Regulamin usługi Snap Inc.

(dotyczy użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych)

Obowiązuje od: 15 listopada 2021

Witamy!

Przygotowaliśmy ten Regulamin (dalej: „Regulamin”), aby umożliwić Użytkownikom zapoznanie się z zasadami, które stanowią fundament naszych relacji z Użytkownikami naszych Usług. Staraliśmy się napisać go jak najprostszym językiem i unikać terminologii prawniczej, lecz w niektórych miejscach Regulamin ten może przypominać tradycyjną umowę. Istnieje ku temu słuszny powód: niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Snap Inc. (dalej: „Snap”). Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

Korzystanie ze Snapchata, Bitmoji lub dowolnych produktów lub usług podlegających temu Regulaminowi (dalej zwanych „usługami”), jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przestrzeganie jego zapisów. Oczywiście jeśli użytkownik nie zgadza się z nimi, nie powinien korzystać z tych usług.

Niniejszy Regulamin obowiązuje w przypadku Użytkowników na terytorium Stanów Zjednoczonych lub Użytkowników, których główny podmiot gospodarczy znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli użytkownik mieszka poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub jego główny podmiot gospodarczy znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, Snap Group Limited zapewnia mu Usługi, a nasze relacje opierają się na zasadach Regulaminu Snap Group Limited.

UWAGA: NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ ZAMIESZCZONĄ W DALSZEJ CZĘŚCI. Z WYJĄTKIEM KONKRETNYCH RODZAJÓW SPORÓW WSKAZANYCH W NINIEJSZEJ KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ UŻYTKOWNIK ORAZ FIRMA SNAP WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, ŻE SPORY POMIĘDZY WAMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE W DRODZE OBOWIĄZKOWEGO I WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU I ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM ORAZ DO GRUPOWEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM. UŻYTKOWNIK MA PRAWO ODSTĄPIĆ OD ARBITRAŻU, JAK WYJAŚNIONO W NINIEJSZEJ KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ.

1. Osoby uprawnione do korzystania z usług

Osoba poniżej 13 roku życia nie może utworzyć konta ani korzystać z usług Snapa. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z usług wyłącznie za uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy o dopilnowanie, że Twój rodzic lub opiekun prawny przeczytał i omówił z Tobą niniejszy Regulamin, zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych Usług. Możemy zaoferować dodatkowe usługi, dla których obowiązuje dodatkowy regulamin, według którego granica wieku użytkowników może być wyższa. Prosimy więc dokładnie zapoznać się ze wszystkimi regulaminami. Korzystając z naszych usług oświadczasz, gwarantujesz i wyrażasz zgodę na to, że:

 • możesz zawrzeć wiążącą prawnie umowę z firmą Snap;

 • nie jesteś osobą wyłączoną z otrzymywania usług na mocy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub w innej, adekwatnej jurysdykcji, co obejmuje np. niefigurowanie na liście sankcji Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, obejmującej Specjalnie Wyznaczonych Obywateli lub obowiązywanie innych podobnych zakazów.

 • nie jesteś osobą skazaną za przestępstwa seksualne; oraz

 • będziesz przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszystkich ustaw, rozporządzeń i regulaminów szczebla lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

Jeśli korzystasz z usług w imieniu podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu, oświadczasz, że posiadasz upoważnienie do powiązania prawnego tego podmiotu gospodarczego z niniejszym Regulaminem i zgadzasz się na jego treść w imieniu tego podmiotu gospodarczego lub podmiotu (a wszystkie określenia „użytkownik” w tym Regulaminie oznaczają wówczas jednakowo Ciebie, jako użytkownika końcowego, oraz dany podmiot gospodarczy lub podmiot). Jeśli użytkownik korzysta z usług w imieniu podmiotu rządu Stanów Zjednoczonych, wyraża zgodę na poprawki do Regulaminu usług Snap Inc. dla użytkowników pracujących dla agencji rządowych USA.

2. Prawa udzielane użytkownikowi

W relacjach między użytkownikiem a nami, Snap (wraz z licencjodawcami) jest właścicielem usług, w tym wszystkich zastrzeżonych treści, informacji, materiałów, oprogramowania, obrazów, tekstu, grafiki (w tym wszelkich awatarów Bitmoji, które użytkownik może tworzyć przy użyciu dostarczanych przez nas elementów wizualnych), ilustracji, logo, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, praw autorskich, fotografii, materiałów audio, wideo, muzyki oraz sposobu „wyglądu i działania” usług, a także wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Firma Snap udziela użytkownikowi osobistej, obowiązującej na całym świecie licencji na dostęp oraz korzystanie z usług. Licencja ta jest bezpłatna, nieprzenoszalna, niewyłączna, odwołalna oraz niepodlegająca sublicencjonowaniu. Niniejsza licencja udzielana jest wyłącznie w celu korzystania z usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz innymi zasadami, takimi jak nasze Wytyczne dla społeczności oraz Wytyczne dotyczące dźwięków na Snapchacie. Użytkownik nie możesz korzystać z usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie możesz również pomagać innym osobom w takim postępowaniu.

3. Prawa udzielane nam przez użytkownika

Wiele naszych usług pozwala na tworzenie, wgrywanie, zamieszczanie, przesyłanie, otrzymywanie oraz przechowywanie treści. W przypadku skorzystania z tych usług zachowujesz wszelkie prawa własności, które przysługiwały Ci w odniesieniu do tych treści. Przyznajesz nam jednak licencję do korzystania z nich. Zakres tej licencji zależy od tego, z których usług korzystasz oraz od wybranych przez siebie ustawień.

Wysyłając do naszych usług każdą treść, przyznajesz firmie Snap Inc. i naszym podmiotom zależnym licencję, która obowiązuje na całym świecie i nie jest objęta tantiemami, podlega sublicencjonowaniu i jest przenoszalna. Licencja pozwala nam na hostowanie, przechowywanie, korzystanie, wyświetlanie, reprodukowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, edytowanie, publikowanie i rozpowszechnianie tych treści. Licencja jest udzielana w ograniczonym celu obsługi, opracowywania, dostarczania, promocji i doskonalenia istniejących usług oraz badania i tworzenia nowych. Licencja ta obejmuje prawo do udostępniania treści użytkowników oraz przekazywania tych praw dostawcom usług, z którymi łączą nas stosunki umowne związane ze świadczeniem usług, wyłącznie w celu świadczenia takich usług.

Materiały przesyłane w ramach usługi Story, które są ustawione jako widoczne dla wszystkich, a także treści przesyłane do usług publicznych, takich jak Profile publiczne, Snap Map czy Lens Studio, nazywamy „treściami publicznymi”. Ponieważ treści publiczne są z natury publiczne — nie-prywatne — użytkownik przyznaje firmie Snap, jej podmiotom powiązanym, innym użytkownikom usług i naszym partnerom biznesowym wszystkie te same prawa, które przyznano treściom niepublicznym w poprzednim punkcie, a także nieograniczone, obowiązujące na całym świecie, wolne od tantiem, nieodwołalne oraz wieczyste prawo i licencję na tworzenie dzieł pochodnych, promowanie, wystawianie, nadawanie, rozpowszechnianie, reprodukcję, dystrybucję, synchronizację, nakładanie efektów graficznych i dźwiękowych, publiczne odtwarzanie i publiczne wyświetlanie wszystkich lub części treści publicznych użytkownika (w tym oddzielnych filmów wideo, obrazów, nagrań dźwiękowych lub kompozycji muzycznych w nich zawartych) w dowolnej formie i we wszystkich mediach lub metodach dystrybucji, obecnie znanych lub opracowanych w późniejszym czasie. Kiedy użytkownik pojawia się w treściach publicznych, tworzy je, przesyła, publikuje lub wysyła (w tym swoje Bitmoji), przyznaje również Snapowi, naszym podmiotom powiązanym, innym użytkownikom usług oraz naszym partnerom biznesowym nieograniczone, obowiązujące na całym świecie, wolne od tantiem, nieodwołalne i wieczyste prawo i licencję na wykorzystanie imienia i nazwiska, podobizny i głosu każdej osoby występującej w treściach publicznych do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Oznacza to między innymi, że użytkownik nie będzie miał prawa do żadnego wynagrodzenia, jeśli jego treści, filmy wideo, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, kompozycje muzyczne, imię i nazwisko, podobizna lub głos zostaną wykorzystane przez nas, nasze podmioty powiązane, użytkowników usług lub naszych partnerów biznesowych. Informacje dotyczące ustawień preferencji dotyczących osób mogących oglądać Twoje treści, znajdują się w naszej Polityce prywatności i na Stronie wsparcia. Wszystkie treści publiczne muszą być odpowiednie dla osób powyżej 13 roku życia.

Nie jesteśmy do tego zobowiązani, lecz możemy w każdej chwili i z dowolnej przyczyny przejrzeć Twoje treści, a także je skontrolować lub usunąć. Wspomniane przyczyny mogą obejmować świadczenie i tworzenie usług lub uznanie przez nas, że Twoje treści naruszają niniejszy Regulamin. Spoczywa na Tobie wyłączna odpowiedzialność za treści, które tworzysz, wgrywasz, zamieszczasz, wysyłasz lub przechowujesz za pośrednictwem usługi.

My, nasze podmioty powiązane oraz partnerzy zewnętrzni możemy umieszczać w usługach reklamy, w tym reklamy spersonalizowane oparte na informacjach dostarczonych nam przez użytkowników, gromadzonych przez nas lub uzyskanych przez nas na ich temat. Reklamy mogą czasami pojawiać się w sąsiedztwie treści użytkownika.

Opinie naszych użytkowników są dla nas zawsze bardzo ważne. Jednak użytkownicy, którzy przekazują nam opinie lub sugestie, powinni mieć świadomość, że możemy je wykorzystać bez jakiejkolwiek rekompensaty na ich rzecz, bez ograniczeń i zobowiązań. Użytkownik zgadza się, że będziemy posiadać wszelkie prawa do wszelkich materiałów lub elementów opracowanych przez nas w oparciu o takie opinie lub sugestie.

