annuleren of om te weigeren de Creatieve Tool te verlengen. Als je de creatieve Tool annuleert, kun je recht hebben op volledige of gedeeltelijke restitutie, zoals vermeld in deze Voorwaarden.

c. Restitutie

(i) Bestellingen in de app: restitutie voor bestellingen in de app worden verwerkt door onze in-app aankoopprovider. Neem voor informatie contact op met je in-app aankoopprovider.

(ii) Overige bestellingen: als jij of wij de Creatieve Tool annuleren voordat het binnen de Diensten te zien is, ontvang je het volledige bedrag dat je al voor die Creatieve Tool betaald hebt retour. Anders dan in het geval van automatisch verlengde Creatieve Tools kunnen we een deel van je geld terugstorten als jij de Creatieve Tool annuleert of als wij hem annuleren terwijl hij loopt, zodat je alleen betaalt voor de tijd dat de Creatieve Tool heeft gelopen. Op restitutie voor annuleringen van automatisch verlengde Creatieve Tools zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing waarmee je hebt ingestemd toen je de bestelling hebt geplaatst. Voor elke terugstorting op rekening door Snap geldt dat het 3-5 werkdagen kan duren voor het bedrag op je rekening staat.

Als we je bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren, stem je ermee in dat een van de volgende opties je enige rechtsmiddel is: (1) we storten een bedrag ter hoogte van het bedrag voor het geannuleerde deel van de bestelling terug op het rekeningnummer dat voor die bestelling is gebruikt, of (2) we brengen het geannuleerde deel van de bestelling niet bij jou in rekening. Zoals hierboven vermeld, ben jij verantwoordelijk voor alle kosten van bestellingen die al zijn verwerkt voordat je annulering is ontvangen en zullen deze van je rekening worden afgeschreven.

d. Geldigheid van Voorwaarden. De Inleiding en artikel 2, 6-8, 12-13 en 15-18 van deze Voorwaarden blijven van toepassing bij beëindiging van deze Voorwaarden en bij het verlopen van de binnen deze Voorwaarden verleende licenties.

9. Levering van de Creatieve Tool

Als we je bestelling ontvangen, stellen we de Creatieve Tool beschikbaar zoals door jou in je inzending aangevraagd, tenzij we dat niet kunnen doen om redenen waarop wij geen invloed hebben of om andere redenen zoals omschreven in deze Voorwaarden. We garanderen geen perfecte levering en we garanderen niet dat Snapchatgebruikers ervoor kiezen om de Creatieve Tool te gebruiken.

Nadat je de Asset hebt ingezonden kan Snap je een scanbare code (“Snapcode”) verstrekken. Je moet deze Snapcode gebruiken in overeenstemming met de Snapchat Merkrichtlijnen en Gebruiksrichtlijnen voor Snapcode. Snapchatgebruikers kunnen de keuze krijgen de Creatieve Tool te gebruiken door de Snapcode te scannen of via andere door Snap geleverde middelen (elk een “Sleutel”). Elke Snapchatgebruiker kan de Creatieve Tool ontgrendelen. Snap behoudt zich het recht voor de Sleutel naar eigen inzicht te deactiveren en ergens anders aan toe te wijzen.

10. Zakelijke Creatieve Tools en reclame

Voor je de Asset inzendt, kan Snap je vragen of de Creatieve Tool persoonlijk is of voor een bedrijf. Klik op “bedrijf” (a) als je de Asset namens een bedrijf inzendt, (b) als de Asset merken, logo's of bedrijfsmerken of -namen bevat, of (c) als de Asset een bedrijf of merk promoot. We noemen Creatieve Tools die dit soort Assets bevatten “Zakelijke Creatieve Tools op Maat.” We noemen andere Creatieve Tools “Persoonlijke Creatieve Tools op Maat.” Je stemt ermee in dat je geen merken, logo's of bedrijfsmerken of -namen gebruikt en geen bedrijf of merk promoot in een Persoonlijke Creatieve Tool op Maat. Als je een Asset voor een Zakelijke Creatieve Tool op Maat inzendt, stem je ermee in de juiste bedrijfsnaam in de Asset op te nemen.

We kunnen naar eigen goeddunken een label of bericht toevoegen om Snapchatgebruikers erop te wijzen dat de Creatieve Tool zich in een gekocht product bevindt. Het woord “gesponsord” of een soortgelijk woord of soortgelijke uitdrukking kan op de Creatieve Tool verschijnen als gebruikers het voor het eerst zien. Dat is een van de redenen waarom het erg belangrijk is dat je op “bedrijf” klikt als de Creatieve Tool eigenlijk een bedrijf of merk promoot. We mogen in dat label of bericht naar eigen goeddunken de naam opnemen die jij in de aankooptool hebt ingevuld. Jij bent verantwoordelijk voor het opnemen van eventuele wettelijk in reclame vereiste kennisgevingen in de Creatieve Tool, wij niet.

Snap of zijn zusterbedrijven mogen zonder vergoeding aan jou of anderen advertenties in de buurt van de Creatieve Tool plaatsen. Snapchatgebruikers die swipen om het filteraanbod van Snapchat te bekijken, kunnen bijvoorbeeld een Creatieve Tool van een merk of een gesponsorde Creatieve Tool te zien krijgen, of een Snapchatgebruiker kan de Creatieve Tool toepassen op zijn inhoud en deze inhoud kan een advertentie of andere merkgerelateerde inhoud of gesponsorde inhoud binnen de Diensten bevatten of hierdoor worden opgevolgd of voorafgegaan.

11. Promotie-acties

Als je de Creatieve Tool of een deel van de Diensten gebruikt als onderdeel van een loterij, wedstrijd, aanbieding of andere promotie-actie (elk afzonderlijk een “Promotie-actie”) ben jij alleen verantwoordelijk voor naleving van alle wetgeving waar je Promotie-actie wordt aangeboden en voor naleving van onze Regels voor Promotie-acties. Tenzij we schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Snap geen sponsor of beheerder van jouw Promotie-actie.

12. Jouw verklaringen en garanties

Naast jouw verklaringen en garanties op grond van de Servicevoorwaarden van Snap Inc., verklaar en garandeer je dat (a) je beschikt over alle rechten en noodzakelijke toestemmingen om de Asset en alle Extra Elementen in de Asset in licentie te geven en om vrijstellingen te verlenen afstand te doen van rechten in verband met de Asset en alle Extra Elementen in de Asset aan Snap en zijn zusterbedrijven, (b) de Asset niet in strijd is met deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen, ons Advertentiebeleid, onze Richtlijnen voor het inzenden van Creatieve Tools op Maat, (c) de Asset, en het gebruik hiervan in verband met de Diensten, geen inbreuk maakt op een patent, auteursrecht, handelsmerk, privacyrecht of publiciteitsrecht (waaronder begrepen portretrecht) of andere rechten van personen of instanties, (d) je de Asset niet aan andere personen of instanties hebt toegewezen, in licentie gegeven of op een andere manier hebt bezwaard, (e) de Asset voldoet aan alle wet- en regelgeving en geschikt is voor een doelgroep van 13 jaar en ouder (of de leeftijden die je via de aankooptool hebt ingesteld, indien van toepassing), (f) de Asset derden, nu en in de toekomst, niet in diskrediet brengt, druk op hen uitoefent, hen letsel of schade toebrengt of hen emotionele schade toebrengt, (g) alle informatie die je aan Snap hebt verstrekt in verband met de Asset en jouw inzending van de Asset juist is, en (h) je geen betaalkaart of andere betaalwijze gebruikt om bij Snap een aanvraag in te dienen om een Creatieve Tool te laten lopen, tenzij je daartoe wettelijk bevoegd bent. Als Snap de Asset goedkeurt en gebruikt, doet deze goedkeuring niet af aan en doe je hiermee geen afstand van je verklaringen en garanties in deze Voorwaarden.

Je verklaart en garandeert verder dat (a) jij of, als je een bedrijf bent, enige gelieerde bedrijven van het bedrijf niet voorkomt/voorkomen op de door de Amerikaanse overheid bijgehouden lijsten met partijen waarmee geen zaken gedaan mag worden, waaronder de Specially Designated Nationals List en Foreign Sanctions Evaders List die worden bijgehouden door het Office of Foreign Asset Control (“OFAC”) van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Denied Parties List, Unverified List en Entity List die worden bijgehouden door het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken of door een overheidsinstantie in de landen waarin je werkzaam bent; (b) je als je een bedrijf bent, geen eigendom bent van of wordt bestuurd door een dergelijke verboden partij, en (c) je niet woonachtig of gevestigd bent in een land waarmee volgens de OFAC of andere geldende sancties niet gehandeld mag worden of een bedrijf bent dat is opgericht naar het recht van een dergelijk land.

Als de Diensten gebruikt namens een bedrijf verklaar en garandeer je verder dat je een bevoegd vertegenwoordiger van het bedrijf bent en bevoegd bent namens het bedrijf deze Voorwaarden te aanvaarden en dat je namens het bedrijf instemt met deze Voorwaarden.

13. Jouw vrijwaring aan ons

In aanvulling op jouw vrijwaringsplichten op grond van de Servicevoorwaarden van Snap, stem je ermee in Snap, onze gelieerde bedrijven, directie, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiehouders, vertegenwoordigers en tussenpersonen voor zover wettelijk toegestaan te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle klachten, aanklachten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van, voortkomend uit of op enigerlei wijze in verband met (a) het gebruik van de Asset door Snap en derden, met inbegrip van de Extra Elementen, indien van toepassing, in verband met de Diensten, (b) jouw gebruik van de Diensten en jouw activiteiten in verband met de Diensten, (c) schending of vermeende schending van wet- en regelgeving door jou in verband met jouw gebruik van de Diensten of jouw activiteiten in verband met de Diensten, (d) vorderingen dat de Asset inbreuk maakt op een auteursrecht, merk, bedrijfsgeheim, modelrecht, handelsimago, octrooi, publiciteitsrecht (waaronder begrepen portretrecht), privacyrecht of ander recht van personen of instanties, (e) jouw gebruik van door derden geleverde producten of diensten in verband met de Diensten, zelfs als dit door Snap is goedgekeurd of wordt aangeraden, (f) fraude of onjuiste voorstelling van zaken door jou, of (g) schending of vermeende schending van deze Voorwaarden door jou, met inbegrip van daadwerkelijk of vermeende schending van jouw verklaringen, garanties en plichten.

14. Geen joint venture, agentuurrelatieovereenkomst van opdrachtovereenkomst of arbeidsrelatie

Niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat alsof er sprake is van een joint venture-, opdrachtgever-opdrachtnemer- of arbeidsrelatie tussen jou en ons of onze zusterbedrijven.

15. Toepasselijk recht en geschillen tussen jou en Snap

Op deze Voorwaarden is de bepaling over Rechtskeuze en Exclusief forum van de Servicevoorwaarden van Snap Inc. van toepassing.

MEDEDELING OVER ARBITRAGE: MET UITZONDERING VAN BEPAALDE TYPEN GESCHILLEN DIE WORDEN GENOEMD IN DE BEPALING OVER ARBITRAGE VAN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN SNAP INC., KOMEN JIJ EN SNAP OVEREEN DAT VORDERINGEN EN GESCHILLEN, WAARONDER WETTELIJKE VORDERINGEN EN GESCHILLEN, TUSSEN ONS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE UIT HOOFDE VAN DE ARBITRAGEPROCEDURES ZOALS VERMELD IN DE BEPALING OVER ARBITRAGE IN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN SNAP INC., EN STEM JE ERMEE IN AFSTAND TE DOEN VAN HET RECHT OP DEELNAME AAN COLLECTIEVE GERECHTELIJKE PROCEDURES (CLASS-ACTION) OF COLLECTIEVE ARBITRAGE (CLASS-WIDE ARBITRATION)

Als je bij Snap een aanvraag hebt ingediend om een Persoonlijke Creatieve Tool op Maat te laten lopen, is de Arbitragebepaling van de Servicevoorwaarden van Snap Inc. van toepassing. Als je bij Snap een aanvraag hebt ingediend om een Zakelijke Creatieve Tool op Maat te laten lopen, is de Arbitragebepaling van de Servicevoorwaarden van Snap Inc. van toepassing, alleen zijn dan de Commercial Arbitration Rules van de AAA van toepassing op de arbitrage in plaats van de Consumer Arbitration Rules van de AAA.

16. Wijzigingen van deze Voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Je kunt zien wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd door te kijken naar de “Ingangsdatum” bovenaan. Wijzigingen van deze Voorwaarden gaan in zodra we de aangepaste versie op onze website plaatsen en zijn van toepassing op alle bestellingen die na die tijd worden geplaatst. Door bij Snap een aanvraag in te dienen om een Creatieve Tool te laten lopen of door een Creatieve Tool te verlengen nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, word je geacht in te stemmen met de gewijzigde Voorwaarden. Dien geen aanvraag in bij Snap om een Creatieve Tool te laten lopen als je het op enig moment niet eens bent met een deel van deze Voorwaarden.

Neem als je vragen over deze Voorwaarden hebt contact op via create-support@snap.com.

17. Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden scheppen of verlenen geen rechten ten gunste van derden. Als we een bepaling uit deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van ons recht. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend. Als een bepaling uit deze Voorwaarden om een bepaalde reden door een rechtbank of een bevoegde arbiter ongeldig, onrechtmatig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling scheidbaar van deze Voorwaarden geacht en de geldigheid van de bepaling heeft geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden (die onverminderd van kracht blijft). Zoals in deze Voorwaarden gebruikt, betekent “met inbegrip van” “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. Snap mag zijn rechten en plichten op grond van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving en te allen tijde overdragen aan een willekeurige partij. Deze Voorwaarden mogen niet door jou worden overgedragen aan een ander en je mag je plichten op grond hiervan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snap delegeren. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels en wanneer de vertaalde versie van deze Voorwaarden strijdig is met de Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie.

18. Contact met ons opnemen

Snap stelt opmerkingen, vragen, zorgen of suggesties op prijs. Om ons feedback te sturen, ga je naar https://support.snapchat.com/en-US/ca/create. Je kunt ook op de volgende wijzen contact met ons opnemen over klachten of voor feedback:

Postadres: 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, U.S.A.

E-mail: create-support@snap.com

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te horen. Maar als je vrijwillig feedback of suggesties geeft, houd er dan rekening mee dat we je ideeën kunnen gebruiken zonder jou daarvoor te compenseren.