4. Dodatkowe warunki dotyczące usług specjalnych

Dodatkowe warunki wymienione na stronie Regulaminu i Polityki Snap lub w inny sposób udostępnione użytkownikowi, mogą mieć zastosowanie do konkretnych usług. Jeśli korzystasz z tych usług, wówczas te dodatkowe warunki stają się częścią niniejszego Regulaminu. Jeśli którykolwiek z obowiązujących warunków dodatkowych jest sprzeczny z niniejszym Regulaminem, warunki dodatkowe będą miały pierwszeństwo podczas korzystania przez użytkownika z usług, do których mają one zastosowanie.

5. Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak są przetwarzane ich dane podczas korzystania z usług, czytając naszą Politykę prywatności.

6. Treści innych osób

Większość z treści w naszych usługach tworzą użytkownicy, wydawcy oraz inne osoby trzecie. Niezależnie od tego, czy treść jest publikowana publicznie, czy wysyłana prywatnie, odpowiedzialność za nią ponosi wyłącznie użytkownik lub podmiot, który ją przesłał. Chociaż Snap zastrzega sobie prawo do przeglądania lub usuwania wszystkich treści pojawiających się w usługach, nie znaczy to, że przeglądamy i moderujemy je na bieżąco. Dlatego nie możemy zagwarantować, że inni użytkownicy lub treści, które dostarczają za pośrednictwem usług, będą zgodne z naszym Regulaminem lub Wytycznymi dla społeczności.

7. Poszanowanie usług i praw SnapSnap’s Rights

Użytkownik musi również przestrzegać praw firmy Snap i stosować się do Wytycznych dotyczących marki Snapchat, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji oraz wszelkich innych wytycznych, stron pomocy technicznej lub często zadawanych pytań publikowanych przez firmę Snap lub jej podmioty powiązane. Oznacza to, między innymi, że nie wolno podejmować, próbować podejmować, umożliwiać ani zachęcać innych osób do podejmowania jakichkolwiek z poniższych działań:

 • wykorzystywania marki, logo, ikon, elementów interfejsu, projektów, zdjęć, filmów ani żadnych innych materiałów, które Snap udostępnia za pośrednictwem usług, wyłączając przypadki wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, Wytycznych dotyczących marki Snap, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji lub innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez firmę Snap Inc. lub nasze podmioty powiązane;

 • naruszania praw autorskich, znaków towarowych lub innych prawa własności intelektualnej firmy Snap lub jej spółek powiązanych;

 • kopiowania, modyfikowania, archiwizowania, pobierania, przesyłania, ujawniania, rozpowszechniania, sprzedawania, wynajmowania, rozpowszechniania, nadawania, wykonywania, wyświetlania, udostępniania, tworzenia materiałów pochodnych ani wykorzystywania w inny sposób usług lub treści zawartych w usługach, z wyjątkiem plików tymczasowych, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową użytkownika w celach wyświetlania, zgodnie z innymi wyraźnymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgodnie z inną wyraźną zgodą udzieloną przez nas na piśmie lub zgodnie z zamierzoną funkcjonalnością usługi;

 • tworzenia więcej niż jednego konta dla siebie, tworzenia innego konta, jeśli konto użytkownika zostało już przez nas zdezaktywowane, podejmowania prób uzyskania dostępu do usług za pośrednictwem nieautoryzowanych aplikacji stron trzecich, pozyskiwania danych logowania od innych użytkowników ani kupowania, sprzedawania, wynajmowania lub użyczania do znajomego dostępu do swojego konta, nazwy użytkownika, Snapów lub linku;

 • odtwarzania kodu źródłowego, duplikowania, dekompilowania, rozbierania lub dekodowania usług (w tym wszelkich koncepcji lub algorytmów leżących u ich podstaw) lub w inny sposób wydobywania kodu źródłowego oprogramowania usługi;

 • korzystania z robotów, spiderów, crawlerów, scraperów lub innych zautomatyzowanych metod lub interfejsów do uzyskiwania dostępu do usług lub wydobywania z nich danych innych użytkowników;

 • korzystania ani tworzenia aplikacji zewnętrznych, komunikujących się z usługami lub treściami i danymi innych użytkowników bez naszej pisemnej zgody;

 • korzystania z usług w sposób, który mógłby zakłócić, zaburzyć, negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić innym użytkownikom pełne korzystanie z usług lub który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić funkcjonowanie usług;

 • przesyłania wirusów lub innych złośliwych programów lub w inny sposób narażania, omijania lub obchodzenia zabezpieczeń usług;

 • podejmowania prób obejścia stosowanych przez nas metod filtrowania treści oraz uzyskania dostępu do obszarów i funkcji usług, do których dany użytkownik nie jest upoważniony;

 • sondowania, skanowania lub testowania podatności na ataki naszych usług lub jakiegokolwiek systemu lub sieci;

 • naruszania jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów w związku z dostępem użytkownika do usług lub korzystaniem z nich; lub

 • uzyskania dostępu do usług lub korzystania z nich w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszym Regulaminie lub w naszych Wytycznych dla społeczności.

8. Poszanowanie praw innych osób

Firma Snap szanuje prawa innych osób. Taka powinność spoczywa również na użytkownikach. Dlatego też użytkownicy nie mogą korzystać z usług ani umożliwiać korzystanie z nich komukolwiek w sposób pogwałcający lub naruszający prawa innych osób do reklamy, prywatności, praw autorskich, znaków handlowych lub innych praw związanych z własnością intelektualną. Przesyłając treści do usługi, użytkownik oświadcza, że jest właścicielem tych treści lub że otrzymał wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i upoważnienia w kwestii przesyłania tych treści do usługi (w tym, jeśli dotyczy to danej sytuacji, prawa do wykonywania mechanicznych reprodukcji dzieł muzycznych umieszczonych na dowolnym nagraniu dźwiękowym, synchronizacji dowolnej kompozycji z dowolnymi treściami, publicznego wykonywania dowolnej kompozycji lub nagrania dźwiękowego lub innych mających zastosowanie praw do dowolnej muzyki, której nie udostępnia firma Snap, a które użytkownik wykorzystuje w swoich treściach) oraz wyraża zgodę na objęcie danej treści prawami i licencjami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Użytkownik również zgadza się, że nie będzie korzystał lub usiłował używać konta innych użytkowników, o ile nie otrzyma na to pozwolenia od firmy Snap lub jej podmiotów powiązanych.

Firma Snap szanuje prawa autorskie, w tym ustawę Digital Millennium Copyright Act, i podejmuje uzasadnione działania w celu szybkiego usunięcia materiałów naruszających prawo z naszych Usług, po tym, jak zostaniemy o nich powiadomieni. Jeżeli firma Snap dowie się o wielokrotnych naruszeniach praw autorskich dokonanych przez danego użytkownika, podejmiemy uzasadnione działania będące w naszej mocy w celu usunięcia należącego do tego użytkownika konta. Jeżeli podejrzewasz, że jakiekolwiek treści w Usługach naruszają Twoje prawa autorskie, lub prawa, którymi zarządzasz, prosimy o zgłoszenie tego faktu przy użyciu formularza dostępnego poprzez to narzędzie. Użytkownik może też złożyć powiadomienie u naszego wyznaczonego agenta: Snap Inc., Adres: Agend ds. praw autorskich, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-mail: copyright @ snap.com. Adres ten służy wyłącznie do zgłaszania przypadków naruszenia praw autorskich, wiadomości dotyczące innych kwestii będą ignorowane. Aby zgłosić inne formy naruszeń obecne w usługach, prosimy o skorzystanie z narzędzia dostępnego tutaj. Jeśli użytkownik chce zgłosić zawiadomienie dla naszego przedstawiciela ds. praw autorskich, musi ono być zgodne z wymaganiami określonymi w 17 U.S.C. § 512(c)(3). Oznacza to, że zawiadomienie musi:

 • zawierać odręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa autorskiego;

 • wskazywać dzieło chronione prawem autorskim, które zostało naruszone; wskazywać utwór chroniony prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone,

 • wskazywać materiał, który rzekomo narusza prawa autorskie lub stanowi przedmiot działań je naruszających i który ma zostać usunięty lub zablokowany oraz informacje zasadnie wystarczające do zlokalizowania przez nas tego materiału,

 • zawierać dane kontaktowe użytkownika, w tym adres, numer telefonu oraz adres e-mail,

 • zawierać oświadczenie, że zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą użytkownik jest przekonany, że korzystanie z materiałów w sposób objęty skargą nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przez prawo; oraz

 • zawierać oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz że użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo.

9. Bezpieczeństwo

Staramy się, aby nasze usługi były bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Jednak nie możemy tego zagwarantować. I tutaj zaczyna się Twoja rola. Korzystając z usług, zgadzasz się na ciągłe przestrzeganie niniejszego Regulaminu, w tym naszych Wytycznych dla Społeczności i innych polityk, które firma Snap udostępnia w celu utrzymania bezpieczeństwa usług.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich obraźliwych treści, zamknięcia lub ograniczenia widoczności Twojego konta, a także prawo do kontaktu z organami zewnętrznymi (w tym organami ścigania) i dostarczenia im informacji związanych z Twoim kontem. Podjęcie tych kroków może być konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom i innym osobom, a także badania, zapobiegania lub potwierdzenia potencjalnego naruszenia Regulaminu oraz wykrywania i reagowania na wszelkie kwestie związane z oszustwami lub naruszeniami bezpieczeństwa.

Twoje fizyczne bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych usług również jest ważne. W związku z tym nie korzystaj z usług w sposób, który prowadziłby do łamania przepisów o ruchu drogowym i bezpieczeństwie. Przykładowo, nigdy nie korzystaj ze Snapa podczas prowadzenia pojazdu. Stworzenie Snapa nie może być powodem narażania na niebezpieczeństwo siebie ani innych.