Voorwaarden Creatieve Tools op Maat Snap Group Limited

(Als je je buiten de Verenigde Staten bevindt)

Ingangsdatum: 10 mei 2018

Mededeling over arbitrage: als je de diensten namens een bedrijf gebruikt, is jouw bedrijf gebonden aan de bepaling overArbitrage verderop in deze Voorwaarden.

Inleiding

Lees deze Voorwaarden voor Creatieve Tools op Maat van Snap Group Limited (“Voorwaarden”) zorgvuldig. Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou (of jouw organisatie) en Snap Group Limited (“Snap”) en zijn van toepassing op jouw aanvraag om een lens of filter (elk afzonderlijk een “Creatieve Tool”) te laten lopen. De producten en diensten die worden omschreven in deze Voorwaarden zijn “Diensten” zoals genoemd in de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited. Als je je buiten de Verenigde Staten bevindt of de Diensten gebruikt namens een bedrijf met zijn hoofdvestiging buiten de Verenigde Staten, zijn deze Voorwaarden van toepassing op jouw inzending. Als je je in de Verenigde Staten bevindt of de Diensten gebruikt namens een bedrijf met zijn hoofdvestiging in de Verenigde Staten, zijn de Voorwaarden voor Creatieve Tools van Snap Inc. van toepassing.

Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden, specifiek voor het land waarin je je bevindt als je een bestelling voor een Creatieve Tool plaatst, of als je een bestelling namens een bedrijf plaatst, het land waarin de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt; zie het einde van deze Voorwaarden voor eventuele landspecifieke voorwaarden die van toepassing zijn.

Druk deze Voorwaarden af en bewaar ze, zodat je ze later nog eens kunt raadplegen.

In deze Voorwaarden wordt verwezen naar de Servicevoorwaarden van Snap group Limited, Communityrichtlijnen, Merkrichtlijnen van Snapchat, Gebruiksrichtlijnen voor Snapcode, Advertentiebeleid en Richtlijnen voor het inzenden van Creatieve Tools op Maat, dus lees deze allemaal zorgvuldig door. Dit betekent onder andere dat op jouw aanvraag om een Creatieve Tool te laten lopen de disclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid in de Servicevoorwaarden van Snap Group Limitedvan toepassing zijn. Lees ook ons Privacybeleid om te lezen hoe we met informatie omgaan als je gebruikmaakt van de Diensten. Voor zover deze Voorwaarden in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited, de Communityrichtlijnen, de Merkrichtlijnen van Snapchat , de gebruiksrichtlijnen voor Snapcode, het Advertentiebeleid of de Richtlijnen voor inzenden van Creatieve Tools op Maat, dan gelden deze Voorwaarden.

1. De basis

Als jij Snap opdracht geeft om een Creatieve Tool te laten lopen, vraag je Snap Snapchatgebruikers de Creatieve Tool gedurende een bepaalde periode op hun Snaps te laten plaatsen. Jij ontwerpt de voorgestelde Creatieve Tool en dient het als afbeeldingsbestand bij ons in ter beoordeling. Snap kan je toestaan het afbeeldingsbestand aan te passen of te vervangen nadat je het hebt ingezonden (het oorspronkelijke afbeeldingsbestand en alle aanpassingen of vervangingen worden samen “Asset” genoemd). We informeren je voordat je je aangepaste of vervangende Asset inzendt over eventuele extra kosten. De versie van deze Voorwaarden die op de website staat als je een Asset inzendt, is van toepassing op dat ingezonden Asset. Je verleent Snap en zijn zusterbedrijven een vergunning om de Asset te gebruiken en te kopiëren om de Creatieve Tool te verspreiden en voor andere doeleinden, zoals vermeld in deze Voorwaarden. En we kunnen jou vragen of je een persoonlijke of zakelijke Creatieve Tool koopt.

In deze Voorwaarden worden al deze stappen vermeld en ze bevatten andere belangrijke bepalingen, zoals informatie over betaling, terugbetaling en annulering. Om Snap opdracht te geven tot het laten lopen van een Creatieve Tool, moet je eerst instemmen met deze Voorwaarden die je tijdens het inzendingsproces te zien krijgt.

Je verklaart dat je minimaal 18 jaar oud bent (of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in het land waarin jij je bevindt als je je bestelling plaatst) en in staat en bevoegd bent om in te stemmen met en je te houden aan deze Voorwaarden. Als je Snap opdracht wilt geven om een Creatieve Tool te laten lopen en nog niet meerderjarig bent, moet je de uitdrukkelijke toestemming van je ouders hebben.

Als je de Diensten gebruikt namens een bedrijf, bevestig je dat je bevoegd bent namens het bedrijf alle in deze Voorwaarden genoemde licenties te verlenen en in te stemmen met deze Voorwaarden. Je stemt ermee in dat de termen “je” en “jouw”, zoals in deze Voorwaarden gebruikt, zowel op jou als het bedrijf van toepassing zijn, afhankelijk wat van toepassing is.

Als onderdeel van het aankoopproces wordt je gevraagd de Asset ter beoordeling bij ons in te dienen. Je erkent en stemt ermee in dat Snap geheel naar eigen goeddunken beslist of de Asset als Creatieve Tool beschikbaar wordt gesteld.

2. Jouw licentie aan ons

Je verleent Snap, Snap Inc. en hun zusterbedrijven een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om de Asset bij het publiek onder de aandacht te brengen, te archiveren, kopiëren, in cache op te slaan, te versleutelen, op te slaan, te reproduceren, bewaren, verkopen, sublicentiëren, distribueren, over te dragen, uit te zenden, te synchroniseren, aan te passen, te wijzigen, veranderen, openbaar weer te geven, openbaar te laten lopen, te publiceren, herpubliceren, promoten, tonen, afgeleiden hiervan te maken en de Asset op een andere manier te gebruiken of in verband met de Diensten en de advertenties, marketing en promotie in verband hiermee, in alle vormen en via alle middelen of media die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld. Deze licentie omvat ook het recht voor Snap, Snap Inc. en hun zusterbedrijven om de Asset beschikbaar te stellen voor Snapchatgebruikers, deze te delen onder Snapchatgebruikers en voor opslag hiervan op hun apparaten. De licentie om de Asset binnen de Diensten als Creatieve Tool aan Snapchatgebruikers beschikbaar te stellen, is geldig tot 90 dagen na de datum waarop de looptijd van de Creatieve Tool binnen de Diensten eindigt om ons de kans te bieden ongeopende Snaps die de Creatieve Tool bevatten te bezorgen. Voor Persoonlijke Creatieve Tools op Maat geldt de licentie zolang de Creatieve Tool binnen Herinneringen beschikbaar is. De licentie blijft geldig voor het beperkte doeleinde van advertenties, marketing en promotie van de Diensten.

Je erkent en stemt ermee in dat Snapchatgebruikers Snaps die de Creatieve Tool bevatten kunnen opslaan, delen en bekijken tijdens en na de looptijd van de Creatieve Tool. Je erkent dat Snapchatgebruikers de Asset kunnen gebruiken voor andere doeleinden of op andere manieren dan je had gedacht. Je stemt ermee in dat dergelijk gebruik door gebruikers gemaakte inhoud betreft waarvoor Snap, Snap Inc. en hun zusterbedrijven niet verantwoordelijk zijn. Je stemt ermee in dat Snap, Snap Inc. en hun zusterbedrijven niet aansprakelijk zijn voor vorderingen of verlies op basis van of als gevolg van door gebruikers gemaakte inhoud, met inbegrip van door gebruikers gemaakte inhoud die gebruikmaakt van de Asset, zowel binnen als buiten de Diensten.

Als je jouw naam, logo, merk, beeltenis, afbeelding, visuele werk, muziek, geluidseffect of andere materialen (samen “Extra Elementen”) of de naam, het logo, het merk, de beeltenis, de afbeelding, het visuele werk, de muziek, het geluidseffect of andere materialen van derden in de Asset gebruikt, stem je ermee in dat deze licentie ook van toepassing is op alle Extra Elementen.

Je erkent en stemt ermee in dat Snap, Snap Inc. en hun zusterbedrijven eigenaar zijn van alle rechten binnen de Creatieve Tool-producten en eventuele extra tools die we aan jou ter beschikking stellen om jouw Asset te maken (zoals sjablonen of bitmoji's).

Je stemt ermee in dat Snap, Snap Inc. en hun zusterbedrijven op geen enkele manier verplicht zijn jou of derden een vergoeding te betalen voor de Asset of het gebruik van de Asset. Voor zover dat wettelijk is toegestaan doe je onherroepelijk afstand van alle morele of soortgelijke rechten van jou met betrekking tot de Asset wereldwijd, of stem je ermee in deze rechten niet uit te oefenen jegens Snap, Snap Inc. en hun zusterbedrijven als het niet is toegestaan hier afstand van te doen. Je stemt ermee in dat Snap naar eigen goeddunken het formaat van de Asset mag wijzigen, de transparantie van de Asset mag instellen en andere wijzigingen aan de Asset mag aanbrengen.

Als Snap de Asset beschikbaar stelt binnen de Diensten erken je en stem je ermee in dat Snap het recht (maar niet de plicht) heeft om de Asset openlijk aan jou toe te schrijven, waaronder door jouw naam, woonplaats, provincie en land te vermelden, zoals door jou opgegeven of zoals gekoppeld aan jouw Snapchataccount.

3. Beperkingen met betrekking tot de Inhoud van Assets

De Asset moet voldoen aan onze Richtlijnen voor het inzenden van Creatieve Tools op Maat, onze Communityrichtlijnen en ons Advertentiebeleid. Alles wat door ons niet is toegestaan als advertentie-inhoud is ook niet toegestaan als Creatieve Tool en alles dat door ons met beperkingen is toegestaan als advertentie is ook met beperkingen toegestaan als Creatieve Tool. Voor informatie over het kopen van een Creatieve Tool die een product bevat dat in de categorie advertenties met beperkingen valt, kun je contact opnemen met create-support@snap.com.

Snap kan jou de mogelijkheid bieden de Creatieve Tool op een bepaalde leeftijdscategorie te richten. Dit houdt in dat we de Creatieve Tool alleen beschikbaar stellen aan Snapchatgebruikers waarvan we redelijkerwijs denken dat ze binnen de door jou in de aankooptool geselecteerde leeftijdscategorie vallen. Je erkent en stemt ermee in dat Snapchatgebruikers die leeftijdsgerichte creatieve Tools op hun Snaps toepassen in staat zijn deze Snaps zonder leeftijdsbeperking naar andere Snapchatgebruikers te sturen. Als de inhoud van de Creatieve Tool volgens de wetgeving, regelgeving of branchenormen in de regio waar de Creatieve Tool gaat lopen leeftijdsgericht moet zijn, ben jij verantwoordelijk voor het selecteren van de juiste leeftijd in de aankooptool en zijn wij niet aansprakelijk als jij dat niet doet. Plaats je bestelling niet als een vereiste leeftijdsgerichte optie niet beschikbaar is.

4. Bestellingen, prijzen en beschikbaarheid

a. Bestellingen. We geven in de aankooptool de eerste datum weer waarop de Creatieve Tool zou kunnen gaan lopen.

We kunnen je de mogelijkheid bieden om de looptijd van de Creatieve Tool automatisch te verlengen met terugkerende facturering, zoals aangegeven in de aankooptool. Als je deze optie kiest, kan de Creatieve Tool lopen tot het wordt geannuleerd of tot je de Creatieve Tool weigert te verlengen.

b. Prijzen. We bepalen de prijzen van onze Creatieve Tools naar ons goeddunken op basis van een aantal factoren, waaronder hoelang en in welk gebied je de Creatieve Tool wilt laten lopen. Je kunt de prijs zien veranderen als je de omvang, locatie en looptijd van de Creatieve Tool in de aankooptool aanpast. We kunnen je ook de mogelijkheid bieden om een algemenere tijd en locatie voor de Creatieve Tool te kiezen en het bepalen van het geografische gebied, de duur en de prijs aan ons over te laten. We kunnen naar ons goeddunken elke dienst wijzigen, opschorten of beëindigen of de prijzen prospectief aanpassen. Je krijgt altijd de uiteindelijke aankoopprijs te zien voordat je klikt om je bestelling te plaatsen of een overeenkomst met ons aangaat. Voor aankopen waarbij sprake is van het automatisch verlengen van Creatieve Tools informeren we je van tevoren over eventuele prijswijzigingen die worden doorgevoerd aan het begin van de volgende verlengingsperiode. Voor zover volgens de plaatselijke wetgeving toegestaan, word je geacht de op dat moment geldende prijs te accepteren als je de verlenging niet annuleert volgens het op dat moment geldende annuleringsbeleid. Als je niet akkoord gaat met de verlenging of de prijswijziging, kun je voordat de verlenging ingaat annuleren. Lees alle berichten die we sturen over veranderingen van de prijs, deze Voorwaarden en eventuele andere aanbiedingen zorgvuldig.

c. Beschikbaarheid. Snap garandeert geen beschikbaarheid van Creatieve Tools in alle gebieden. Vergeet niet dat we meerdere Creatieve Tools kunnen laten lopen op één locatie en dat waarschijnlijk ook doen. We behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving bepaalde gebieden te blokkeren. Lees Artikel 8 voor informatie over restitutie en annulering.

5. Onze beoordeling van de voorgestelde Creatieve Tool

Als je je bestelling plaatst, betekent dat niet dat de Creatieve Tool binnen de Diensten beschikbaar wordt gesteld. Snap kan naar eigen goeddunken een voorgestelde Creatieve Tool weigeren als het in strijd is met de Beperkingen ten aanzien van de Inhoud van Assets in Artikel 3 of om een willekeurige andere reden. Terugstortingen voor geweigerde bestellingen worden beschreven in Artikel 8.

6. Je aankoop en betaling

a. Betaalwijzen. Snap accepteert verschillende betaalwijzen, zoals weergegeven in de aankooptool. Voordat je je verzoek om een Creatieve Tool te laten lopen bij Snap kunt indienen, moet je mogelijk een geldig betaalkaartnummer en de bijbehorende informatie verstrekken voor een betaalkaart die jij mag gebruiken, waaronder een of meer van de volgende gegevens: (i) je naam zoals vermeld op de kaart, (ii) het soort creditkaart of betaalpas, (iii) de vervaldatum van de kaart, (iv) eventuele activeringsnummers of -codes die nodig zijn om de kosten van je rekening te kunnen afschrijven, en (v) het factuuradres of postcode dat aan de kaart is gekoppeld. Je geeft Snap en onze betalingsverwerker of je in-app-aankoopprovider, al naar gelang van toepassing, toestemming om de informatie die je verstrekt te gebruiken om het bedrag voor de Creatieve Tool die je hebt ingediend, plus eventuele belastingen, vergoedingen en toeslagen die in deze Voorwaarden worden genoemd van je rekening af te schrijven naar ons goeddunken, waaronder het moment waarop de bestelling wordt geplaatst. Als de betaling niet kan worden verwerkt, kun je voordat de Creatieve Tool moet gaan lopen opnieuw een betalingswijze invullen.