10. Konto użytkownika

Aby korzystać z niektórych usług, użytkownik musi utworzyć konto. Użytkownik zgadza się dostarczyć nam dokładne, kompletne i aktualne informacje dotyczące swojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za działalność prowadzoną na swoim koncie. Dlatego też zabezpieczenie konta jest bardzo ważne. Jednym ze sposobów jest wybranie silnego hasła, które nie jest używane do innych kont. Jeśli masz uzasadnione podejrzenia, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta, prosimy o natychmiastowy kontakt z działem Wsparcia. Każde oprogramowanie dostarczane przez nas może automatycznie pobierać i aktualizować nowe wersje, aktualizacje oraz inne nowe funkcje. Użytkownik ma możliwość dostosowania ustawień tych automatycznych pobrań. Wystarczy wejść w ustawienia urządzenia. Zobowiązujesz się nie zakładać żadnego konta, jeśli wcześniej usunęliśmy lub nałożyliśmy na Ciebie lub Twoje konto zakaz korzystania z jakichkolwiek naszych usług, chyba że otrzymasz na to pisemną zgodę.

11. Memories

Memories to nasz usługa zapisywania danych, która ułatwia przywoływanie wspomnień — w dowolnym czasie i miejscu. Usługa Memories jest automatycznie włączana po wyrażeniu zgody na niniejszy Regulamin. Po jej włączeniu usługa pozostaje włączona przez cały okres posiadania konta Snapchat. Możliwe jest jednak wyłączenie niektórych funkcji Memories w ustawieniach.

Jedną z możliwości, jakie daje usługa Memories, jest ograniczenie dostępu do danych zapisanych w Memories poprzez ustanowienie hasła, które może mieć formę kodu PIN, hasła alfanumerycznego lub innego mechanizmu. Funkcja ta jest zbliżona do blokady urządzenia, z której być może korzystasz na swoich urządzeniach przenośnych: ustawiając hasło, zmniejszasz prawdopodobieństwo, że niepowołana osoba, która uzyska dostęp do Twojego urządzenia, będzie mogła zobaczyć dane zapisane przez Ciebie w obszarze ograniczonego dostępu w Memories. Ostrzegamy jednak: JEŚLI ZGUBISZ KOD DOSTĘPU DO MEMORIES, ZAPOMNISZ GO LUB WPROWADZISZ NIEPRAWIDŁOWY KOD ZBYT WIELE RAZY, UTRACISZ DOSTĘP DO TREŚCI ZAPISANYCH W OBSZARZE O OGRANICZONYM DOSTĘPIE. Nie oferujemy bowiem funkcji odzyskiwania hasła do tego chronionego obszaru. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pamiętanie swojego hasła. Więcej informacji o kodach dostępu można znaleźć na Stronie wsparcia.

Istnieje wiele potencjalnych powodów utraty dostępu do treści użytkownika zapisanych w Memories. Wśród nich są usterki operacyjne lub nasza decyzja o usunięciu konta użytkownika. Nie obiecujemy stałej dostępności zapisanych treści, dlatego też zalecamy zapisanie oddzielnej kopii danych zapisywanych w serwisie Memories. Nie możemy zagwarantować, że funkcja Memories spełni wszystkie potrzeby użytkownika w zakresie dostępnej pamięci do zapisywania danych. Zastrzegamy sobie prawo do ustalania limitów dostępnej pamięci w funkcji Memories oraz do ich okresowej modyfikacji według naszego uznania. Podobnie jak w przypadku innych naszych usług, korzystanie z serwisu Memories może zajmować pamięć w urządzeniu użytkownika oraz generować opłaty za transmisję danych.

12. Opłaty za transfer danych oraz telefony komórkowe

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty za połączenia komórkowe, które może ponieść w związku z korzystaniem z naszych usług, w tym za wiadomości tekstowe (takie jak SMS, MMS lub przyszłe protokoły lub technologie tego typu) oraz opłaty za transmisję danych. Jeśli nie masz pewności co do wysokości tych opłat, polecamy skontaktowanie się z Twoim dostawcą telefonii przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Podając nam swój numer telefonu komórkowego, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy Snap wiadomości SMS na temat świadczonych przez nas usług, w tym informacji nt. promocji, konta użytkownika oraz statusu konta Snap. Te wiadomości SMS mogą być wysyłane na numer telefonu komórkowego użytkownika, nawet jeśli numer ten jest zarejestrowany na jakiejkolwiek stanowej lub federalnej liście „Nie dzwonić” lub jej międzynarodowym odpowiedniku.

Jeśli użytkownik zmieni lub dezaktywuje numer telefonu komórkowego wykorzystywany do utworzenia konta, musi w ciągu 72 godzin zaktualizować swoje informacje o koncie w ustawieniach, aby zapobiec przesyłaniu innej osobie komunikatów dla niego przeznaczonych.

13. Usługi partnerów zewnętrznych

Niektóre usługi mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje, funkcje lub materiały pochodzące od partnerów zewnętrznych („Materiały partnerów zewnętrznych”) lub udostępniać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Jeśli korzystasz z usługi, funkcji lub funkcjonalności obsługiwanej przez podmiot zewnętrzny, dostępnej za pośrednictwem naszych usług (w tym usług oferowanych przez nas wspólnie z podmiotem zewnętrznym), Twoje relacje z każdą ze stron są regulowane zapisami stosownych regulaminów tych stron. Firma Snap ani podmioty z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za regulamin podmiotu zewnętrznego lub inne działania podjęte na mocy regulaminu podmiotu zewnętrznego. Ponadto, korzystając z usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Snap nie jest odpowiedzialna za sprawdzanie lub ocenianie treści pod względem dokładności, kompletności, dostępności, terminowości, ważności, przestrzegania praw autorskich, legalności, przyzwoitości, jakości lub innych aspektów takich materiałów lub stron internetowych. Nie gwarantujemy jakości ani nie wspieramy materiałów podmiotów zewnętrznych oraz nie przyjmujemy teraz ani w przyszłości żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek usługi podmiotów zewnętrznych ich materiały lub strony internetowe, ani za jakiekolwiek inne ich materiały, produkty lub usługi. Materiały zewnętrzne i linki do innych stron internetowych są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika.

14. Modyfikacja i zakończenie świadczenia usług

Stale ulepszamy nasze usługi i tworzymy nowe produkty. Oznacza to, że możemy dodawać lub usuwać funkcje, produkty lub funkcjonalności oraz zawieszać lub całkowicie wstrzymywać świadczenie pewnych usług. Możemy podejmować te działania w dowolnej chwili i z jakiegokolwiek powodu i nie mamy obowiązku powiadamiania użytkownika o tym fakcie z wyprzedzeniem.

Mamy nadzieję, że już zawsze będziesz korzystać ze Snapchata, ale jeśli tak nie będzie, możesz wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, usuwając swoje konto Snapchat (lub, w niektórych przypadkach, konto powiązane z odpowiednią częścią Usług, z których korzystasz).

Możemy zakończyć lub tymczasowo zawiesić dostęp użytkownika do usług bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu, naszych Wytycznych dla społeczności lub prawa, z przyczyn od nas niezależnych lub z jakiegokolwiek innego powodu. Oznacza to, że możemy wypowiedzieć niniejszy Regulamin, przestać udostępniać użytkownikowi całości lub części usług czy też nałożyć nowe lub dodatkowe ograniczenia w zakresie korzystania z naszych Usług. Mimo że będziemy starać się poinformować o tym użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, nie możemy zagwarantować, że takie powiadomienie będzie możliwe w każdym przypadku. Na przykład możemy dezaktywować Twoje konto ze względu na dłuższy brak aktywności, a także odebrać Ci nazwę użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny.

Niezależnie od tego, kto wypowie niniejszy Regulamin, zarówno użytkownik, jak i firma Snap nadal będą związani postanowieniami sekcji 3,4 (w zakresie, w jakim obowiązywać będą jakiekolwiek dodatkowe warunki) oraz postanowieniami 6-23 niniejszego Regulaminu.

15. Zwolnienie od odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym prawnie użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie i wyłączenie z odpowiedzialności oraz obronę firmy Snap Inc., naszych podmiotów zależnych, dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy, pracowników, licencjodawców i przedstawicieli. Dotyczy to wszelkich zażaleń, oskarżeń, roszczeń, usterek, strat, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym opłat prawniczych), wynikających lub w jakikolwiek sposób powiązanych z: (a) dostępem do lub korzystaniem z usług przez użytkownika, lub produktów i usług w połączeniu z naszymi usługami, nawet jeśli było to rekomendowane, udostępniane lub zatwierdzone przez firmę Snap; (b) treściami użytkownika, w tym roszczeniami o naruszenie prawa związanymi z udostępnionymi przez użytkownika treściami; (c) naruszeniem przez użytkownika niniejszego regulaminu lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji; lub (d) zaniedbaniem lub umyślnym działaniem użytkownika.

16. Wyłączenia odpowiedzialności

Staramy się, aby nasze usługi działały prawidłowo, a ich funkcjonowanie nie powodowało niedogodności dla użytkowników. Nie możemy jednak obiecać, że zawsze uda nam się to uda.

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE, JAKI WIDAĆ”, „W STANIE DOSTĘPNOŚCI” ORAZ W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I IMPLIKOWANYCH, W TYM M.IN. IMPLIKOWANYCH GWARANCJI ZDATNOŚCI DO HANDLU, ZDOLNOŚCI SŁUŻENIA W KONKRETNYM CELU, Z KONKRETNEGO TYTUŁU, A TAKŻE NIENARUSZALNOŚCI. PONADTO, MIMO IŻ PODEJMUJEMY PRÓBY ŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKOM POZYTYWNIE ODBIERANYCH USŁUG, NIE TWIERDZIMY, ANI NIE JESTEŚMY W STANIE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE: (A) USŁUGI BĘDĄ ZAWSZE BEZPIECZNE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB TERMINOWE; (B) USŁUGI BĘDĄ ZAWSZE FUNKCJONOWAĆ BEZ OPÓŹNIEŃ, ZAKŁÓCEŃ LUB W SPOSÓB IDEALNY; LUB (C) JAKIEKOLWIEK TREŚCI, TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW LUB INFORMACJE POZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, BĘDĄ TERMINOWE LUB DOKŁADNE.