Voor het automatisch verlengen van Creatieve Tools schrijven we voordat de verlengingsperiode ingaat het verschuldigde bedrag van je rekening af, tenzij de Creatieve Tool wordt geannuleerd of je de Creatieve Tool weigert te verlengen.

Je betaling wordt verwerkt voordat de Creatieve Tool gaat lopen. Als je met een betaalkaart betaalt, kunnen wij of kan een externe betalingsverwerker voor die tijd een of meer autorisatiecontroles uitvoeren voor de betaalkaart. Jij geeft ons of onze externe betalingsverwerker toestemming om jouw betaalgegevens op te slaan en, indien nodig, factuurbedragen van je rekening te blijven afschrijven tot de looptijd van de Creatieve Tool is beëindigd om onderbrekingen van de looptijd van de Creatieve Tool te voorkomen.

Als Snap geen betaling ontvangt van jouw betaalkaart of de verstrekker (of diens vertegenwoordiger) van een andere betaalwijze, blijf je verplicht en stem je ermee in alle verschuldigde bedragen op verzoek van Snap of onze vertegenwoordigers te voldoen.

b. Accountcodes/-tegoeden. Snap kan soms een code, tegoed, tegoedbon of andere vorm van korting verstrekken voor een door ons te bepalen bedrag en onder door ons te bepalen voorwaarden.

c. Kosten, vergoedingen en belastingen. Bevestig voordat je je bestelling plaatst dat alle gegevens van je aankoop juist zijn. Als je je bestelling plaatst, stem je ermee in de kosten van de Creatieve Tool te voldoen en, in het geval van het automatisch verlengen van Creatieve Tools, de prijs die geldt op het moment van verlenging (tenzij de Creatieve Tool wordt geannuleerd of je de Creatieve Tool weigert te verlengen) en de voor de bestelling verschuldigde belastingen, vergoedingen en heffingen, vrij van inhoudingen of aftrek voor belastingen (“Heffingen”). Wanneer de genoemde kosten niet worden voldaan, kan dit leiden tot beëindiging of opschorting van de Creatieve Tool. We bieden geen prijsbescherming en geven geen geld terug in het geval van een prijsdaling of promotieactie.

Als over jouw bestelling van een Persoonlijke Creatieve Tool op Maat belasting verschuldigd is (met inbegrip van btw en belasting op goederen en diensten), zal Snap of je in-app aankoopprovider, al naar gelang wat van toepassing is, deze belasting aan de betreffende belastinginstantie afdragen.

Als er belasting verschuldigd is over je Zakelijke Creatieve Tool op Maat (inclusief btw of goederen- en dienstenbelasting) en je deze belasting volgens het geldende recht moet afdragen en aangeven, stem je ermee in deze belastingen aan de bevoegde belastinginstantie af te dragen en hiervan belastingaangifte te doen. Als je verplicht belastingen moet inhouden of aftrekken, betaal je Snap of je in-app aankoopprovider, al naar gelang wat van toepassing is, een extra bedrag dat nodig is, zodat Snap of je in-app aankoopprovider, al naar gelang wat van toepassing is, een nettobedrag ontvangt dat gelijk is aan de heffingen. Daarnaast verstrek je Snap een btw-bon of andere documentatie ter ondersteuning van het inhouden van de heffingen.

Zie Artikel 19 voor specifieke belastinginformatie voor jouw land.

d. Overige betalingsvoorwaarden. Jouw overeenkomst met de verstrekker van je betaalkaart is van toepassing op jouw gebruik van de betreffende kaart en de voorwaarden van je in-app aankoopprovider zijn van toepassing op jouw gebruik van aankooptools in de app. Je moet jouw overeenkomsten met de betreffende derden raadplegen, en niet deze Voorwaarden, om vast te stellen welke rechten en plichten er bestaan tussen jou en de betreffende derden. Als je betalingsproblemen hebt met bestellingen via de app, neem dan rechtstreeks contact op met je in-app aankoopprovider. Als je je aankoop doet met een betaalkaart die door een bank buiten de Verenigde Staten is verstrekt, kan jouw bank kosten voor buitenlandse transacties en soortgelijke kosten in rekening brengen.

Jij bent verantwoordelijk voor het voldoen van ongeautoriseerde bedragen die worden gefactureerd door een externe partij in verband met jouw betaalwijze.

Tenzij je ons binnen 60 dagen nadat afwijkingen voor het eerst zijn verschenen op je rekeningoverzicht inlicht over deze afwijkingen, worden deze geacht door jou te zijn geaccepteerd, behalve in geval van via de app bestelde Geofilters.

7. Berichten van ons

Als je een aanvraag indient bij Snap om een Creatieve Tool te laten lopen, sturen we je een digitaal bericht. We gebruiken hiervoor de door jou verstrekte contactgegevens of de contactgegevens die aan je Snapchataccount zijn gekoppeld, afhankelijk wat van toepassing is. Deze bevestiging betekent niet dat we jouw inzending hebben geaccepteerd. We kunnen om een extra verificatie of informatie vragen voordat we bestellingen accepteren.

We kunnen je andere digitale berichten sturen over je bestelling van een Creatieve Tool, onder andere over status, verwerking van betalingen, terugbetaling, prijswijzigingen voor automatisch verlengde Creatieve Tools, en alle wijzigingen, updates of annuleringen van je bestelling. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we je ook digitale berichten sturen over Creatieve Tool-producten of onze andere producten of diensten.

Je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die we jou elektronisch sturen voldoen aan het juridische vereiste dat deze berichten schriftelijk moeten worden verstrekt, als dat vereiste van toepassing is.

8. Annulering en restitutie

a. Ons recht om te annuleren. Snap behoudt zich het recht voor de Creatieve Tool te allen tijde te weigeren of te annuleren, ook nadat de Creatieve Tool is gaan lopen, omdat we een bepaald gebied hebben geblokkeerd (zie Artikel 4), omdat jij of de Creatieve Tool onze voorwaarden of richtlijnen of de wet schendt (zie Artikel 3 en 5), of omdat de betaling niet is afgerond. Bovendien garanderen we niet dat prijsspecificaties volledig, juist, actueel en foutloos zijn, hoewel we ons best doen om onze producten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. In geval van een prijs- of specificatiefout hebben we het recht je bestelling naar ons goeddunken te annuleren, afhankelijk van jouw recht op restitutie indien van toepassing op grond van Artikel 8 (c) hieronder. Als we je bestelling voor een automatisch verlengde Creatieve Tool annuleren, brengen we na de datum van annulering geen kosten voor die Creatieve Tool in rekening. Meer informatie over restitutie voor annuleringen vind je hieronder.

b. Jouw recht om te annuleren. Je kunt de Creatieve Tool op elk moment nadat je je bestelling hebt geplaatst annuleren. Neem contact op via create-support@snap.com of gebruik een van de annuleringsmogelijkheden die Snap biedt om te annuleren of om te weigeren de Creatieve Tool te verlengen. Als je de creatieve Tool annuleert, kun je recht hebben op volledige of gedeeltelijke restitutie, zoals vermeld in deze Voorwaarden.

c. Restitutie

(i) Bestellingen in de app: restitutie voor bestellingen in de app worden verwerkt door onze in-app aankoopprovider. Neem voor informatie contact op met je in-app aankoopprovider.