ANI MY, ANI NASZE PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI STWORZONE, WGRANE, OPUBLIKOWANE, WYSŁANE, OTRZYMANE LUB PRZECHOWYWANE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG, PRZEZ CIEBIE, INNEGO UŻYTKOWNIKA LUB PODMIOT ZEWNĘTRZNY. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I WYRAŻASZ ZGODĘ, ŻE MOŻESZ NAPOTKAĆ TREŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBRAŹLIWE, ŁAMIĄCE PRAWO, WPROWADZAJĄCE W BŁĄD LUB W INNY SPOSÓB NIEWŁAŚCIWE, ZA CO FIRMA Snap Inc. ANI PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MY ORAZ NASI PRACOWNICY ZARZĄDZAJĄCY, UDZIAŁOWCY, PRACOWNICY, PODMIOTY ZALEŻNE, LICENCJODAWCY, AGENCI I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY I WYNIKAJĄCE Z NICH POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE, KARNE ODSZKODOWANIA LUB ODSZKODOWANIA PRZEWYŻSZAJĄCE SWOJĄ WARTOŚCIĄ WARTOŚĆ ODSZKODOWANIA USTANOWIONEGO W PRZEPISACH PRAWA ANI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, PONIESIONYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, LUB JAKIEJKOLWIEK UTRATY DANYCH, UŻYTKOWANIA, WARTOŚCI FIRMY, LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z: (A) DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG, KORZYSTANIA Z NICH, A TAKŻE NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO NICH LUB KORZYSTANIA Z NICH; (B) ZACHOWANIA LUB TREŚCI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH W ZAKRESIE USŁUG; LUB (C) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, WYKORZYSTANIA LUB ZMIANY TREŚCI UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI NIE PRZEKROCZY WIĘKSZEJ Z KWOT: 100 USD LUB KWOTY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ NAM W CIĄGU 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ CZYNNOŚCI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

18. Arbitraż, wyłączenie pozwów zbiorowych i zrzeczenie się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI, PONIEWAŻ STANOWIĄ ONE, ŻE UŻYTKOWNIK I FIRMA SNAP INC. WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA ROZSTRZYGANIE WSZYSTKICH SPORÓW MIĘDZY NIMI W DRODZE WIĄŻĄCEGO, INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU.

a. Zastosowanie umowy arbitrażowej. W niniejszej części 18 („Umowa Arbitrażowa”), Użytkownik i Snap zgadzają się, że wszystkie roszczenia i spory (wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub innych), w tym wszystkie ustawowe roszczenia i spory, wynikające z niniejszego Regulaminu usługi lub korzystania z usług, które nie mogą być rozstrzygnięte przez sąd ds. drobnych roszczeń, będą rozstrzygnięte na zasadzie wiążącego arbitrażu indywidualnego. Należy podkreślić, że w kwestii tej ani użytkownik, ani firma Snap Inc. nie muszą brać udziału w arbitrażu jakiegokolwiek sporu, w którym obie strony pragną uzyskać godziwe zadośćuczynienie za domniemane bezprawne wykorzystanie praw autorskich, znaku towarowego, nazw handlowych, logo, tajemnic handlowych lub patentów. Uściślając: termin „wszelkie roszczenia i spory” obejmuje również roszczenia i spory, które zaistniały pomiędzy nami jeszcze przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Co więcej, wszystkie spory dotyczące stosowności arbitrażu w przypadku roszczeń (w tym spory dotyczące zakresu, zastosowania, wykonywalności i zasadności umowy arbitrażowej, a także jej odwołalności) będą rozstrzygane przez arbitra, oprócz przypadków wymienionych poniżej.

b. Zasady Arbitrażu. Federalna ustawa arbitrażowa (ang. Federal Arbitration Act), w tym jej przepisy proceduralne, a nie prawo stanowe, reguluje interpretację i wykonywalność tego postanowienia odnośnie do rozstrzygania sporów. Arbitraż zostanie przeprowadzony przez firmę ADR Services, Inc. („ADR Services”) (https://www.adrservices.com/). Jeżeli firma ADR Services nie będzie dostępna do przeprowadzenia arbitrażu, wówczas strony wybiorą alternatywne forum arbitrażowe, a w razie braku dojścia do porozumienia, zwrócą się do sądu o wyznaczenie arbitra z tytułu art. 9 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. §5. Zasady forum arbitrażowego będą określały zasady wszystkich aspektów arbitrażu, z wyjątkiem tych będących w sprzeczności z niniejszym Regulaminem. Arbitraż zostanie przeprowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia oraz spory, których całkowita kwota zadośćuczynienia dochodzonego wynosi mniej niż 10 000 dolarów amerykańskich, mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu bez obowiązku stawiennictwa, według wyboru strony dochodzącej zadośćuczynienia. W przypadku roszczeń lub sporów, których całkowita kwota dochodzonego roszczenia wynosi ponad 10 000 dolarów amerykańskich, prawo do przeprowadzenia rozprawy zostanie określone zgodnie z zasadami forum arbitrażowego. Każdą decyzję ws. zadośćuczynienia wydaną przez arbitra można przedłożyć do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji.

c. Dodatkowe zasady w przypadku arbitrażu niewymagającego stawiennictwa. Jeśli wybrano arbitraż niewymagający stawiennictwa, zostanie on przeprowadzony telefonicznie, online, w drodze pisemnych oświadczeń lub połączenia tych trzech sposobów. Konkretny sposób zostanie wybrany przez stronę inicjującą arbitraż. Arbitraż nie będzie wymagał osobistego stawiennictwa przez strony lub świadków, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej.

d. Opłaty. Firma ADR Services ustala honoraria za swoje usługi określone pod adresem https://www.adrservices.com/rate-fee-schedule/. Jeżeli firma Snap jest stroną inicjującą arbitraż przeciwko użytkownikowi, wówczas firma Snap pokryje wszystkie koszty związane z arbitrażem, w tym całość opłaty za wniesienie sprawy do sądu. Jeżeli Użytkownik jest stroną inicjującą arbitraż przeciwko firmie Snap, wówczas Użytkownik zapłaci pierwsze 100 dolarów amerykańskich z tytułu niepodlegającej zwrotowi wstępnej opłaty za wniesienie sprawy do sądu, natomiast firma Snap zapłaci pozostałą część opłaty za wniesienie sprawy do sądu oraz opłaty administracyjne obu stron.

e. Kompetencje arbitra. Arbiter zdecyduje o swojej jurysdykcji, a także o ewentualnych prawach i obowiązkach użytkownika oraz firmy Snap. Spór nie zostanie połączony z żadnymi innymi sprawami ani z innymi postępowaniami lub stronami. Arbiter ma upoważnienie do dopuszczania wniosków rozporządzających względem całości lub części roszczenia lub sporu. Arbiter ma upoważnienie do przyznania odszkodowania pieniężnego oraz do przyznania niepieniężnego środka naprawczego lub zadośćuczynienia, dostępnych dla osoby fizycznej na mocy obowiązującego prawa, zasad forum arbitrażu oraz niniejszego Regulaminu. Arbiter wydaje pisemne orzeczenie wraz z uzasadnieniem opisującym zasadnicze ustalenia oraz wnioski, na podstawie których wydano orzeczenie, w tym wyliczenie przyznanego odszkodowania. Arbiter ma takie samo prawo do przyznania zadośćuczynienia w poszczególnych sprawach jak sędzia w sądzie powszechnym. Decyzja arbitra jest ostateczna i wiążąca dla użytkownika i firmy Snap.

f. Zrzeczenie się procesu z udziałem ławy przysięgłych. UŻYTKOWNIK WRAZ Z FIRMĄ SNAP ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH PRAW KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH DO PROCESU W SĄDZIE Z UDZIAŁEM SĘDZIEGO LUB ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. Użytkownik wraz z firmą Snap decydują się na rozstrzyganie roszczeń i sporów na zasadzie arbitrażu. Procedury arbitrażu są zazwyczaj bardziej ograniczone, skuteczniejsze i tańsze niż procesy sądowe oraz są przedmiotem bardzo ograniczonego nadzoru przez sąd. Jeśli spór pomiędzy Użytkownikiem a firmą Snap dotyczył będzie zwolnienia lub wykonania decyzji arbitrażu lub czegoś innego, UŻYTKOWNIK WRAZ Z FIRMĄ SNAP ZRZEKNĄ SIĘ WSZYSTKICH PRAW DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, wybierając w zamian rozstrzygnięcie sporu przez sędziego.

g. Zrzeczenie się powództwa grupowego lub skonsolidowanego. WSZYSTKIE ROSZCZENIA ORAZ SPORY W ZAKRESIE TEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ MUSZĄ BYĆ PODDAWANE POD ARBITRAŻ LUB ROZSTRZYGNIĘCIE PRAWNE INDYWIDUALNIE, A NIE NA ZASADZIE GRUPOWEJ. ROSZCZENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ BYĆ PODDAWANE POD ARBITRAŻ LUB ROZSTRZYGNIĘTE PRAWNIE WSPÓLNIE LUB W POŁĄCZENIU Z ROSZCZENIAMI INNEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, Umowy Arbitrażowej ani Regulaminu świadczenia usług przez firmę ADR Services spory dotyczące interpretacji, możliwości zastosowania lub wykonalności niniejszego zrzeczenia się mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd, a nie przez arbitra. Jeśli jednak to zrzeczenie się powództwa grupowego lub skonsolidowanego zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, ani użytkownik, ani firma Snap nie są uprawnieni do arbitrażu, a wszelkie roszczenia i spory zostaną rozstrzygnięte w sądzie zgodnie z zapisami w części 18.

h. Prawo do zrzeczenia się. Strona, wobec której dochodzone są roszczenia, może zrzec się wszelkich praw oraz ograniczeń określonych w tej umowie arbitrażowej. Zrzeczenie się takie nie będzie stanowiło zrzeczenia się żadnej innej części tej umowy arbitrażu ani w żaden sposób na nie wpływało.

i. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z umowy arbitrażowej. W takim przypadku ani użytkownik, ani firma Snap nie mogą wzajemnie zmusić się do udziału w postępowaniu arbitrażowym. W celu złożenia rezygnacji użytkownik musi powiadomić firmę Snap na piśmie nie później niż 30 dni po zawarciu takiej umowy arbitrażowej. W powiadomieniu Użytkownik musi zawrzeć swoje imię, nazwisko i adres, nazwę użytkownika Snapchat oraz adres e-mail, który został użyty do utworzenia konta Snapchat (jeśli takie posiadasz), a także jednoznaczne oświadczenie dotyczące chęci rezygnacji z umowy arbitrażowej. Powiadomienie o rezygnacji należy wysłać pocztą na adres: Snap Inc., Arbitration Opt-out, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, albo wysłać powiadomienie o rezygnacji pocztą elektroniczną na adres arbitration-opt-out @ snap.com.

j. Sąd ds. drobnych roszczeń. Niezależnie od powyższego, użytkownik lub firma Snap mogą wnieść indywidualne powództwo do sądu ds. drobnych roszczeń.

k. Obowiązywanie umowy arbitrażowej. Niniejsza umowa arbitrażowa obowiązuje również po rozwiązaniu stosunku pomiędzy użytkownikiem a firmą Snap.