(ii) Overige bestellingen: als jij of wij de Creatieve Tool annuleren voordat het binnen de Diensten te zien is, ontvang je het volledige bedrag dat je al voor die Creatieve Tool betaald hebt retour. Anders dan in het geval van automatisch verlengde Creatieve Tools kunnen we een deel van je geld terugstorten als jij de Creatieve Tool annuleert of als wij hem annuleren terwijl hij loopt, zodat je alleen betaalt voor de tijd dat de Creatieve Tool heeft gelopen. Op restitutie voor annuleringen van automatisch verlengde Creatieve Tools zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing waarmee je hebt ingestemd toen je de bestelling hebt geplaatst. Voor elke terugstorting op rekening door Snap geldt dat het 3-5 werkdagen kan duren voordat het bedrag op je rekening staat.

Als we je bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren, stem je ermee in dat je recht hebt op een van de volgende rechtsmiddelen: (1) we storten een bedrag ter hoogte van het bedrag voor het geannuleerde deel van de bestelling terug op het rekeningnummer dat voor die bestelling is gebruikt, of (2) we brengen het geannuleerde deel van de bestelling niet bij jou in rekening. Zoals hierboven vermeld, ben jij verantwoordelijk voor alle kosten van bestellingen die al zijn verwerkt voordat je annulering is ontvangen en zullen deze van je rekening worden afgeschreven.

d. Geldigheid van Voorwaarden. De Inleiding en artikel 2, 6-8, 12-13 en 15-19 van deze Voorwaarden blijven van toepassing bij beëindiging van deze Voorwaarden en bij het verlopen van de binnen deze Voorwaarden verleende licenties.

9. Levering van de Creatieve Tool

Als we je bestelling ontvangen, stellen we de Creatieve Tool beschikbaar zoals door jou in je inzending aangevraagd, tenzij we dat niet kunnen doen om redenen waarop wij geen invloed hebben of om andere redenen zoals omschreven in deze Voorwaarden. We garanderen geen perfecte levering en we garanderen niet dat Snapchatgebruikers ervoor kiezen om de Creatieve Tool te gebruiken.

Nadat je de Asset hebt ingezonden kan Snap je een scanbare code (“Snapcode”) verstrekken. Je moet deze Snapcode gebruiken in overeenstemming met de Snapchat Merkrichtlijnen en Gebruiksrichtlijnen voor Snapcode. Snapchatgebruikers kunnen de keuze krijgen de Creatieve Tool te gebruiken door de Snapcode te scannen of via andere door Snap geleverde middelen (elk een “Sleutel”). Elke Snapchatgebruiker kan de Creatieve Tool ontgrendelen. Snap behoudt zich het recht voor de Sleutel naar eigen inzicht te deactiveren en ergens anders aan toe te wijzen.

10. Zakelijke Creatieve Tools en reclame

Voor je de Asset inzendt, kan Snap je vragen of de Creatieve Tool persoonlijk is of voor een bedrijf. Klik op “bedrijf” (a) als je de Asset namens een bedrijf inzendt, (b) als de Asset merken, logo's of bedrijfsmerken of -namen bevat, of (c) als de Asset een bedrijf of merk promoot. We noemen Creatieve Tools die dit soort Assets bevatten “Zakelijke Creatieve Tools op Maat.” We noemen andere Creatieve Tools “Persoonlijke Creatieve Tools op Maat.” Je stemt ermee in dat je geen merken, logo's of bedrijfsmerken of -namen gebruikt en geen bedrijf of merk promoot in een Persoonlijke Creatieve Tool op Maat. Als je een Asset voor een Zakelijke Creatieve Tool op Maat inzendt, stem je ermee in de juiste bedrijfsnaam in de Asset op te nemen.

We kunnen naar eigen goeddunken een label of bericht toevoegen om Snapchatgebruikers erop te wijzen dat de Creatieve Tool een gekocht product betreft. Het woord “gesponsord” of een soortgelijk woord of soortgelijke uitdrukking kan op de Creatieve Tool verschijnen als gebruikers het voor het eerst zien. Dat is een van de redenen waarom het erg belangrijk is dat je op “bedrijf” klikt als de Creatieve Tool eigenlijk een bedrijf of merk promoot. We mogen in dat label of bericht naar eigen goeddunken de naam opnemen die jij in de aankooptool hebt ingevuld. Jij bent verantwoordelijk voor het opnemen van eventuele wettelijk in reclame vereiste kennisgevingen in de Creatieve Tool, wij niet.

Snap, Snap Inc. of hun zusterbedrijven mogen zonder vergoeding aan jou of anderen advertenties in de buurt van de Creatieve Tool plaatsen. Snapchatgebruikers die swipen om het filteraanbod van Snapchat te bekijken, kunnen bijvoorbeeld een Creatieve Tool van een merk of een gesponsorde Creatieve Tool te zien krijgen, of een Snapchatgebruiker kan de Creatieve Tool toepassen op zijn inhoud en deze inhoud kan een advertentie of andere merkgerelateerde inhoud of gesponsorde inhoud binnen de Diensten bevatten of hierdoor worden opgevolgd of voorafgegaan.

11. Promotie-acties

Als je de Creatieve Tool of een deel van de Diensten gebruikt als onderdeel van een loterij, wedstrijd, aanbieding of andere promotie-actie (elk afzonderlijk een “Promotie-actie”) ben jij alleen verantwoordelijk voor naleving van alle wetgeving waar je Promotie-actie wordt aangeboden en voor naleving van onze Regels voor Promotie-acties. Tenzij we schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Snap geen sponsor of beheerder van jouw Promotie-actie.

12. Jouw verklaringen en garanties

Naast jouw verklaringen en garanties op grond van de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited, verklaar en garandeer je dat (a) je beschikt over alle rechten en noodzakelijke toestemmingen om de Asset en alle Extra Elementen in de Asset in licentie te geven en om vrijstellingen te verlenen afstand te doen van rechten in verband met de Asset en alle Extra Elementen in de Asset aan Snap, Snap Inc. en hun zusterbedrijven, (b) de Asset niet in strijd is met deze Voorwaarden of onze Communityrichtlijnen, ons Advertentiebeleid, onze Richtlijnen voor het inzenden van Creatieve Tools op Maat, (c) de Asset, en het gebruik hiervan in verband met de Diensten, geen inbreuk maakt op een patent, auteursrecht, handelsmerk, privacyrecht of publiciteitsrecht (waaronder begrepen portretrecht) of andere rechten van personen of instanties, (d) je de Asset niet aan andere personen of instanties hebt toegewezen, in licentie gegeven of op een andere manier hebt bezwaard, (e) de Asset voldoet aan alle wet- en regelgeving en geschikt is voor een doelgroep van 13 jaar en ouder (of de leeftijden die je via de aankooptool hebt ingesteld, indien van toepassing), (f) de Asset derden, nu en in de toekomst, niet in diskrediet brengt, druk op hen uitoefent, hen letsel of schade toebrengt of hen emotionele schade toebrengt, (g) alle informatie die je aan Snap hebt verstrekt in verband met de Asset en jouw inzending van de Asset juist is, en (h) je geen betaalkaart of andere betaalwijze gebruikt om bij Snap een aanvraag in te dienen om een Creatieve Tool te laten lopen, tenzij je daartoe wettelijk bevoegd bent. Als Snap de Asset goedkeurt en gebruikt, doet deze goedkeuring niet af aan en doe je hiermee geen afstand van je verklaringen en garanties in deze Voorwaarden.