19. Wyłączna właściwość miejscowa sądu

W zakresie regulowanym przez niniejszy Regulamin, zarówno użytkownik, jak i firma Snap Inc. może wytoczyć drugiej stronie sprawę sądową. Ponadto, w myśl niniejszego Regulaminu, zarówno użytkownik, jak i firma Snap Inc. zgadzają się, że wszelkie roszczenia i spory (dotyczące umowy, wykroczenia przeciwko prawu lub innych kwestii), w tym roszczeń i sporów ustawowych wynikających z niniejszego Regulaminu korzystania z usług lub wiążących się z nim, będą rozstrzygane wyłącznie w sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych Centralnego Okręgu Kalifornii. Jeśli jednak sąd ten nie będzie sprawował pierwotnej jurysdykcji nad danym procesem, wówczas wszelkie roszczenia i spory tego typu będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Najwyższy stanu Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles. Użytkownik oraz firma Snap Inc. wyrażają zgodę na osobistą jurysdykcję obu sądów.

20. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz wszystkie roszczenia i spory (z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i innej), w tym roszczenia i spory wynikające z przepisów prawa, Regulaminu lub korzystania z usług z nimi związanych, podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem odnośnych norm kolizyjnych, z wyjątkiem zakresu, w jakim w miejsce tego prawa wchodzi prawo federalne USA.

21. Klauzula salwatoryjna

Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu będzie uznane za niewykonalne, uzna się je za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie będzie miało ono wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

22. Mieszkańcy Kalifornii

Jeśli użytkownik jest rezydentem Kalifornii, zgodnie z przepisami kalifornijskiego kodeksy cywilnego § 1789.3, użytkownik może zgłaszać skargi do jednostki ds. pomocy w składaniu skarg w Wydziale Obsługi Konsumentów Departamentu Spraw Konsumenckich w Kalifornii, kontaktując się z nią pisemnie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210.

23. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin, w tym dodatkowe postanowienia, o których mowa w sekcji 4, stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Snap oraz jest nadrzędny wobec wszystkich wcześniejszych umów. Niniejszy Regulamin nie ustanawia ani nie przyznaje żadnych uprawnień dla osób trzecich. Nieegzekwowanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się z jego obowiązywania. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu i świadczenia usług za pośrednictwem innego podmiotu, pod warunkiem, że podmiot ten będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może bez naszej zgody przekazać nikomu swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

Kontakt

Firma Snap chętnie przyjmie Twoje komentarze, pytania, wątpliwości oraz sugestie. Prosimy o kontakt za pośrednictwem strony https://support.snapchat.com/.

Snap Inc. znajduje się w Stany Zjednoczone przy 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405.


Regulamin usługi Snap Group Limited

(dotyczy użytkowników mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi)

Obowiązuje od: 30 września 2021

Witamy!

Przygotowaliśmy ten Regulamin (dalej: „Regulamin”), aby umożliwić Użytkownikom zapoznanie się z zasadami, które stanowią fundament naszych relacji z Użytkownikami naszych Usług. Staraliśmy się napisać go jak najprostszym językiem i unikać terminologii prawniczej, lecz w niektórych miejscach Regulamin ten może przypominać tradycyjną umowę. Istnieje ku temu słuszny powód: niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Snap Group Limited (dalej: „Snap”). Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

Aby korzystać ze Snapchat, Bitmoji lub innych naszych produktów lub usług, podlegających niniejszemu Regulaminowi (dalej określanych razem jako „Usługi”), użytkownik musi zaakceptować ten Regulamin, który wyświetlany jest (i) przy okazji pierwszego uruchomienia aplikacji oraz (ii) przy okazji wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian do niniejszego Regulaminu. Oczywiście, jeśli użytkownik ich nie akceptuje, nie może korzystać z Usług.

Niniejszy Regulamin obowiązuje w przypadku Użytkowników mieszkających poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub Użytkowników, których główny podmiot gospodarczy znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych lub jego główny podmiot gospodarczy znajduje się w Stanach Zjednoczonych, Snap Inc. zapewnia mu Usługi, a nasze relacje opierają się na zasadach Regulaminu Snap Inc.

INFORMACJA O ARBITRAŻU: JEŚLI UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG W IMIENIU PODMIOTU GOSPODARCZEGO, WÓWCZAS TEN PODMIOT GOSPODARCZY JEST ZWIĄZANY KLAUZULĄ ARBITRAŻOWĄ, ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W DALSZEJ CZĘŚCI NINIEJSZEGO REGULAMINU.

1. Osoby uprawnione do korzystania z usług

Osoby poniżej 13. roku życia (lub starsze, o ile w kraju Użytkownika tyle wynosi minimalny wiek konieczny do korzystania z naszych Usług) nie mogą założyć konta lub korzystać z naszych Usług. Użytkownicy poniżej 18. roku życia (lub obowiązującego w kraju Użytkownika wieku osiągnięcia pełnoletności) mogą korzystać z naszych Usług wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy o dopilnowanie, że rodzic lub opiekun prawny Użytkownika przeczytał i omówił z Użytkownikiem niniejszy Regulamin, zanim Użytkownik rozpocznie korzystanie z naszych Usług. Możemy zaoferować dodatkowe usługi, dla których obowiązuje dodatkowy regulamin, a granica wieku użytkownika może być wyższa. Prosimy więc dokładnie zapoznać się ze wszystkimi regulaminami. Korzystając z naszych Usług Użytkownik oświadcza, gwarantuje i stwierdza, że:

 • może zawrzeć wiążącą prawnie umowę z firmą Snap;

 • nie jest osobą z zakazem korzystania z Usług na mocy przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub innej mającej zastosowanie jurysdykcji, co oznacza m.in., że Użytkownik nie figuruje na liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub obarczony jest innymi, podobnymi ograniczeniami;

 • nie jest osobą skazaną za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; oraz

 • Będzie przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszystkich ustaw, rozporządzeń i regulaminów szczebla lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

Jeśli Użytkownik korzysta z Usług imieniu podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu, oświadcza on, że jest upoważniony do powiązania prawnego tego podmiotu gospodarczego z niniejszym Regulaminem i zgadza się na jego treść w imieniu tego podmiotu gospodarczego lub podmiotu (a wszystkie określenia „Użytkownik” w tym Regulaminie oznaczają wówczas jednakowo Użytkownika, jako użytkownika końcowego, oraz dany podmiot gospodarczy lub podmiot).

2. Prawa udzielane użytkownikowi

W relacjach między użytkownikiem a nami Snap (wraz z licencjodawcami) jest właścicielem usług, w tym wszystkich zastrzeżonych treści, informacji, materiałów, oprogramowania, obrazów, tekstu, grafiki (w tym wszelkich awatarów Bitmoji, które użytkownik może tworzyć przy użyciu dostarczanych przez nas elementów wizualnych), ilustracji, logo, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, praw autorskich, fotografii, materiałów audio, wideo, muzyki oraz sposobu „wyglądu i działania” usług, a także wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Firma Snap udziela Użytkownikowi globalnej, wolnej od opłat, nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej oraz niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji, która służy do korzystania z Usługi. Niniejsza licencja udzielona jest wyłącznie do celu korzystania z Usług w sposób dozwolony przez niniejszy Regulamin, a także nasze polityki, takie jak Wytyczne dla Społeczności, a także Wytyczne o Dźwiękach na Snapchat. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób, który nie jest dozwolony przez niniejszy Regulamin, Nie możesz również pomagać innym osobom w takim postępowaniu.

3. Prawa udzielane nam przez użytkownika

Wiele naszych usług pozwala na tworzenie, wgrywanie, zamieszczanie, przesyłanie, otrzymywanie oraz przechowywanie treści. W przypadku skorzystania z tych usług zachowujesz wszelkie prawa własności, jakie przysługiwały Ci do tych treści. Udzielasz nam jednak licencji do korzystania z nich. Zakres tej licencji zależy od tego, z których usług korzystasz oraz od wybranych przez Ciebie ustawień.

W przypadku wszystkich treści przesyłanych do usług użytkownik udziela firmie Snap i naszym spółkom zależnym licencji, która obowiązuje na całym świecie, jest wolna od tantiem i podlega sublicencjonowaniu. Licencja ta przenosi treści do hostingu, przechowuje je w danych komputerowych, pamięci podręcznej, a także wykorzystuje je, wyświetla, reprodukuje, modyfikuje, dostosowuje, edytuje, publikuje, analizuje, transmituje i rozpowszechnia. Licencja udzielana jest w ograniczonym celu, jakim jest prowadzenie, rozwijanie, świadczenie, promowanie i ulepszanie usług oraz badanie i rozwijanie nowych usług. Licencja ta obejmuje prawo do udostępniania treści użytkownika oraz przekazywania tych praw dostawcom usług, z którymi łączą nas stosunki umowne związane ze świadczeniem usług, wyłącznie w celu świadczenia takich usług.