Je verklaart en garandeert verder dat jij of, als je een bedrijf bent, enige gelieerde bedrijven van het bedrijf niet voorkomt/voorkomen op lijsten met partijen waarmee geen zaken gedaan mag worden die worden bijgehouden door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of een andere relevante overheidsinstantie, bijvoorbeeld de Amerikaanse Specially Designated Nationals List, Foreign Sanctions Evaders List, Denied Parties List, Unverified List en Entity List, en de geconsolideerde lijsten van personen en instanties waarvoor financiële sancties gelden van het Verenigd Koninkrijk en de EU; dat je (als je een bedrijf bent) geen eigendom bent van of wordt bestuurd door een dergelijke verboden partij; en dat je niet woonachtig of gevestigd bent in een land waarmee niet gehandeld mag worden volgens de hierboven genoemde sancties of een bedrijf bent dat is opgericht naar het recht van een dergelijk land.

Als je de Diensten gebruikt namens een bedrijf verklaar en garandeer je verder dat je een bevoegd vertegenwoordiger van het bedrijf bent en bevoegd bent namens het bedrijf deze Voorwaarden te aanvaarden en dat je namens het bedrijf instemt met deze Voorwaarden.

13. Jouw vrijwaring aan ons

In aanvulling op jouw vrijwaringsplichten op grond van de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited, stem je ermee in Snap, Snap Inc. en hun gelieerde bedrijven, directie, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, licentiehouders, vertegenwoordigers en tussenpersonen voor zover wettelijk toegestaan te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle klachten, aanklachten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van, voortkomend uit of op enigerlei wijze in verband met (a) het gebruik van de Asset door Snap en derden, met inbegrip van de Extra Elementen, indien van toepassing, in verband met de Diensten, (b) jouw gebruik van de Diensten en jouw activiteiten in verband met de Diensten, (c) schending of vermeende schending van wet- en regelgeving door jou in verband met jouw gebruik van de Diensten of jouw activiteiten in verband met de Diensten, (d) vorderingen dat de Asset inbreuk maakt op een auteursrecht, merk, bedrijfsgeheim, modelrecht, handelsimago, octrooi, publiciteitsrecht (waaronder begrepen portretrecht), privacyrecht of ander recht van personen of instanties, (e) jouw gebruik van door derden geleverde producten of diensten in verband met de Diensten, zelfs als dit door Snap is goedgekeurd of wordt aangeraden, (f) fraude of onjuiste voorstelling van zaken door jou, of (g) schending of vermeende schending van deze Voorwaarden door jou, met inbegrip van daadwerkelijk of vermeende schending van jouw verklaringen, garanties en plichten.

14. Geen joint venture, agentuurrelatieovereenkomst van opdrachtovereenkomst of arbeidsrelatie

Niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat alsof er sprake is van een joint venture-, opdrachtgever-opdrachtnemer- of arbeidsrelatie tussen jou en ons of onze zusterbedrijven.

15. Toepasselijk recht en geschillen tussen jou en Snap

Op deze Voorwaarden zijn de bepalingen over Rechtskeuze en Exclusief forum van de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited van toepassing.

Zoals we ook zeggen in de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited: laten we erover praten als je je ergens zorgen over maakt. Neem contact met ons op via create-support@snap.com en we doen ons best om het probleem op te lossen.

De Arbitragebepaling van de Servicevoorwaarden van Snap Group Limited is van toepassing op de aankoop van Zakelijke Creatieve Tools op Maat.

Lees ook Artikel 19 van deze Voorwaarden voor informatie over beslechting van geschillen specifiek voor de locatie waar jij je bestelling plaatst of, als je de Diensten namens een bedrijf gebruikt, het land waarin de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt.

16. Wijzigingen van deze Voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Je kunt zien wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd door te kijken naar de “Ingangsdatum” bovenaan. Wijzigingen van deze Voorwaarden gaan in zodra we de aangepaste versie op onze website plaatsen en zijn van toepassing op alle bestellingen die na die tijd worden geplaatst. Door bij Snap een aanvraag in te dienen om een Creatieve Tool te laten lopen of door een Creatieve Tool te verlengen nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, word je geacht in te stemmen met de gewijzigde Voorwaarden. Dien geen aanvraag in bij Snap om een Creatieve Tool te laten lopen als je het op enig moment niet eens bent met een deel van deze Voorwaarden.

Neem als je vragen over deze Voorwaarden hebt contact op via create-support@snap.com.

17. Afsluitende bepalingen

Deze Voorwaarden scheppen of verlenen geen rechten ten gunste van derden. Als we een bepaling uit deze Voorwaarden niet uitoefenen, betekent dit niet dat we afstand doen van ons recht. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend. Als een bepaling van deze Voorwaarden om een bepaalde reden door een rechtbank of een bevoegde arbiter ongeldig, onrechtmatig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling scheidbaar van deze Voorwaarden geacht en de geldigheid van de bepaling heeft geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden (die onverminderd van kracht blijft). Zoals in deze Voorwaarden gebruikt, betekent “met inbegrip van” “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. Snap mag zijn rechten en plichten op grond van deze Voorwaarden, en op grond van eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op een automatisch verlengde Creatieve Tool, geheel of gedeeltelijk zonder kennis en te allen tijde overdragen aan een willekeurige partij. Deze Voorwaarden mogen niet door jou worden toegekend aan een ander en je mag je plichten op grond hiervan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snap delegeren. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels en wanneer de vertaalde versie van deze Voorwaarden strijdig is met de Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie.

18. Contact met ons opnemen

Snap stelt opmerkingen, vragen, zorgen of suggesties op prijs. Om ons feedback te sturen, ga je naar https://support.snapchat.com/en-US/ca/create. Het bedrijf dat buiten de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor de Diensten heet Snap Group Limited en is gevestigd in Engeland te 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom met bedrijfsnummer 09763672. Bevoegd vertegenwoordiger: David Lewis, Directeur. Btw-nummer: GB 237218316.

We vinden het altijd leuk om iets van onze gebruikers te horen. Maar als je vrijwillig feedback of suggesties geeft, houd er dan rekening mee dat we je ideeën kunnen gebruiken zonder jou daarvoor te compenseren.

19. Landspecifieke voorwaarden

Als je in een van de hieronder genoemde landen woont wanneer je een aanvraag indient bij Snap om een Creatieve Tool te laten lopen of de Diensten gebruikt namens een bedrijf dat in een van de hieronder genoemde landen gevestigd is, zijn de voor dat land vermelde aanvullende voorwaarden op jou van toepassing. Als je je in de Europese Unie bevindt als je een aanvraag indient bij Snap om een Creatieve Tool te laten lopen of de Diensten gebruikt namens een bedrijf dat in de Europese Unie gevestigd is, zijn de voorwaarden voor de Europese Unie op jou van toepassing naast eventuele voorwaarden specifiek voor jouw land.