Materiały przesyłane w ramach usługi Story, które są ustawione jako widoczne dla wszystkich, a także treści przesyłane do usług publicznych, takich jak Profile publiczne, Snap Map czy Lens Studio, nazywamy „treściami publicznymi”. Ponieważ treści publiczne są z natury publiczne, użytkownik przyznaje firmie Snap, jej podmiotom powiązanym, innym użytkownikom usług i naszym partnerom biznesowym te same prawa, które przyznano treściom niepublicznym w poprzednim punkcie, a także obowiązujące na całym świecie, wolne od tantiem, oraz nieodwołalne prawo i licencję na tworzenie dzieł pochodnych, promowanie, wystawianie, nadawanie, rozpowszechnianie, reprodukcję, dystrybucję, synchronizację, nakładanie efektów graficznych i dźwiękowych, publiczne odtwarzanie i publiczne wyświetlanie wszystkich lub części treści publicznych użytkownika (w tym oddzielnych filmów wideo, obrazów, nagrań dźwiękowych lub kompozycji muzycznych w nich zawartych) w dowolnej formie i we wszystkich mediach lub metodach dystrybucji, obecnie znanych lub opracowanych w późniejszym czasie. Kiedy użytkownik pojawia się w treściach publicznych, tworzy je, przesyła, publikuje lub wysyła (dotyczy również Bitmoji), przyznaje również Snapowi, naszym podmiotom powiązanym, innym użytkownikom usług oraz naszym partnerom biznesowym nieograniczone, obowiązujące na całym świecie, wolne od tantiem i nieodwołalne prawo i licencję na wykorzystanie imienia i nazwiska, podobizny i głosu każdej osoby występującej w treściach publicznych. Oznacza to między innymi, że użytkownik nie będzie miał prawa do żadnego wynagrodzenia, jeśli jego treści, filmy wideo, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, kompozycje muzyczne, imię i nazwisko, podobizna lub głos zostaną wykorzystane przez nas, nasze podmioty powiązane, użytkowników usług lub naszych partnerów biznesowych. Licencje udzielone przez użytkownika dotyczące treści publicznych obowiązują, dopóki treści publiczne znajdują się w usługach i przez odpowiedni okres po ich usunięciu lub skasowaniu z usług (z zastrzeżeniem, że możemy zachować kopie serwerowe treści publicznych użytkownika na czas nieokreślony). Informacje dotyczące ustawień preferencji dotyczących osób mogących oglądać Twoje treści, znajdują się w naszej Polityce prywatności i na Stronie wsparcia. Wszystkie treści publiczne muszą być odpowiednie dla osób powyżej 13 roku życia.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo użytkownik nieodwołalnie zrzeka się—lub zgadza się nie dochodzić wobec firmy Snap lub jej podmiotów stowarzyszonych—wszelkich praw moralnych lub równoważnych, które może mieć do treści udostępnianych w usługach na całym świecie.

Chociaż nie jesteśmy do tego zobowiązani, zastrzegamy sobie prawo do dostępu, przeglądania, kontrolowania i usuwania wszelkich treści (i) które naszym zdaniem naruszają niniejszy Regulamin, w tym wszelkie dodatkowe warunki, o których mowa w sekcji 4, lub nasze zasady, takie jak Wytyczne dla społeczności lub (ii) jeśli jest to konieczne, aby spełnić nasze zobowiązania prawne. Spoczywa na Tobie wyłączna odpowiedzialność za treści, które tworzysz, wgrywasz, zamieszczasz, wysyłasz lub przechowujesz za pośrednictwem naszych usług.

My, Snap Inc., nasze podmioty powiązane i nasi partnerzy zewnętrzni możemy umieszczać w usługach reklamy, w tym reklamy spersonalizowane — za zgodą użytkownika, jeśli jest to wymagane — na podstawie informacji, które użytkownik nam przekazuje, które zbieramy lub które uzyskujemy na jego temat. Reklamy mogą czasami pojawiać się w sąsiedztwie treści użytkownika.

Opinie naszych użytkowników są dla nas zawsze bardzo ważne. Jednak użytkownicy, którzy przekazują nam opinie lub sugestie, powinni mieć świadomość, że możemy je wykorzystać bez jakiejkolwiek rekompensaty na ich rzecz, bez ograniczeń i zobowiązań. Użytkownik zgadza się, że będziemy posiadać wszelkie prawa do wszelkich materiałów lub elementów opracowanych przez nas w oparciu o takie opinie lub sugestie.

4. Dodatkowe warunki dotyczące usług specjalnych

Dodatkowe warunki wymienione na stronie Regulaminu i Polityki Snap lub w inny sposób udostępnione użytkownikowi, mogą mieć zastosowanie do konkretnych usług. Jeśli korzystasz z tych usług, wówczas te dodatkowe warunki stają się częścią niniejszego Regulaminu. Jeśli którykolwiek z obowiązujących warunków dodatkowych jest sprzeczny z niniejszym Regulaminem, warunki dodatkowe będą miały pierwszeństwo podczas korzystania przez użytkownika z usług, do których mają one zastosowanie.

5. Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak są przetwarzane ich dane podczas korzystania z usług, czytając naszą Politykę prywatności.

6. Treści zewnętrzne

Większość z treści w naszych usługach tworzą użytkownicy, wydawcy oraz inne osoby trzecie. Niezależnie od tego, czy treść jest publikowana publicznie, czy wysyłana prywatnie, odpowiedzialność za nią ponosi wyłącznie użytkownik lub podmiot, który ją przesłał. Chociaż Snap zastrzega sobie prawo do przeglądania lub usuwania wszystkich treści pojawiających się w usługach, nie znaczy to, że przeglądamy i moderujemy je na bieżąco. Dlatego nie możemy zagwarantować, że inni użytkownicy lub treści, które dostarczają za pośrednictwem usług, będą zgodne z naszym Regulaminem lub Wytycznymi dla społeczności.

7. Poszanowanie usług i praw SnapSnap’s Rights

Użytkownik musi również przestrzegać praw firmy Snap i stosować się do Wytycznych dotyczących marki Snapchat, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji oraz wszelkich innych wytycznych, stron pomocy technicznej lub często zadawanych pytań publikowanych przez firmę Snap lub jej podmioty powiązane. Oznacza to, między innymi, że nie wolno podejmować, próbować podejmować, umożliwiać ani zachęcać innych osób do podejmowania jakichkolwiek z poniższych działań:

 • wykorzystywania marki, logo, ikon, elementów interfejsu, projektów, zdjęć, filmów ani żadnych innych materiałów, które Snap udostępnia za pośrednictwem usług, wyłączając przypadki wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, Wytycznych dotyczących marki Snapchat, Wytycznych dotyczących marki Bitmoji lub innych wytycznych dotyczących marki opublikowanych przez firmę Snap Inc. lub nasze podmioty powiązane;

 • naruszania praw autorskich, znaków towarowych lub innych prawa własności intelektualnej firmy Snap lub jej spółek powiązanych;

 • kopiowania, modyfikowania, archiwizowania, pobierania, przesyłania, ujawniania, rozpowszechniania, sprzedawania, wynajmowania, rozpowszechniania, nadawania, wykonywania, wyświetlania, udostępniania, tworzenia materiałów pochodnych ani wykorzystywania w inny sposób usług lub treści zawartych w usługach, z wyjątkiem plików tymczasowych, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową użytkownika w celach wyświetlania, zgodnie z innymi wyraźnymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgodnie z inną wyraźną zgodą udzieloną przez nas na piśmie lub zgodnie z zamierzoną funkcjonalnością usługi;

 • tworzenia więcej niż jednego konta dla siebie, tworzenia innego konta, jeśli konto użytkownika zostało już przez nas wyłączone, podejmowania prób uzyskania dostępu do usług za pośrednictwem nieautoryzowanych aplikacji stron trzecich, pozyskiwania poświadczeń logowania od innych użytkowników ani kupowania, sprzedawania, wynajmowania lub użyczania do znajomego dostępu do swojego konta, nazwy użytkownika, Snapów lub linku;

 • odtwarzania kodu źródłowego, duplikowania, dekompilowania, rozbierania lub dekodowania usług (w tym wszelkich koncepcji lub algorytmów leżących u ich podstaw) lub w inny sposób wydobywania kodu źródłowego oprogramowania usługi;

 • korzystania z robotów, spiderów, crawlerów, scraperów lub innych zautomatyzowanych metod lub interfejsów do uzyskiwania dostępu do usług lub wydobywania z nich danych innych użytkowników;

 • korzystania ani tworzenia aplikacji zewnętrznych, komunikujących się z usługami lub treściami i danymi innych użytkowników bez naszej pisemnej zgody;

 • korzystania z usług w sposób, który mógłby zakłócić, zaburzyć, negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić innym użytkownikom pełne korzystanie z usług lub który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić funkcjonowanie usług;

 • przesyłania wirusów lub innych złośliwych kodów lub w inny sposób narażania, omijania lub obchodzenia zabezpieczeń usług;

 • podejmowania prób obejścia stosowanych przez nas metod filtrowania treści ani uzyskania dostępu do obszarów i funkcji usług, do których nie jest upoważniony;

 • sondowania, skanowania lub testowania podatności na ataki naszych usług lub jakiegokolwiek systemu lub sieci;

 • naruszania jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów w związku z dostępem użytkownika do usług lub korzystaniem z nich; lub

 • uzyskania dostępu do usług lub korzystania z nich w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszym Regulaminie lub w naszych Wytycznych dla społeczności.