Europese Unie:

Voor individuele consumenten (geen bedrijven): volg deze link naar het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie voor informatie over beslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Als je de Diensten gebruikt namens een bedrijf dat in de Europese Unie is gevestigd (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) stem je ermee in ons de volledige juridische naam van jouw bedrijf, het adres van jouw bedrijf en je geldige btw-nummer te verstrekken als je een aanvraag indient bij Snap om een Creatieve Tool te laten lopen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor controle en moet rekening houden met verlegde btw (indien van toepassing).

Met betrekking tot Artikel 8 van deze Voorwaarden en in aanvulling op het contractuele recht op annulering op grond van dat Artikel heb je als je consument in de Europese Unie bent als je een aanvraag indient bij Snap om een Creatieve Tool te laten lopen en je een Persoonlijke Creatieve Tool op Maat hebt ingezonden het wettelijke recht je mening te herzien binnen 14 dagen na aankoop of de datum van verlenging van een automatisch verlengde Creatieve Tool, al naar gelang van toepassing (de “annuleringsperiode”). Echter, zoals hieronder wordt uitgelegd, heb je als de Creatieve Tool eenmaal binnen de Diensten loopt na je aankoop of verlenging niet langer het wettelijke recht je mening te herzien. Door Snap de opdracht te geven de Creatieve Tool binnen de Diensten te laten lopen voordat de annuleringsperiode is verstreken, en mits je de Creatieve Tool niet hebt geannuleerd voordat deze binnen de Diensten loopt, verleen je Snap uitdrukkelijk toestemming om de Creatieve Tool binnen de annuleringsperiode binnen de Diensten beschikbaar te stellen en erken je dat je geen wettelijk recht op annulering meer hebt nadat de Creatieve Tool is gaan lopen. Om de Creatieve Tool te annuleren voordat Snap deze binnen de diensten beschikbaar stelt, hoef je Snap alleen te laten weten dat je hebt besloten te annuleren op de manier die wordt uitgelegd in Artikel 8(b) van deze Voorwaarden of door het onderstaande annuleringsformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Als we je annulering ontvangen, sturen we je hiervan een bevestiging via e-mail. Als je de Creatieve Tool in overeenstemming met deze Voorwaarden annuleert, worden alle betalingen die je al voor deze Creatieve Tool hebt gedaan teruggestort.

Annuleringsformulier

Aan Snap Group Limited,

Adres: Snap Group Limited Custom Creative Tools Support, 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom E-mail: create-support@snap.com

Ik deel/Wij delen [*] u hierbij mee dat ik/wij [*] mijn/onze [*] koopovereenkomst voor de volgende goederen [*]/voor levering van de volgende dienst [*] annuleer/annuleren,

Besteld op [*]/ontvangen op [*],

Naam consument(en),

Adres consument(en),

Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

[*] Doorhalen wat niet van toepassing is

Australië

Met betrekking tot Artikel 2 van deze Voorwaarden, ten aanzien van morele rechten, stem je ermee in dat Snap handelingen uitvoert of niet uitvoert die anders inbreuk zouden maken op jouw morele rechten of soortgelijke rechten die jij wereldwijd mogelijk hebt ten aanzien van de Asset.

Australië en Nieuw-Zeeland:

Niet-uitsluitbare Garanties: niets uit deze Voorwaarden (met inbegrip van Artikel 8(c)) beperkt of wijzigt wettelijke consumentengaranties of impliciete voorwaarden of garanties waarvan uitsluiting van deze voorwaarden in strijd is met de wet of die ertoe leiden dat een deel van deze voorwaarden nietig is of deze uitsluit.

Brazilië:

Met betrekking tot Artikel 6 van deze Voorwaarden, voor Persoonlijke Creatieve Tools op Maat en Zakelijke Creatieve Tools op Maat, is de totale aankoopprijs die in de aankooptool wordt getoond exclusief voorheffingen op inkomstenbelasting, ISS of andere belastingen die je mogelijk moet innen, afdragen of inhouden. Neem contact op met je belastingadviseur om erachter te komen of je verplicht bent voorheffingen op inkomstenbelasting, ISS of andere belastingen te innen, af te dragen of in te houden met betrekking tot de Persoonlijke Creatieve Tool op Maat of de Zakelijke Creatieve Tool op Maat. Je stemt ermee in dergelijke belastingen zoals wettelijk vereist te innen, af te dragen of in te houden.

Canada:

Voor inwoners van Quebec: Artikel 15 van deze Voorwaarden is van toepassing voor consumenten die in Quebec wonen.

Je stemt ermee in dat deze Voorwaarden en alle documenten en correspondentie die hiermee verband houden alleen in het Engels worden opgesteld. Vous convenez que ces conditions et tous les documents et de la correspondance s’y rattachant seront rédigés en anglais seulement.

Frankrijk (in aanvulling op bovenstaande voorwaarden voor de Europese Unie):

Niets in deze Voorwaarden is van invloed op jouw wettelijke rechten en rechtsmiddelen op grond van de Franse consumentenwetgeving.

De Franse wetgeving verplicht ons jou te herinneren aan Artikel L215-1 tot en met L215-3 en L241-3 van de Franse consumentenwet:

Voor dienstenovereenkomsten die worden aangegaan voor een beperkte duur met een clausule over automatische verlenging moet de professionele dienstverlener de consument schriftelijk, per brief of via e-mail, maximaal drie maanden en minimaal een maand voor het verlopen van de periode waarbinnen verlenging kan worden geweigerd informeren over de mogelijkheid af te zien van verlenging van een overeenkomst met een clausule over automatische verlenging die hij is aangegaan. Deze informatie, die op een duidelijke en begrijpelijke manier moet worden verstrekt, vermeldt duidelijk zichtbaar de deadline voor het niet verlengen van de overeenkomst.

Als de consument deze informatie niet in overeenstemming met de bepalingen van de eerste paragraaf heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst op elk moment op of na de verlengingsdatum kosteloos beëindigen.

Alle voorschotten die zijn betaald na de laatste verlengingsdatum of, in het geval van overeenkomsten met een onbeperkte looptijd, na de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst met beperkte looptijd is omgezet, zullen binnen dertig dagen na de annuleringsdatum worden terugbetaald, na aftrek van de bedragen voor uitvoering van de overeenkomst tot die datum.

De bepalingen van dit artikel gelden zonder dat afbreuk wordt gedaan aan andere specifieke bepalingen over het informeren van consumenten die op sommige overeenkomsten van toepassing zijn.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op drinkwater- en waterzuiveringsbedrijven.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen professionals en niet-professionals.

Wanneer geen terugbetaling door de professional plaatsvindt zoals bepaald in Artikel 2015-1 hierboven, is over de verschuldigde bedragen wettelijke rente verschuldigd.

Zweden (in aanvulling op bovenstaande voorwaarden voor de Europese Unie):

Niets in deze Voorwaarden is van invloed op jouw wettelijke rechten en rechtsmiddelen op grond van de Zweedse consumentenwetgeving, met inbegrip van de Consumer Contract Terms Act (1994:1512), de Distance and Off-premises Contract Act (2005:59) en de Consumer Sales Act (1990:932).

Verenigd Koninkrijk (in aanvulling op de voorwaarden voor de Europese Unie hierboven):

Niets in deze Voorwaarden is van invloed op jouw wettelijke rechten en rechtsmiddelen op grond van de consumentenwetgeving van het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van de Consumer Rights Act 2015. Ga voor gedetailleerde informatie over jouw consumentenrechten naar de Citizens Advice-website op www.adviceguide.org.uk of bel 03454 04 05 06.