8. Poszanowanie praw innych osób

Firma Snap szanuje prawa innych osób. Taka powinność spoczywa również na użytkownikach. Dlatego też Użytkownik nie może korzystać z Usług ani umożliwiać korzystanie z nich komukolwiek, w sposób pogwałcający lub naruszający prawa innych osób do reklamy, prywatności, praw autorskich, znaków handlowych lub innych praw związanych z własnością intelektualną. Przesyłając treści do Usługi Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dopilnowanie, i musi dopilnować, że jest właścicielem tych treści, lub że otrzymał wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i upoważnienia w kwestii przesyłania tych treści do Usługi (w tym, jeśli dotyczy to danej sytuacji, prawa do wykonywania mechanicznych reprodukcji dzieł muzycznych umieszczonych na dowolnym nagraniu dźwiękowym, synchronizacji dowolnej kompozycji z dowolnymi treściami, publicznego wykonywania dowolnej kompozycji lub nagrania dźwiękowego, lub innych mających zastosowanie praw do dowolnej muzyki, której nie udostępnia firma Snap, a Użytkownik wykorzystuje w swoich treściach) wyraża zgodę na objęcie danej treści prawami i licencjami zawartymi w niniejszym Regulaminie Użytkownik również zgadza się, że nie będzie korzystał lub usiłował używać konta innych Użytkowników, o ile nie otrzyma na to pozwolenia od firmy Snap lub jej podmiotów powiązanych.

Firma Snap szanuje prawa autorskie, w tym ustawę Digital Millennium Copyright Act, i podejmuje uzasadnione działania w celu szybkiego usunięcia materiałów naruszających prawo z naszych Usług, po tym, jak zostaniemy o nich powiadomieni. Jeżeli firma Snap dowie się o wielokrotnych naruszeniach praw autorskich dokonanych przez danego użytkownika, podejmiemy uzasadnione działania będące w naszej mocy w celu usunięcia należącego do tego użytkownika konta. Jeżeli podejrzewasz, że jakiekolwiek treści w Usługach naruszają Twoje prawa autorskie, lub prawa, którymi zarządzasz, prosimy o zgłoszenie tego faktu przy użyciu formularza dostępnego poprzez to narzędzie. Użytkownik może też złożyć powiadomienie u naszego wyznaczonego agenta: Snap Inc., Adres: Agend ds. praw autorskich, 3000 31st Street, Santa Monica, CA 90405, e-mail: copyright @ snap.com. Adres ten służy wyłącznie do zgłaszania przypadków naruszenia praw autorskich, wiadomości dotyczące innych kwestii będą ignorowane. Aby zgłosić inne formy naruszeń obecne w usługach, prosimy o skorzystanie z narzędzia dostępnego tutaj. Powiadomienie wysłane do agenta ds. praw autorskich musi:

 • zawierać fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich,

 • wskazywać utwór chroniony prawami autorskimi, które zostały naruszone,

 • wskazywać materiał, który rzekomo narusza prawa autorskie lub stanowi przedmiot działań je naruszających i który ma zostać usunięty lub zablokowany oraz informacje zasadnie wystarczające do zlokalizowania przez nas tego materiału,

 • zawierać Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu oraz adres e-mail,

 • zawierać osobiste oświadczenie, że Użytkownik kieruje się dobrą wolą w zgłaszaniu braku upoważnienia do korzystania z danego materiału przez właściciela jego praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawne; oraz

 • zawierać oświadczenie potwierdzające dokładność informacji zawartych w powiadomieniu oraz, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, upoważnienie zgłaszającego do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

9. Bezpieczeństwo

Staramy się, aby nasze usługi były bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Jednak nie możemy tego zagwarantować. I tutaj zaczyna się Twoja rola. Korzystając z usług, zgadzasz się na ciągłe przestrzeganie niniejszego Regulaminu, w tym naszych Wytycznych dla Społeczności i innych polityk, które firma Snap udostępnia w celu utrzymania bezpieczeństwa usług.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich obraźliwych treści, zamknięcia lub ograniczenia widoczności Twojego konta, a także prawo do kontaktu z organami zewnętrznymi (w tym organami ścigania) i dostarczenia im informacji związanych z Twoim kontem. Podjęcie tych kroków może być konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom i innym osobom, a także badania, zapobiegania lub potwierdzenia potencjalnego naruszenia Regulaminu oraz wykrywania i reagowania na wszelkie kwestie związane z oszustwami lub naruszeniami bezpieczeństwa.

Twoje fizyczne bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych usług również jest ważne. W związku z tym nie korzystaj z usług w sposób, który prowadziłby do łamania przepisów o ruchu drogowym i bezpieczeństwie. Przykładowo, nigdy nie korzystaj ze Snapa podczas prowadzenia pojazdu. Stworzenie Snapa nie może być powodem narażania na niebezpieczeństwo siebie ani innych.

10. Konto użytkownika

Aby korzystać z niektórych usług, użytkownik musi utworzyć konto. Użytkownik zgadza się dostarczyć nam dokładne, kompletne i aktualne informacje dotyczące swojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za działalność prowadzoną na swoim koncie. Dlatego też zabezpieczenie konta jest bardzo ważne. Jednym ze sposobów jest wybranie silnego hasła, które nie jest używane do innych kont. Jeśli masz uzasadnione podejrzenia, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta, prosimy o natychmiastowy kontakt z działem Wsparcia. Każde oprogramowanie dostarczane przez nas może automatycznie pobierać i aktualizować nowe wersje, aktualizacje oraz inne nowe funkcje. Użytkownik ma możliwość dostosowania ustawień tych automatycznych pobrań. Wystarczy wejść w ustawienia urządzenia. Zobowiązujesz się nie zakładać żadnego konta, jeśli wcześniej usunęliśmy lub nałożyliśmy na Ciebie lub Twoje konto zakaz korzystania z jakichkolwiek naszych usług, chyba że otrzymasz na to pisemną zgodę.

11. Memories

Memories to nasz usługa zapisywania danych, która ułatwia przywoływanie wspomnień — w dowolnym czasie i miejscu. Usługa Memories jest automatycznie włączana po wyrażeniu zgody na niniejszy Regulamin. Po jej włączeniu usługa pozostaje włączona przez cały okres posiadania konta Snapchat. Możliwe jest jednak wyłączenie niektórych funkcji Memories w ustawieniach.

Jedną z możliwości, jakie daje usługa Memories, jest ograniczenie dostępu do danych zapisanych w Memories poprzez ustanowienie hasła, które może mieć formę kodu PIN, hasła alfanumerycznego lub innego mechanizmu. Funkcja ta jest zbliżona do blokady urządzenia, z której być może korzystasz w przypadku swoich urządzeń przenośnych: ustanawiając hasło, zmniejszasz prawdopodobieństwo, że niepowołana osoba, która uzyska dostęp do Twojego urządzenia, będzie mogła zobaczyć dane zapisane przez Ciebie w obszarze ograniczonego dostępu Memories. Ostrzegamy jednak: jeśli użytkownik zgubi kod dostępu do Memories, zapomni go lub wprowadzi nieprawidłowy kod zbyt wiele razy, utraci dostęp do treści zapisanych w obszarze o ograniczonym dostępie. Nie oferujemy bowiem funkcji odzyskiwania hasła do tego chronionego obszaru. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pamiętanie swojego hasła. Więcej informacji o kodach dostępu można znaleźć na Stronie wsparcia.

Istnieje wiele potencjalnych powodów utraty dostępu do treści użytkownika zapisanych w Memories. Wśród nich są usterki operacyjne lub nasza decyzja o usunięciu konta użytkownika. Nie obiecujemy stałej dostępności zapisanych treści, dlatego też zalecamy zapisanie oddzielnej kopii danych zapisywanych w serwisie Memories. Nie możemy zagwarantować, że funkcja Memories spełni wszystkie potrzeby użytkownika w zakresie dostępnej pamięci do zapisywania danych. Zastrzegamy sobie prawo do ustalania limitów dostępnej pamięci w funkcji Memories oraz do ich okresowej modyfikacji według naszego uznania. Podobnie jak w przypadku innych naszych usług, korzystanie z serwisu Memories może zajmować pamięć w urządzeniu użytkownika oraz generować opłaty za transmisję danych.

12. Opłaty za transfer danych oraz telefony komórkowe

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty za połączenia komórkowe, które może ponieść w związku z korzystaniem z naszych usług, w tym za wiadomości tekstowe (takie jak SMS, MMS lub przyszłe protokoły lub technologie tego typu) oraz opłaty za transmisję danych. Jeśli kwestie związane z opłatami są dla Ciebie niejasne, skontaktuj się z dostawcą danej usługi, zanim zaczniesz korzystać z naszych usług.

Podając nam swój numer telefonu komórkowego, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy Snap wiadomości SMS na temat usług, w tym promocji, konta użytkownika oraz jego powiązań ze Snapem. Te wiadomości SMS mogą być wysyłane na numer telefonu komórkowego użytkownika, nawet jeśli numer ten jest zarejestrowany na jakiejkolwiek liście „Nie dzwonić” lub jej międzynarodowym odpowiedniku.

Jeśli zmienisz lub dezaktywujesz numer telefonu komórkowego wykorzystywany do utworzenia konta Snapchat, musisz w ciągu 72 godzin zaktualizować swoje informacje o koncie w ustawieniach, aby zapobiec przesyłaniu innej osobie komunikatów przeznaczonych dla Ciebie.

13. Usługi innych firm

Niektóre usługi mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje, funkcje lub materiały pochodzące od podmiotów zewnętrznych („Materiały zewnętrzne”) lub udostępniać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Jeśli użytkownik korzysta z jakichkolwiek materiałów zewnętrznych udostępnianych za pośrednictwem naszych usług (w tym usług oferowanych wspólnie z podmiotem zewnętrznym), stosunki między nim a podmiotem zewnętrznym będą regulowane przez warunki każdej ze stron. Firma Snap ani podmioty z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za regulamin podmiotu zewnętrznego lub inne działania podjęte na mocy regulaminu podmiotu zewnętrznego. Ponadto, korzystając z usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Snap nie jest odpowiedzialna za sprawdzanie lub ocenianie treści, dokładności, kompletności, dostępności, terminowości, ważności, przestrzeganie praw autorskich, legalności, przyzwoitości, jakości lub innych aspektów takich materiały zewnętrznych lub strony internetowe. Nie gwarantujemy ani nie popieramy, nie przyjmujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek usługi podmiotów zewnętrznych ich materiały lub strony internetowe, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi podmiotów zewnętrznych. Materiały zewnętrzne i linki do innych stron internetowych są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika.

14. Modyfikacja i zakończenie świadczenia usług

Stale ulepszamy nasze usługi i tworzymy nowe produkty. Oznacza to, że możemy dodawać lub usuwać funkcje, produkty lub funkcjonalności, a także zawieszać lub całkowicie wstrzymywać usługi. Działania te możemy podejmować w dowolnym czasie i w takim przypadku spróbujemy poinformować o nich użytkownika z wyprzedzeniem, chociaż nie zawsze będzie to możliwe.

Mamy nadzieję, że użytkownik pozostanie dożywotnim Snapchatterem, ale może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, usuwając swoje konto Snapchat (lub, w niektórych przypadkach, konto powiązane z odpowiednią częścią usług, z których korzysta użytkownik).

Możemy zakończyć lub tymczasowo zawiesić dostęp użytkownika do usług bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu, naszych Wytycznych dla społeczności lub prawa, z przyczyn od nas niezależnych lub z jakiegokolwiek innego powodu. Oznacza to, że możemy wypowiedzieć niniejszy Regulamin, przestać udostępniać użytkownikowi całości lub części usług czy też nałożyć nowe lub dodatkowe ograniczenia w zakresie korzystania z naszych Usług. Mimo że będziemy starać się poinformować o tym użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, nie możemy zagwarantować, że takie powiadomienie będzie możliwe w każdym przypadku. Na przykład możemy dezaktywować Twoje konto ze względu na dłuższy brak aktywności, a także możemy odebrać Ci nazwę użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny.

Niezależnie od tego, kto wypowie niniejszy Regulamin, zarówno użytkownik, jak i firma Snap nadal będą związani postanowieniami sekcji 3,4 (w zakresie, w jakim obowiązywać będą jakiekolwiek dodatkowe warunki) oraz postanowieniami 6-22 niniejszego Regulaminu.

15. Rekompensata

Użytkownik wyraża zgodę, że wedle obowiązującego prawa, będzie ubezpieczać, bronić i chronić firmę Snap oraz nasze podmioty powiązane, dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy, pracowników, licencjodawców i pośredników, przed wszelkimi skargami, opłatami, roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, należnościami, oraz kosztami (w tym opłatami dla prawników), wynikającymi lub związanymi w dowolny sposób z: (a) dostępem Użytkownika do naszych Usług lub korzystania z nich; (b) treści Użytkownika, w tym roszczeń za naruszenie, związanych z tymi treściami; (c) naruszenia przez Użytkownika tego Regulaminu lub dowolnego obowiązującego prawa, lub przepisu; lub (d) zaniedbania lub celowego działania na szkodę ze strony Użytkownika.

16. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Będziemy z całych sił starać się, aby nasze Usługi stale funkcjonowały bez żadnych zakłóceń. Nie możemy jednak obiecać, że zawsze uda nam się wywiązać z tego zadania.

Niniejsze Usługi są świadczone w stanie, jakim widać oraz przy określonej dostępności, w zakresie dozwolonym przez prawo i z wyjątkami wymienionymi powyżej, bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym w szczególności dorozumianej gwarancji (i) przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego, niezakłóconego korzystania i nienaruszania praw osób trzecich lub (ii) gwarancji wynikających ze zwyczajów handlowych. Ponadto, o ile Snap Group Limited usiłuje zapewnić Użytkownikom komfort korzystania z Usług, nie oświadczamy, ani nie gwarantujemy, że: (a) Usługi będą przez cały czas całkowicie bezpieczne, wolne od błędów lub punktualne; (b) Usługi będą zawsze działać bez opóźnień, zakłóceń lub niedoskonałości; lub (c) dowolne treści lub informacje pozyskane za pośrednictwem Usług będą zawsze aktualne lub dokładne.

JEŚLI PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA NIE ZEZWALA NA WYJĄTKI OPISANE W TEJ KLAUZULI, NINIEJSZE WYJĄTKI NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA.

W ramach zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Snap Group Limited, Snap Inc. i nasze podmioty powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności i nie są obarczane zobowiązaniami za dowolne treści, które Użytkownicy lub strony zewnętrzne tworzą, przesyłają, publikują, przesyłają, otrzymują, przeglądają, lub przechowują w lub poprzez nasze Usługi, natomiast Użytkownik rozumie i zgadza się na możliwość natrafienia na treści o charakterze obraźliwym, nielegalnym, mylącym lub w inny sposób nieodpowiednim, za które Snap Group Limited, Snap Inc. i nasze podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności.

Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu wyłącza ani nie ogranicza naszego obowiązku usunięcia treści, jeśli wymagają tego przepisy prawa kraju, w którym użytkownik mieszka.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

Snap Group Limited, Snap Inc., a także nasze podmioty powiązane, dyrektorzy, urzędnicy, akcjonariusze, pracownicy, licencjodawcy, dostawcy i pośrednicy, nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie pośrednie, przypadkowe, szczególne, skutkowe, karne lub wielokrotne szkody, lub wszelkie utraty zysków lub dochodów, utratę danych, możliwości korzystania, reputacji bądź inne straty niematerialne wynikające z: (a) korzystania lub niemożności korzystania przez użytkownika z Usług; (b) dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do Usług; (c) zachowania lub treści innych użytkowników lub osób trzecich w Usługach lub za ich pośrednictwem; (d) nieupoważnionego dostępu do, wykorzystania lub zmiany treści użytkownika. Z wyjątkiem zakresu regulaminu Snap Group Limited, Snap Inc. lub naszych podmiotów powiązanych, w którym określono inaczej, Snap Group Limited, Snap Inc. lub nasze podmioty powiązane nie ponoszą zbiorowej odpowiedzialności za roszczenia związane z naszymi Usługami powyżej kwoty większej niż (a) 100 EUR, a także (b) kwoty, którą Użytkownik zapłacił Snap Group Limited w ciągu poprzednich 12 miesięcy za jakąkolwiek z naszych Usług.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu (lub innych regulaminów, których przestrzegać musi Użytkownik w zakresie Usług świadczonych przez Snap Group Limited, Snap Inc. lub naszych podmiotów powiązanych) nie wyklucza lub ogranicza odpowiedzialności Snap Group Limited, Snap Inc. lub naszych podmiotów powiązanych za: (a) śmierć lub uszkodzenie ciała, wynikające z ich celowego działania lub zaniedbania; (b) oszustwo lub rozmyślne wprowadzenie w błąd; lub (c) każdą inna odpowiedzialność do stopnia niemożności wykluczenia lub ograniczenia takiej odpowiedzialności przez przepisy prawne.

Ponadto, żadne z niniejszych postanowień Regulaminów nie ma wpływu na statutowe prawa Użytkownika jako konsumenta.

JEŚLI PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA NIE DOPUSZCZA ŻADNYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYCH W TEJ KLAUZULI, TAKIE OGRANICZENIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM.

18. Rozstrzyganie i arbitraż sporów

Jeśli masz jakiekolwiek obawy, zachęcamy do porozmawiania o nich. Skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem.

Niektóre z naszych Usług mogą podlegać dodatkowym warunkom zawierającym postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów specyficzne dla kraju zamieszkania użytkownika.

Jeśli Użytkownik korzysta z Usług w imieniu podmiotu gospodarczego (a nie w celach osobistych), wówczas zawiera umowę ze Snap Group Limited, że zgodnie z przepisami prawa wszelkie wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane roszczenia i spory pomiędzy tymi stronami, będą ostatecznie rozstrzygane w wyniku wiążącego arbitrażu, zgodnego z zasadami arbitrażu LCIA, które zostały załączone do tej klauzuli w charakterze odnośnika. Spór rozstrzyga jeden arbiter (wyznaczony przez LCIA), miejscem arbitrażu jest Londyn, a arbitraż prowadzony jest w języku angielskim. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszy punkt, nie może korzystać z Usług.

19. Ekskluzywna lokalizacja

Niniejszy regulamin określa zakres, w którym Użytkownik lub firma Snap mogą zainicjować spór sądowy, w myśl czego zarówno Użytkownik, jak i firma Snap, zgadzają się, że wszelkie roszczenia i spory (wynikające z umowy lub nie) powstałe w związku z Regulaminem użytkowania Usług, będą rozstrzygane wyłącznie przez angielskie sądy w Wielkiej Brytanii, o ile nie jest to zabronione przez przepisy prawne, obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika. Użytkownik i firma Snap wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję tych sądów.

20. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz wszystkie spory i roszczenia (z tytułu umowy, deliktu lub inne) wynikające z niniejszego Regulaminu lub korzystania z usług (bądź z nimi związane) podlegają prawu Anglii i Walii. Sądy niektórych krajów mogą odmówić stosowania prawa Anglii i Walii w przypadku sporów dotyczących niniejszego Regulaminu. Jeśli użytkownik mieszka w takim kraju, do sporów tych mogą stosować się prawa tego kraju.

21. Klauzula salwatoryjna

Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu będzie uznane za niewykonalne, uzna się je za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

22. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin, w tym dodatkowe postanowienia, o których mowa w sekcji 4, stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Snap i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy. Niniejszy Regulamin nie ustanawia ani nie przyznaje żadnych uprawnień dla osób trzecich. Jeśli nie będziemy egzekwować jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, nie zostanie to uznane za zrzeczenie się. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu i świadczenia usług za pośrednictwem innego podmiotu, pod warunkiem, że podmiot ten będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może przekazać nikomu swoich praw i obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu bez naszej zgody. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

Kontakt

Snap Group Limited chętnie przyjmuje uwagi, pytania, wątpliwości lub sugestie. Możesz się z nami skontaktować lub uzyskać wsparcie, wypełniając ten formularz internetowy.

Spółką odpowiedzialną za usługi poza Stanami Zjednoczonymi jest Snap Group Limited. Spółka została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, z siedzibą przy 77 Shaftesbury Avenue, London W1D 5DU, United Kingdom. Numer wpisu do rejestru: 09763672. Nr płatnika VAT: GB 237218316.